สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแชร์กันสนั่น,สอศ.เตรียมรับ72กลุ่มวิชาปี2562,ครูผู้ช่วย

แชร์เลย
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลิงค์: https://ehenx.com/1842/ หรือ
เรื่อง: แชร์กันสนั่น,สอศ.เตรียมรับ72กลุ่มวิชาปี2562,ครูผู้ช่วย


แชร์กันสนั่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สอศ.เตรียมรับ 72 กลุ่มวิชา ปี2562

มีการแชร์เกี่ยวกับ 72 กลุ่มวิชา ที่จะใช้ในการคัดเลือกและการสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รายละเอียดดังนี้

ประเภทวิชา สามัญ 

ลำดับที่ 1 รหัสสาขา 101

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ภาษาไทยภาษาไทย/การสอนภาษาไทย/ภาษาและวรรณคติไทย/ไทยศึกษา/ภาษาไทยและการสือสาร/ภาษาไทยเพื่อการสือสาร

ลำดับที่ 2 รหัสสาขา 102

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อการสิอสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสือสารสากล/ ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์(ภาษาอังกฤษ)

ลำดับที่ 3 รหัสสาขา 103

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

สังคมสังคมศึกษา/รัฐศาสตร์/การสอนสังคมศึกษา/วัฒนธรรมศาสตร์/สหวิทยาการสังคมศาสตร์/ พุทธศาสนา/ประวัติศาสตร์/สังคมศาสตร์/จิตวิทยา/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ภูมิศาสตร์/ มัธยมศึกษา(มนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์)

ลำดับที่ 4 รหัสสาขา 104

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์/สถิติและการวิจัย/การวัดและประเมินผล / การสอนคณิตศาสตร์/คณิตศาสตร์ประยุกต์/การวัดผลและประเมินผลการศึกษา/สถิติ/สถิติประยุกต์/ การศึกษาคณิตศาสตร์/มัธยมศึกษา-คณิตศาสตร์

ลำดับที่ 5 รหัสสาขา 105

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

พลศึกษาพลศึกษา/วิทยาศาสตร์การกีฬา/การแกและการจัดการกีฬา/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/สุขศึกษา/ วิทยาศาสตร์และการออกกำลังกาย/วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย

ลำดับที่ 6 รหัสสาขา 106

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิทยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)/การสอนวิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ศึกษา/ จุลชีววิทยา/มัธยมศึกษา-วิทยาศาสตร์/วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม

ลำดับที่ 7 รหัสสาขา 107

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

เคมีวิทยาศาสตร์ (เคมี)/การสอนเคมี/เคมีประยุกต์/เคมีชีวภาพ/เคมีสิงแวดล้อม

ลำดับที่ 8 รหัสสาขา 108

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ชีววิทยาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) /จุลชีววิทยา/เทคโนโลยีชีววิทยา/ชีววิทยาประยุกต์/ชีวเคมี

ลำดับที่ 9 รหัสสาขา 109

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) /การสอนฟิสิกส์/ฟิสิกส์ประยุกต์

ลำดับที่ 10 รหัสสาขา 110

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

กฎหมายนิติศาสตร์

ประเภทวิชา อุตสาหกรรม 

ลำดับที่ 11 รหัสสาขา 201

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ช่างยนต์เครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/วิศวกรรมเครื่องกล/เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง/เทคนิคช่างยนต์/อุตสาหกรรมลิล,ปี(ช่างยนต์)/ เทคโนโลยีอุตสาหการ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีเครื่องกล)/ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างยนต์)/เทคโนโลยียานยนต์วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

ลำดับที่ 12 รหัสสาขา 202

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ช่างกลโรงงาน และเทคนิคการผลิตเขียนแบบเครื่องกล/อุตสาหกรรมลิล’ปี(เขียนแบบ)/ เครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/ วิศวกรรมอุตสาหการ(การจัดการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล/ อุตสาหกรรมลิลป๋(ช่างกลโรงงาน)/อุตสาหกรรมลิลป๋(การผลิต)/อุตสาหกรรมลิลป๋(เครื่องมือกล)/ เทคโนโลยีการผลิต/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การจัดการอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา/ วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต/วิศวกรรมอุตสาหการ(ออกแบบการผลิต)/ การจัดการการผลิต/เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล/วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ(ช่างกลโรงงาน)

ลำดับที่ 13 รหัสสาขา 203

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ช่างเชื่อมโลหะเทคนิคโลหะ/โลหะการ/ช่างเชื่อมโลหะ/ช่างเชื่อมประสาน/วิศวกรรมอุตสาหการ (โลหะ)/ วิศวกรรมอุตสาหการ (เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เชื่อมโลหะ)/อุตสาหกรรมลิลป๋ (ช่างเชื่อม)/ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(การผลิตอุตสาหกรรม)/เทคโนโลยีอุตสาหการ(เชื่อมโลหะ)/เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

ลำดับที่ 14 รหัสสาขา 204

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ช่างพิมพ์เทคโนโลยีการพิมพ์

ลำดับที่ 15 รหัสสาขา 205

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ช่างต่อเรือวิศวกรรมเรือ/วิศกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ/ วิศวกรรมเครื่องกล(เทคโนโลยีการต่อเรือ)/วิศวกรรมการผลิต(เทคโนโลยีการต่อเรือ)/วิศกรรมอุตสาหการ(เทคโนโลยีการต่อเรือ)

ลำดับที่ 16 รหัสสาขา 206

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ช่างไฟฟ้ากำลังช่างไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง/วิศวกรรมไฟฟ้า/เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรมลิลป๋(ไฟฟ้า)/ วิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

ลำดับที่ 17 รหัสสาขา 207

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และเทคโนโลยีโทรคมนาคมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรรมติลป๋(อิเล็กทรอนิกส์)/ไฟฟ้าลือสาร/อุตสาหกรรมติลป๋(ไฟฟ้าสื่อสาร)/ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง/วิศวกรรมโทรคมนาคม/ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม/เทคโนโลยีโทรคมนาคม

ลำดับที่ 18 รหัสสาขา 208

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ช่างเครื่องมือวัดและควบคุมวัดและควบคุม/เทคโนโลยีวัดคุมทางอุตสาหกรรม/เทคโนโลยีเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม/วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด

ลำดับที่ 19 รหัสสาขา 209

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

เมคคาทรอนิกส์เมคคาทรอนิกส์/วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/เทคโนโลยีวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/

ลำดับที่ 20 รหัสสาขา 210

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ปีโตรเคมีปีโตรเคมี/วิศวกรรมปีโตรเคมี/วิศวกรรมเคมี/เคมีอุตสาหกรรม

ลำดับที่ 21 รหัสสาขา 211

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ช่างก่อสร้างและโยธาก่อสร้าง/วิศวกรรมโยธา/อุตสาหกรรมติลฟ้(ก่อสร้าง)/อุตสาหกรรมศิลป๋(โยธา)/ เทคโนโลยีก่อสร้าง/เทคโนโลยีโยธา/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(โยธา)/วิศวกรรมก่อสร้าง

ลำดับที่ 22 รหัสสาขา 212

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ช่างสำรวจสำรวจ/วิศกรรมสำรวจ/ภูมิสารสนเทศศาสตร์

ลำดับที่ 23 รหัสสาขา 213

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

อุตสาหกรรมยางเทคโนโลยียาง/เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์/วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์/ปีโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ /การจัดการอุตสาหกรรมยาง/วิศวกรรมพลาสติก

ลำดับที่ 24 รหัสสาขา 214

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

สถาปีตยกรรมสถาปีตยกรรม/ภูมิสถาปีตย์/สถาปีตยกรรมภายใน/เทคโนโลยีสถาปีตยกรรม

ลำดับที่ 25 รหัสสาขา 215

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม/ เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีมีเดีย/เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์/ วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์-มัลติมีเดีย/วิศวกรรมการลือสารและสารสนเทศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมสมองกลฝืงตัว/ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยี

ลำดับที่ 26 รหัสสาขา 216

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

เทคนิคแว่นตาและเลนส์ทัศนมาตรศาสตร์

ลำดับที่ 27 รหัสสาขา 217

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ช่างอากาศยานช่างอากาศยาน/วิศวกรรมอากาศยาน/วิศวกรรมอัตโนม้ต/วิศวกรรมเครื่องกลอากาศยาน

ลำดับที่ 28 รหัสสาขา 218

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

เมคคาทรอนิกส์และทุ่นยนต์เมคคาทรอนิกส์และทุ่นยนต์

ลำดับที่ 29 รหัสสาขา 219

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

เทคนิคกายอุปกรณ์นักกายอุปกรณ์/กายอุปกรณ์

ลำดับที่ *30 รหัสสาขา 220

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

เทคโนโลยีปีโตรเลียมธรณีวิทยา/วิศวกรรมปีโตรเลียม

ลำดับที่ 31 รหัสสาขา 221

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

เทคนิคพลังงานการจัดการพลังงาน/ฟิสิกส์(พลังงาน)/พลังงานทดแทน/เทคโนโลยีพลังงาน/เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน วิศวกรรมพลังงาน/วิศวกรรมพลังงานทดแทน

ลำดับที่ 32 รหัสสาขา 222

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ตัวถังและลีรถยนต์วิศวกรรมเครื่องกล/เทคนิคยานยนต์/เทคโนโลยีอุตสาหการ/เทคโนโลยีอุตสาหกรรม/เทคนิคการผลิต ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสากรรมเครื่องมือกล/วิศวกรรมอุตสาหการ(โลหะ)/เทคนิคโลหะ ช่างเชื่อมประสาน/ช่างเชื่อมโลหะ (จบการศึกษาระตับปวช.หรือปวส.และมีประสบการณ์สอน หรือทำงาน หรืออบรม ด้านงานซ่อมตัวถังรถยนต์ และงานซ่อมลีรถยนต์เป็นระยะเวลาไม่ตํ่ากว่า 1 ปี) หมายเหตุ ะ กลุ่มวิชาตัวถังและลีรถยนต์ต้องสอบภาคปฏิบัติทักษะพื้นฐานวิชาชีพ ด้านงานซ่อมตัวถังรถยนต์ และงานซ่อมลีรถยนต์ ด้านงานซ่อมตัวถังและงานซ่อมลีรถยนต์

ประเภท พาณิชยกรรม 

ลำดับที่ 33 รหัสสาขา 301

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

การบัญชีการจัดการทั่วไป(การบัญชี)/การบริหารธุรกิจ(การบัญชี)/การบัญชี/บัญชีการเงิน/ธุรกิจศึกษา(การบัญชี)

ลำดับที่ 34 รหัสสาขา 302

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

การเลขานุการการจัดการทั่วไป(การเลขานุการ)/การบริหารธุรกิจ(การเลขานุการ)/เลขานุการ/ธุรกิจศึกษา(การเลขานุการ)

ลำดับที่ 35 รหัสสาขา 303

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

การเงินและการธนาคารการเงินการธนาคาร/เศรษฐศาสตร์/เศรษฐศาสตร์เกษตร

ลำดับที่ 36 รหัสสาขา 304

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

การจัดการทั่วไปและ การจัดการทรัพยากรมนุษย์การจัดการทั่วไป/การบริหารธุรกิจ/การจัดการทรัพยากรมนุษย์/การบริหารทรัพยากรมนุษย์/ บริหารธุรกิจ(การจัดการสำนักงาน)/การบริหารงานบุคคล/รัฐประศาสนศาสตร์

ลำดับที่ 37 รหัสสาขา 305

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

การตลาดการตลาด/การขาย/ธุรกิจค้าปลีก/การจัดการธุรกิจค้าปลีก/การจัดการทั่วไป(การตลาด)/ธุรกิจศึกษา(การตลาด)/การโฆษณา

ลำดับที่ 38 รหัสสาขา 306

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศ

ลำดับที่ 39 รหัสสาขา 307

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ธุรกิจสถานพยาบาลพยาบาลศาสตร์/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ลำดับที่ 40 รหัสสาขา 308

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

การประซาสัมพันธ์สื่อสารมวลซน/นิเทศศาสตร์(การประซาสัมพันธ์)/นิเทศศาสตร์(การโฆษณา)/นิเทศศาสตร์และวารสารศาสตร์

ลำดับที่ 41 รหัสสาขา 309

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

การจัดการโลจิสติกส์การจัดการขนส่งและโลจีสติกส์/การจัดการโลจีสติกส์และโซ่อุปทาน/เทคโนโลยีโลจิสติกส์/วิศวกรรมโลจิสติกส์/ การจัดการผลิต/การจัดการอุตสาหกรรม/การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจีสติกส์

ลำดับที่ 42 รหัสสาขา 310

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ภาษาจีนภาษาจีน/การสอนภาษาจีน

ประเภทวิขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

ลำดับที่ 43 รหัสสาขา 311

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

คอมพิวเตอร์ธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ/คอมพิวเตอร์ศึกษา/คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี/วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศ/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/การจัดการระบบสารสนเทศ/ การจัดการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ/เทคโนโลยีสารสนเทศและอินเตอร์เนต/ เทคโนโลยีสารสนเทศและการประเมินผลการศึกษา/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร/ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ/ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์/วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์/ วิศวกรรมสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/

ลำดับที่ 44 รหัสสาขา 401

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

พืชศาสตร์ และเกษตรกรรมอุตสาหกรรมพืชศาสตร์/พืชสวนประตับ/ไม้ดอกไม้ประตับ/พืชผัก/พืชไร่/พืชสวน(เทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว)/ ไม้ผล/เทคโนโลยีการผลิตพืช/การจัดการเกษตร(การจัดการการผลิตพืช)

ลำดับที่ 45 รหัสสาขา 402

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ปฐพีวิทยาปฐพีวิทยา

ลำดับที่ 46 รหัสสาขา 403

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

อารักขาพืชโรคพืช/กีฏวิทยา/เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช/อารักขาพืช

ลำดับที่ 47 รหัสสาขา 404

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

เกษตรศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร/เทคโนโลยีการเกษตร/เกษตรและป่าไม้/เกษตรศาสตร์/เกษตรศึกษา/วิทยาศาสตร์การเกษตร

ลำดับที่ 48 รหัสสาขา 405

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ธุรกิจเกษตรและสหกรณ์บริหารธุรกิจเกษตรและสหกรณ์/บริหารธุรกิจเกษตร/เศรษฐศาสตร์เกษตร/เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

ลำดับที่ 49 รหัสสาขา 406

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ช่างกลเกษตรช่างกลเกษตร/เกษตรกลวิธาน

ลำดับที่ 50 รหัสสาขา 407

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

เทคโนโลยีภูมิทัศน์เทคโนโลยีภูมิทัศน์/การจัดสวน

ลำดับที่ 51 รหัสสาขา 408

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

สัตวศาสตร์และสัตวรักษ์ลัตวศาสตร์/การจัดการผลิตสัตว/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์/วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว/ลัตวรักษ์/สัตวบาล/ลัตวแพทย์

ประเภทวิชา ประมง 

52 รหัสสาขา 409

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าการจัดการประมง/เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า/ชีววิทยาประมง/วิทยาศาสตร์ทางทะเล/วิทยาศาสตร์การประมง/ เทคโนโลยีการประมง/การประมง/การจัดการทรัพยากรทางทะเล/เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล วาริซศาสตร์/เทคโนโลยีทางทะเล/ชีววิทยาทางทะเลและการประมง/วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและขายส่ง/เทคโนโลยีการผลิตสัตว์นํ้า/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร (เทคโนโลยีการผลิตทางนา)/ประมง

ลำดับที่ 53 รหัสสาขา 410

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

แปรรูปสัตว์1นํ้าผลิตกัณฑ์ประมง/เทคโนโลยีผลิตกัณฑ์ประมง/การจัดการอุตสาหกรรมประมง/เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล เทคโนโลยีการประมง(อุตสาหกรรมผลิตกัณฑ์ประมง)

ประเภทวิชา ศิลปกรรม 

ลำดับที่ 54 รหัสสาขา 501

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ศิลปหัตถกรรมศิลปกรรม/ศิลปกรรมศึกษา/หัตถกรรม/หัตถกรรมศึกษา/ศิลปหัตถกรรม

ลำดับที่ 55 รหัสสาขา 502

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ศิลปกรรมเซรามิกซ์เซรามิกซ์/เครื่องเคลือบ/เครื่องปีนดินเผา/เทคโนโลยีเซรามิกซ์

ลำดับที่ 56 รหัสสาขา 503

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

เครื่องประตับอัญมณีเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี/เทคโนโลยีเครื่องประตับและอัญมณี/การออกแบบเครื่องประตับ อัญมณีและเครื่องประตับ/ช่างทองหลวง

ลำดับที่ 57 รหัสสาขา 504

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

อุตสาหกรรมเครื่องหนังหัตถกรรมเครื่องหนัง/เครื่องหนัง

ลำดับที่ 58 รหัสสาขา 505

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

การพิมพ์สกรีนศิลปกรรมภาพพิมพ์

ลำดับที่ 59 รหัสสาขา 506

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ศิลปการดนตรีดนตรี/ดนตรีสืกษา/ดนตรีไทย/เทคโนโลยีดนตรี/ดนตรีสมัยนิยม/ดนตรีสากล/ดุริยางศิลปี/ดนตรีเชิงพาณิชย์

ลำดับที่ 60 รหัสสาขา 507

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

วิจิตรศิลปีวิจิตรศิลฟ้ /จิตรกรรม/ประติมากรรม/ทฤษฎีศิลป๋/ศิลปไทย/ทัศนศิลปี/ออกแบบประยุกต์ศิลป๋

ลำดับที่ 61 รหัสสาขา 508

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

คอมพิวเตอร์กราพิกคอมพิวเตอร์อาร์ต/คอมพิวเตอร์กราฟพิก/เวชนิหัศบ์/เทคโนโลยีและการลือสารการศึกษา ดิจิหัลอาร์ต(ออกแบบดิจิหัลอาร์ต)/นฤมิตศิลปี/วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลดิมีเดิย/ดิจิตอลมีเดิย

ลำดับที่ 62 รหัสสาขา 509

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

เทคโนโลยีศิลปกรรม /การออกแบบการออกแบบผลิตภัณฑ์/มัณฑนศิลปี/การออกแบบพาณิชย์ศิลปี/การออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบนิเทศศิลปี/เครื่องเรือน/นวัตกรรมการออกแบบ/การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สื่อมัลติมีเดีย/ออกแบบลิงพิมพ์/กราฟพิกดิไซน์

ลำดับที่ 63 รหัสสาขา 510

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

การถ่ายภาพ/มัลติมีเดียเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์/เทคโนโลยีสื่อดิจิตอล/เทคโนโลยีมีเดิยดิจิตอล/มัลดิมิเดีย การถ่ายภาพยนตร์และวีดีทัศน์/นิเทศศิลปี(ศิลปะการถ่ายภาพ)/เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง/ภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล เทคโนโลยีสารสนเทศและการถ่ายภาพ/แอนนิเมซั่นและมัลติมิเดิย/ดิจิตอลอาร์ต/เทคโนโลยีมีเดิย/เทคโนโลยีการศึกษา

ประเภทวิชา คหกรรม 

ลำดับที่ 64 รหัสสาขา 601

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ/โภชนาการชุมชน/โภชนบำบัด/โภชนวิทยา/ เทคโนโลยีการจัดการและบริการอาหาร/ธุรกิจอาหาร/อุตสาหกรรมอาหารและบริการ

ลำดับที่ 65 รหัสสาขา 602

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

อุตสาหกรรมอาหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีการอาหาร/อุตสาหกรรมอาหาร พัฒนาผลิตกัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร/อุตสาหกรรมเกษตร

ลำดับที่ 66 รหัสสาขา 603

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

คหกรรมศาสตร์คหกรรมศาสตร์/คหกรรมศาสตร์ทั่วไป/เทคโนโลยีอาหาร/คหกรรมการผลิต/ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์/การจัดการงานคหกรรม

ลำดับที่ 67 รหัสสาขา 604

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

ผ้าและเครื่องแต่งกายผ้าและเครื่องแต่งกาย/คหกรรม(ผ้าและเครื่องแต่งกาย)/แฟชั่นเทคโนโลยีเสื้อผ้า/ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า ออกแบบผลิตภัณฑ์ลิงทอ/ออกแบบแฟชั่นและลิงทอ/ลิงทอและเครื่องนุ่งห่ม/ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย มัณฑณดีลป็-แฟชั่นดีไซน่/เทคโนโลยีเสื้อผ้า/วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม/ออกแบบลิงทอและแฟชั่น อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกาย

ลำดับที่ 68 รหัสสาขา 605

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

เสริมสวยเทคโนโลยีความงาม/สุขภาพความงามและสปา

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ลำดับที่ 69 รหัสสาขา 701

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

การท่องเที่ยวอุตสาหกรรมท่องเที่ยว/พัฒนาการท่องเที่ยว/การท่องเที่ยว/การจัดการ MICE และ EVENT การโรงแรมและการท่องเที่ยว/การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ/การจัดการการท่องเที่ยว การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลไมซ์/อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ลำดับที่ 70 รหัสสาขา 702

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

การโรงแรมการโรงแรม/การโรงแรมและบริการ/ธุรกิจโรงแรม/การจัดการโรงแรม/การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร/อุตสาหกรรมบริการ

ประเภทวิชา อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

ลำดับที่ 71 รหัสสาขา 801

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

เทคโนโลยีสิ่งทอ/ เทคโนโลยีการทอผ้าไหม และทอผ้าพื้นเมืองวิศวกรรมสิ่งทอ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ(โท-เทคโนโลยีสิ่งทอ)

ลำดับที่ 72 รหัสสาขา 802

ตัวอย่างคุณวุฒิที่สอดคล้องกับหลักสูตรและสาขาวิชา (2)

เคมีสิ่งทอวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ/เทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ

รวมทั้งสิ้น 72 กลุ่มวิชา

หมายเหตุ ลำดับที่ 30 รหัสสาขา 220 กลุ่มวิขา/ทาง‘เทดโนโลยีปิโดรเลียม เป็นกลุ่มวิชาที่สถานศึกษายังมิได้ดำเนินการเปิดสอน เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ของส่านักมาดรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ เพื่อรอนำเข้าคณะอบุกรรมการการอาชีวศึกษาด้านหลักสูตรอาชีวศึกษาและการฝืกอบรมวิชาชีพ

***ต้องรอตรวจสอบกับประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการ***

ดาวน์โหลดไฟล์ “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แผนที่ ประกาศ 1 |