กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-22 ธ.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

แชร์เลย
กรมเจ้าท่าเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ
กรมเจ้าท่าเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมเจ้าท่า

ลิงค์: https://ehenx.com/17970/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ,นายช่างสำรวจ,พนักงานวัดระดับนํ้า,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,นายท้ายเรือกลลำน้ำ,ช่างเครื่องเรือ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,เชียงใหม่,พระนครศรีอยุธยา,สงขลา,หนองคาย
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมเจ้าท่า เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมเจ้าท่า

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมเจ้าท่า ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร โดยมีรายละเอียดด้งนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


นายช่างสำรวจ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานวัดระดับนํ้า

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


นายท้ายเรือกลลำน้ำ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ


ช่างเครื่องเรือ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ทุกสาขา จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดขอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


นายช่างสำรวจ

ได้รับประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาสำรวจ โยธา ช่างก่อสร้าง จากสถานศึกษาที่หน่วยงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดขอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


พนักงานวัดระดับนํ้า

ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกสาขา จากสถานศึกษา ที่หน่วยงาน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี โทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ประเภทวิชา ศิลปกรรม สาขาการถ่ายภาพและมัลดิมีเดีย คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์


นายท้ายเรือกลลำน้ำ

๑. ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลล0านํ้าชั้นสอง
๒. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓. มีความสามารถในการว่ายนํ้า

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


ช่างเครื่องเรือ

๑. ได้รับประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ขั้นสอง หรือ ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล ของเรือเดินทะเล หรือประกาศนิยบัตรแสดงความรู้ความชำนาญลูกเรือเช้ายามฝ่ายช่างกล (กรณีเรือกลเดินทะเล ระหว่างประเทศ)
๒. มีประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี
๓. มีความสามารถในการว่ายนํ้า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานพัสดุ

๑. ปฏิบัติงานชั้นต้นเกี่ยวกับงานพัสดุในการจัดชื้อ จัดจ้าง การควบคุมและดูแลพัสดุ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ
๒. ทำทะเบียนการเบิกจ่ายพัสดุ การเก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและเอกสารเกี่ยวกับการพัสดุ เพื่อรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการดำเนินงาน
๓. ร่างและตรวจสัญญาชื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึกย่อเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อเป็นหลักฐาน ในการดำเนินงาน รายงานสรุปความเห็นเกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อจัดทำรายงานและนำเสนอผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน
๔. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอ ความช่วยเหลือในงานที่ตนรับผิดชอบ
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


นายช่างสำรวจ

๑. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ เช่น สำรวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะขนาดของภูมิประเทศ การหาค่า พิกัดของจุดตำแหน่งต่าง ๆ การทำบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้จากการสำรวจทำแผนที่ต่าง ๆ การสำรวจและ คำนวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน สำรวจเพื่อการวางแผนและทำการขุดลอกร่องนํ้า เป็นต้น
๒. สำรวจด้านอุทกศาสตร์ กำหนดค่าพิกัดด้วยดาวเทียม สำรวจหยั่งหาความลึกนํ้า ตรวจวัดทิศทาง ความเร็ว ของกระแสนํ้า ตะกอนดิน ตรวจสอบความถูกต้องของบรรทัดนํ้า วัดระดับนํ้า
๓. จัดเก็บ ดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องใข้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมใช้งาน
๔. ปฏิบัติงานอื่นทีเกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


พนักงานวัดระดับนํ้า

๑. บันทึกค่าระดับนํ้า เปลี่ยนกระดาษกราฟ ถอดเลขนํ้า และรายงานผลตามเวลาที่กำหนด
๒. ดูแลอาคารสถานีวัดระดับนํ้าและอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสถานี
๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี โทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ประเภทวิชา ศิลปกรรม สาขาการถ่ายภาพและมัลดิมีเดีย คอมพิวเตอร์กราฟิก หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว


เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์

๑. ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแชม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้ระบบงาน ต่าง ๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๒. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สำรอง กู้คืน ข้อมูล เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยขน์ข้อมูลและปัองกันการสูญหายของข้อมูล
๓. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ประสาน แลกเปลี่ยนข้อมูลให้ผู้ใข้งาน ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอก หน่วยงาน
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญขามอบหมาย


นายท้ายเรือกลลำน้ำ

๑. ถือท้ายและควบคุมเครื่องจักรของเรือกลลำนํ้า ในการออกปฏิบัติงาน สำรวจ ตรวจตรา ปราบปราม
๒. บำรุงรักษาเรือ รักษาความสะอาดเรียบร้อย เพื่อให้มีความพร้อม สามารถออกไปปฏิบัติงานได้ ตลอดเวลา
๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างเครื่องเรือ

๑. ควบคุมเครื่องจักรยนต์เรือ ในการออกปฏิบัติงาน สำรวจ ตรวจตรา ปราบปราม
๒. ซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งเครื่องจักรเรือ เพื่อให้มีความพร้อม สามารถออกไปปฏิบัติงานได้ตลอดเวลา
๓. ตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องจักรยนต์
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวช้อง หรือตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 22 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมเจ้าท่า

ประกาศรับสมัคร file 1 สมัครสอบออนไลน์ คลิกที่นี่