กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 10 ม.ค. -25 ม.ค. 2566 รวม 6 อัตรา,

แชร์เลย
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/18010/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการพาณิชย์,นิติกร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,ปริญญาโททุกสาขา,ปริญญาโท
อัตราเงินเดือน: 18,000-21,000
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ม.ค. – 25 ม.ค. 2566
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมเจรจาการล้าระหว่างประเทศ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑

ด้วยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๖๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการพาณิชย์

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000-21000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*,ปริญญาโททุกสาขา*


นิติกร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 21000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาโท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการพาณิชย์

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


นิติกร

– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการพาณิชย์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานนิติการ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ อาทิ เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชา ในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อ การดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา ศึกษา วิเคราะห์ และ วิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวย ความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย ให้คำปรึกษา แนะนำและ ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การค้าการลงทุนและการตลาด นโยบาย มาตรการ ข้อตกลงทางการค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบาย มาตรการ กฎระเบียบข้อตกลงทางการค้า การเจรจาการค้า การปกป้องผลประโยชน์ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า รวมทั้งการประสานงาน การประชุม การประชุมระหว่างประเทศ การเผยแพร่/เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ผลการเจรจาความตกลงการค้า ระหว่างประเทศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลมาตรการบรรเทาผลกระทบและมาตรการเพื่อพัฒนา ความพร้อมทางการค้าของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดทำความตกลงการค้าเสรีในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค ภูมิภาค พหุภาคี และความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าของไทย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย หรือเกี่ยวข้อง


นิติกร

ปฏิบัติงานด้านการศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลการค้า ผลกระทบของสถานการณ์เศรษฐกิจ การค้า ผลการเจรจาการค้า และความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าต่างๆ สวุปผลและจัดทำข้อมูลการค้า ดังกล่าวในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปเผยแพร่เพื่อสร้างความเข้าใจ แก่สาธารณชนได้อย่างกว้างขวาง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง

วิชาที่สอบ

นักวิชาการพาณิชย์

ปริญญาตรี

การประเมินครั้งที่ ๑ •    ความรู้/ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายภายในประเทศ : กฎหมาย/ กฎระเบียบที่สำคัญของราชการ •    ความรู้/ความเช้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศ •    ทดสอบทักษะในการอ่านและเขียนสรุปความเข้าใจเกี่ยวกับ การค้าและเศรษฐกิจโลก
การประเมินครั้งที่ ๒ • ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เช่น ท่วงที วาจา อุปนิสัย ทัศนคติ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ รวมถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ และจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ)

ปริญญาโท

การประเมินครั้งที่ ๑ •    ความรู้ความสามารถทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ •    ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับงานด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ •    แปลบทความภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
การประเมินครั้งที่ ๒ • ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เซ่น ท่วงที วาจา อุปนิสัย ทัศนคติ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ รวมถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ และจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ฯลฯ)


นิติกร

การประเมินครั้งที่ ๑ •    ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าในปัจจุบัน •    ความรู้เกี่ยวกับบทบาทกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ •    การเผยแพร่เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การใช้ประโยชน์จาก การเปิดเสรีทางการค้า
การประเมินครั้งที่ ๒ • ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (เช่น พ่วงที วาจา อุปนิสัย ทัศนคติ อารมณ์ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพ รวมถึงความรู้ที่เป็นประโยชน์ และจำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ฯลๆ)

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. – 25 ม.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร