สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-14 ก.พ. 2566 รวม 51 อัตรา,

แชร์เลย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ลิงค์: https://ehenx.com/18028/ หรือ
ตำแหน่ง: เศรษฐกร,นักทรัพยากรบุคคล,นักประชาสัมพันธ์,เจ้าพนักงานธุรการ,นิติกร,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,นักวิชาการพัสดุ,พนักงานขับรถยนต์
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 11,400-17,500
อัตราว่าง: 51
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ก.พ. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท) และตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี)

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายเดือนเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เศรษฐกร

อัตราว่าง : 37 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี,ปริญญาโท


นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 17500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท


นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


พนักงานขับรถยนต์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11400- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เศรษฐกร

ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท)
๑) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๒) มีความรู้ความสามารถในการเซียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์
ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี)
๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ
๒) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษได้
๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์


นักทรัพยากรบุคคล

๑) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา ๒) มีความรู้ความสามารถในการเขียน อ่าน และพูดภาษาอังกฤษได้ดีพอสมควร
๓) มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงาน (โปรแกรม Microsoft Office) 


นักประชาสัมพันธ์

๑) สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
๒) มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ เช่น โปรแกรม Adobe Photoshop Adobe Illustrator และการตัดต่อวิดีโอ เป็นต้น
๓) มีความสามารถในการถ่ายภาพ มีทักษะในการใช้กล้องถ่ายรูป
๔) มีความรู้การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Social Media


เจ้าพนักงานธุรการ

๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาชา
๒) มีความรู้ด้านงานธุรการ งานสารบรรณ
๓) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานเบื้องต้น
๔) รักงานด้านบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความรู้ความสามารถด้านงานบริการ เพื่อสนับสนุนในการปฏิบัติงาน เช่น ส่งเอกสารภายในสำนักงาน บริการจัดเลี้ยง และจัดสถานที่ เป็นต้น


นิติกร

๑) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์
๒) มิความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์


นักวิชาการพัสดุ

๑) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ที่ ก.พ. รับรอง
๒) มีความรู้ด้านงานพัสดุ
๓) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ใน


พนักงานขับรถยนต์

๑) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือมัธยมศึกษาปีที่ ๖ (ม.๖)
๒) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายไมน้อยกว่า ๒ ปี และมีทักษะในการขับรถยนต์ ได้หลายประเภท
๓) มีความชำนาญเส้นทางเดินรถในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
๔) มีจิตใจในการให้บริการที่ดี และมีมนุษยสัมพันธ์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เศรษฐกร


นักทรัพยากรบุคคล


นักประชาสัมพันธ์


เจ้าพนักงานธุรการ


นิติกร


นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นักวิชาการพัสดุ


พนักงานขับรถยนต์

วิชาที่สอบ

เศรษฐกร

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๗.๑ ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท)
๑) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) เกี่ยวกับความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ และมาตรการทางเศรษฐกิจ (การประยุกต์ใข้ความรู้ทาง เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน เศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ)
๒) ประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
๗.๒ ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาตรี)
๑) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) เกี่ยวกับความรู้ทางด้านเศรษฐกิจ และมาตรการทางเศรษฐกิจ (การประยุกต์ใช้ความรู้ทาง เศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน เศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ)
๒) ประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
ทั้งนี้ จะดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และผู้ที่สอบ ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิท


นักทรัพยากรบุคคล

๖.๑ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท)
๑) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบช้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับการบริหารหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์การ
๒) ประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)


นักประชาสัมพันธ์

๑) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) เกี่ยวกับ
–    ความรู้ความเข้าใจในการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล
–    ความรู้เรื่องกลยุทธ์ การประชาสัมพันธ์และการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์
๒) ประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)


เจ้าพนักงานธุรการ

๑) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถทีใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) เกี่ยวกับ
–    ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติงานธุรการ และระเบียบงานสารบรรณ
–    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
๒) ประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
ทั้งนี้ จะดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และผู้ที่สอบ ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเช้ารับการประเมิน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์


นิติกร

๑) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเซียน (๑๐๐ คะแนน) เกี่ยวกับ
–    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธคักราช ๒๕๖๐ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร ของราชการ และกฎหมายว่าด้วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
–    ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบชองสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้แก่
(    ๑) กฎหมายด้านการเงิน เช่น กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมาย ว่าด้วยสถาบันการเงินประชาชน กฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ กฎหมายกู้ยืมเงินเป็นการช่อโกง ประชาชน เป็นต้น
(๒) กฎหมายเกี่ยวกับการออมและการลงทุน เช่น กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจ สินทรัพย์ดิจิทัล กฎหมายว่าด้วยกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นต้น
(๓) กฎหมายด้านการคลังและภาษี เช่น กฎหมายภาษีที่ดินและสิงปลูกสร้าง กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ เป็นต้น
๒) ประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
ทั้งนี้ จะดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใข้เฉพาะตำแหน่งก่อน และผู้ที่สอบ ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์


นักวิชาการคอมพิวเตอร์

๑) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบข้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) เกี่ยวกับ
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
–    ความรู้เรื่องระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย
–    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบ วิเคราะห์และจัดการระบบฐานข้อมูล
๒) ประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน)
ทั้งนี้ จะดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และผู้ที่สอบ ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์


นักวิชาการพัสดุ

๑) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบช้อเขียน (๑๐๐ คะแนน) เกี่ยวกับ
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
–    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
–    ความรู้ความเข้าใจกฎกระทรวงและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ
–    ความรู้ทั่วไปด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน เช่น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เป็นต้น
๒) ประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ (๑๐๐ คะแนน) ทั้งนี้ จะดำเนินการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และ ผู้ที่สอบได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเข้ารับ การประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์


พนักงานขับรถยนต์

ประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบทักษะ การขับรถยนต์ โดยรถยนต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (๑๐๐ คะแนน)

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 14 ก.พ. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร