กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-14 ก.พ. 2566 รวม 140 อัตรา,

แชร์เลย
กรมยุทธศึกษาทหารบกเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

กรมยุทธศึกษาทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/18030/ หรือ
ตำแหน่ง: นายทหารสัญญาบัตร(ชาย/หญิง),ทหารอาสา
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 140
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ก.พ. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการ เป็นนายทหารสัญญาบัตร และทหารอาสา (อัตรานายทหารสัญญาบัตร) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

กองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับ ราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร และทหารอาสา (อัตรานายทหารสัญญาบัตร) เพื่อบรรจุลงในตำแหน่ง ที่ขาดแคลนตามหน่วยต่าง ๆ ในกองทัพบก จำนวน ๑๔๐ อัตรา รายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายทหารสัญญาบัตร (ชาย/หญิง)

อัตราว่าง : 60 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ทหารอาสา

อัตราว่าง : 80 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายทหารสัญญาบัตร (ชาย/หญิง)

๒.๑ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ และฉบับที่แกิไขเพิ่มเดิม
๒.๒ ต้องเป็นผู้มีวิทยฐานะ และคุณลักษณะถูกต้องตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และฉบับที่แก็ไขเพิ่มเดิม
๒.๓ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
๒.๔ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดี ต่อกองทัพบก รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
๒.๕ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่ เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามบัญชีชื่อความพิการทุพพลภาพ หรือโรค ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) และ ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้
๒.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๗ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
๒.๘ ไม่อยู่ในสมณเพศ
๒.๙ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก (จำคุกจริง) เพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการอันเนื่องมาจากความผิด หรือหนีราชการ
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ
๒.๑๒ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหาร หรือการ สอบเข้ารับราชการทหารมาก่อน
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือเป็นผู้มีประวัติคดีอาญา ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
๒.๑๔ เป็นผู้นับถือศาสนาเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


ทหารอาสา

๒.๑ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ และฉบับที่แกิไขเพิ่มเดิม
๒.๒ ต้องเป็นผู้มีวิทยฐานะ และคุณลักษณะถูกต้องตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย การแต่งตั้งยศทหาร พ.ศ. ๒๕๐๗ และฉบับที่แก็ไขเพิ่มเดิม
๒.๓ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
๒.๔ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดี ต่อกองทัพบก รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
๒.๕ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทางและขนาดของร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหารไม่ เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร ตามบัญชีชื่อความพิการทุพพลภาพ หรือโรค ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) และ ฉบับที่ ๗๖ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้
๒.๖ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
๒.๗ ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
๒.๘ ไม่อยู่ในสมณเพศ
๒.๙ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก (จำคุกจริง) เพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำ โดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการอันเนื่องมาจากความผิด หรือหนีราชการ
๒.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดออกจากราชการเพราะมีความผิดหรือถูกไล่ออกจากราชการ
๒.๑๒ ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหาร หรือการ สอบเข้ารับราชการทหารมาก่อน
๒.๑๓ ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือเป็นผู้มีประวัติคดีอาญา ข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
๒.๑๔ เป็นผู้นับถือศาสนาเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 14 ก.พ. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมยุทธศึกษาทหารบก

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร