กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-9 ธ.ค. 2565 รวม 28 อัตรา,

แชร์เลย
กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ
กรมการพัฒนาชุมชนเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมการพัฒนาชุมชน

ลิงค์: https://ehenx.com/17940/ หรือ
ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคล,นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการพัสดุ,วิศวกรโยธา,นายช่างไฟฟ้า
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 28
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน

ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน จะดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพี่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน ต) ตำแหน่ง รวม เอ(5 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ความในประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานรายการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการพ.ศ. เอ๕๕เอ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. (อ๕๕เอ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานรายการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติ เฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำครอบอัตรากำลังพนักงานรายการ พ.ศ. เอ๕๕๕ ลงวันที่ เอ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.เอ๕๕๕ และที่แก้ไขเพิ่ม เดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักทรัพยากรบุคคล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักประชาสัมพันธ์

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 11 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


วิศวกรโยธา

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักทรัพยากรบุคคล

ใด้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตร และคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง


นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ใต้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตร และคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตร และคุณวุฒิที่ ค.พ. รับรอง


นักประชาสัมพันธ์

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิยา โดย เป็นหลักสูตร และคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง


นักวิชาการพัสดุ

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด โดยเป็น หลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง


วิศวกรโยธา

ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา โดยเป็นหลักสูตร และคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง


นายช่างไฟฟ้า

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์โดยเป็น หลักสูตรและคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักทรัพยากรบุคคล

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลหรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ซิ.ซิ ด้านการปฏิบัติการ
(ซิ) ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจในงานสรรหา งานบรรจุแต่งตั้ง และงานพัฒนาระบบการบริหาร ผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาทักษะ/ความรู้/สมรรถนะบุคลากร ตามทิศทาง/แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และตามนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
((อ) ปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจในงานบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ที่เชื่อมโยงกับระบบ DPIS งานพัฒนาระบบทะเบียนประวัติและบำเหน็จความยอบ การสืบค้นและให้บริการ ข้อมูลด้านบุคคล
(๓) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ เพี่อประกอบการวางระบบ การจัดทำ มาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
(๘) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล เพี่อประกอบการจัดทำโครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(ร) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความต้องการและความจำเป็น ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนทางกัาวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษาและการดูแลนักเรียนทุนและบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ รวมถึงการวางแผนและ เสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วนรายการ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษา และการผิกอบรม
(๖) ศึกษา รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่งและการวางแผน อัตรากำลังยองส่วนรายการ รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ มาตรการ/แนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(ต)) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผล การปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
(๘) ศึกษา รวบรวม ตรวจสอบข้อมูล ถ้อยคำ ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการดำเนินการ ทางวินัย การรักษาวินัยและจรรยา
(๘) ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ การดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
(ซิo) ศึกษาวิเคราะห์และดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเสือกสรรเพื่อคัดเสือกหรือ บรรจุแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่งหรือเข้ารับการพัฒนาอบรมตามหลักสูตรต่าง ๆ
๑.เอ ค้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดยอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นใปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิทกำหนด
๑.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมคันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลส้มฤทธิ๋ตามที่กำหนด
(เอ) ะแจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเย้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ใด้รับมอบหมาย
๑.๘ ด้านการบริการ
(๑) ให้คำแนะนำ ยี้แจง ตอบปัญหาเบื้องด้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน ข้าราชการ พนักงาน
หรือเจ้าหน้าที่ยองรัฐ หรือประยายนทั้วใป เกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้าง ความเย้าใจและสนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน
(เอ) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
บุคคลหรือหน่วยงานและใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์และมาตรการต่าง ๆ
(๓) ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
๑.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ใด้รับมอบหมาย


นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิยาการในการทำงาน ภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ โดยปฏิบัติภารกิจในแผนงาน/โครงการสำคัญตามยุทธศาสตร์ประเทศ ในส่วนที่กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดยอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมยน/สินค้าชุมชนตาม โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล การสืบสานสุดยอดภูมิปัญญาไทยสู่ภูมิปัญญาโลก (OTOP Thailand Brand) การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชนด้วยการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP (QC) การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
ซิ.ซิ ด้านการปฏิบัติการ
(ซิ) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านพัฒนาชุมชน เพื่อจัดทำแผนงาน A ครงการ/กิจกรรมในการดำเนินการ หรือสนับสนุนการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมยน/สินคำชุมชนตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล การสืบสานสุดยอดภูมิปัญญาไทยสู่ภูมิปัญญาโลก (OTOP Thailand Brand) การพัฒนาศักยภาพคลุ่มผู้ผลิตชุมชนด้วยการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP (QC) ตลอดจนการพัฒนา ศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชนในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง และการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพี่อการท่องเที่ยว
(เอ) ดำเนินการและร่วมดำเนินการกับผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน ชุมชน และภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในรูปแบบต่าง ๆ ในการดำเนินการเพี่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชน/สินค้าชุมชนตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สู่สากล การสืบสานสุดยอดภูมิปัญญาไทย สู่ภูมิปัญญาโลก (OTOP Thailand Brand) การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชนด้วยการควบคุมคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ OTOP (QC) ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตชุมชนในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และในการพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ OTOP ในพื้นที่รับผิดชอบ เพี่อหา แนวทางป้องกันและแค้ไขปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
(๕) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาชุมชน และหรือ การจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ OTOP ในพื้นที่รับผิดยอบ เพื่อการกำหนดนโยบาย แผนงาน ตลอดจนกำหนด แนวทางหรือวางแผนการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ
(๕) เสนอแนะ ให้ข้อคิด เห็นหรือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม OTOP สู่การพัฒนาศักยภาพ ชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างเสริมความสมดุลในการพัฒนาชุมชนและความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ระดับฐานราก อันนำไปสู่ความ เข้ม แข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน
ซิ.เอ ด้านการวางแผน
วางแผนหรือร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการด้านการส่งเสริมและ พัฒนา OTOP และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นใปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ ที่กำหนด
ซิ.๓ ด้านการประสานงาน
(ซิ) ประสานการทำงานร่วมก้นกับผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน ชุมชน และภาคีการพัฒนาที่เคี่ยวข้องทุกภาคส่วนในงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา OTOP เพื่อให้เกิดความร่วมมีอ และผลสัมฤทธิ*ตามที่กำหนด
(la) ให้ข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำเบื้องต้นแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนา OTOP ตามที่ใด้รับมอบหมาย
ซิ.๔ ด้านการบริการ
(ซิ) ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน คลุ่ม องค์กรชุมชน เครือม่ายองค์กรชุมชน และชุมชน ตลอดจนภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนา OTOP ในด้านต่าง ๆ
(la) ออกแบบและดำเนินการหรือร่วมดำเนินการในการจัดทำสื่อประยาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร เคี่ยวกับการดำเนินงาน OTOP ในด้านต่าง ๆ เพี่อให้บริการแก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือม่ายองค์กรชุมชนและชุมชน
ซิ.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เคี่ยวข้องตามที่ใด้รับมอบหมาย


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเคี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ใต้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ซิ.ซิ ด้านการปฏิบัติการ
(ซิ) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประมวลนโยบาย ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและสถานการณ์ เศรษฐกิจการเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ เพี่อนำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและ เป้าหมายของ ส่วนรายการ หรือเพื่อตอบสนองนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคง ในส่วนที่เกี่ยวช้อง
(เอ) รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ยองส่วนรายการ หรือ ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เพื่อการวางแผนกำหนดนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ หรือ โครงการให้บรรลุภารกิจที่กำหนดใว้และเกิดผลสัมฤทธิ้สูงสุด
(๓) ประมวลและวิเคราะห์นโยบายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน และโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือความมั่นคง ในส่วนทีเกี่ยวช้อง และเสนอข้อคิดเห็น เพี่อสนับสนุนการจัดทำ แผนการปฏิบัติงาน แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมใด้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใว้
(๘) สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหา ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจ ยองส่วนรายการ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการทบทวน ปรับปรุง บูรณาการ และพัฒนาแผนงาน โครงการ หรือ การกำหนดยุทธศาสตร์และนโยบายการดำเนินงานของส่วนรายการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(ร) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้าทางวิยาการ และพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อช่วยกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนงาน โครงการของส่วนรายการ
(๖) ศึกษา วิเคราะห์ในการวางแผนและจัดทำงบประมาณของส่วนราชการ การวิเคราะห์คำขอ งบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งการจัดทำเอกสารและเตรียมข้อมูลให้ผู้บริหารชี้แจงงบประมาณต่อสภา เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นใปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๓]) วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญยองแผนงาน โครงการ ตลอดจนประเด็น นโยบายและมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ซิ.เอ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดยอบ และร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือ โครงการ และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นใปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด
ซิ.๓ ด้านการประสานงาน
(ซิ) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพี่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ,ตามที่กำหนด
(เอ) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็น และให้รายละเอียดเคี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แค่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เคี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ซิ.๘ ด้านการบริการ
(ซิ) รวบรวมข้อมูล เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เคี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและ แผนในส่วนที่เคี่ยวข้องแค่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบข้อมูล ความรู้ต่าง ๆ และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
(๒)ให้คำปรึกษา แนะนำตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน เพี่อแก้ปัญหา ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการทำงานและการเรียนรู้ร่วมกัน
ซิ.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านประยาสัมพันธ์ ด้านการเผยแพร่ และด้านโสตทัศนศึกษา ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงาบที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ซิ.ซิ ด้านการปฏิบัติการ
(ซิ) ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้ประคอบการ จัดทำแผนงาน โครงการ การเผยแพร่ การสื่อสารประยาสัมพันธ์ และติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน
(เอ) จัดทำแผนงานประชาสัมพันธ์ในระยะสัน ระยะกลาง และระยะยาวของหน่วยงาน เพื่อให้ การเผยแพร่และสื่อสารประขาสัมพันธ์สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดี หน่วยงาน
(๓) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการวางแผนงานการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ ข่าวสารและการใช้สื่อผสมต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงงานการเผยแพร่ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนศึกษา ของหน่วยงาน
(๕) ส่งเสริม สนับสนุน ออกแบบ ดำเนินการและบริหารจัดการโครงการ กิจกรรม และนิทรรศการ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนศึกษาของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
(๕) สำรวจความคิดเห็นของประชาชน รวบรวมข้อมูลข่าวสาร เพื่อวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ รวมถึงสรุปผล เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประยาสัมพันธ์
(๖) เขียนข่าว ผลิตและเรียบเรียงบทความ จัดทำสารคดี คำบรรยายภาพ คำบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ ภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ จัดทำสื่อสิงพิมพ์หรือสื่อผสมรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการสื่อสาร เผยแพร่ ประยาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อภารกิจของหน่วยงาน
(ฬ) สร้าง และรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสื่อมวลชน นักข่าว และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเผยแพร่ประยาสัมพันธ์มีความง่าย และสะดวกมากขึ้น
(๕) ค้นคว้า ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ ๆ กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(๙) บริหารจัดการ จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแขม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน และดำเนินงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
(ซิ๐) จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย และเครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดแสดงหรือบรรยาย การเผยแพร่ การสื่อสาร และการประยาสัมพันธ์ เพื่อให้ภารกิจของ หน่วยงานดำเนินไปโดยความเรียบร้อย ประสบผลสัมฤทธิ’อย่างมีประสิทธิภาพซิ.เอ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดยอบ และร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน รวมทั้ง หน่วยงานภาคีที่เคี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่ กำหนด
ซิ.๓ ด้านการประสานงาน
(ซิ) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด
(เอ) ประสานงานการเผยแพร่ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร และโสตทัศนศึกษากับหน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เคี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จ ทันเวลาที่กำหนดไว้
(๓) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็น ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ และให้รายละเอียดเคี่ยวกับข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงแค่บุคคลหรือหน่วยงานที่เคี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
ซิ.๘ ด้านการบริการ
(ซิ) ให้บริการข้อมูลข่าวสาร บทความ สิ่งพิมพ์ ภาพยนตร์ สารคดี และสื่อผสมต่าง ๆ เพื่อการเผย แพร่ การสื่อสาร การประยาสัมพันธ์แก่ประยาขนและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ลูกต้อง
(เอ) เผยแพร่ ประยาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารเคี่ยวกับการดำเนินงานพัฒนาชุมชนเชิงรุก แก่หน่วยงานภาคีการพัฒนา ประชาชน ผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กรชุมชน เครือบ่ายองค์กรชุมชน และชุมชน
(๓) แนะนำให้คำปรึกษาด้านข้อมูลบ่าวสารของหน่วยงาน เพื่อให้ตรงตามความต้องการของ ผู้ใช้บริการ
(๘) แนะนำให้คำปรึกษาการใช้ การบำรุงรักษาเครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์ แก่บุคลากร ประยายน และหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ดำเนินการด้านโสตทัศนศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซิ.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เคี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการพัสดุ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิยาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา ด้านวิศวกรรมโครงสรัาง ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ซิ.ซิ ด้านการปฏิบัติการ
(ซิ) สำรวจ ศึกษา วางแผน วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งานซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวช้องกับวิศวกรรมโยธา โครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรม โดยเป็นไปตามหลักวิชาการ และกฎหมายที่เกี่ยวช้อง
(เอ) ตรวจสอบแบบแปลน โครงสร้าง สภาพการใช้งานยองอาคารสิ่งปลูกสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูบํเกค ภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรม เพี่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และมีความปลอดภัย
(๕) ตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง บำรุง บูรณะซ่อมแซมและอำนวยความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไข สัญญางานวิศวกรรมโยธา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรม เพี่อให้งานมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด
(๕) ควบคุมการใช้ประโยชน์ ซ่อมบำรุง และแก้ไขปัญหากรณีฉุกเฉินเร่งด่วนในการใช้งานของ อาคาร สิ่งปลูกสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรม
(๖) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล จัดทำฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ วิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลเพี่อสรุปรายงานผลที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ และ สถาปัตยกรรม เพี่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน รวมถึงใช้ประกอบการพิจารณากำหนด นโยบาย แผนงาน หลักเกณท้ มาตรการต่าง ๆ
ซิ.เอ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดยอบ และร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน รวมทั้ง หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ๙ ที่กำหนด
ซิ.๓ ด้านการประสานงาน
(ซิ) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพี่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
(เฮ) ประสานงานออกแบบ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานก่อสร้าง งานบำรุงรักษา งาน ซ่อมแซม งานอำนวยความปลอดภัย หรืองานอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมโยธาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรมกับบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพี่อสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและเสร็จท้นเวลาที่กำหนดไว้(๓) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็น ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ และให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลทางด้าน
วิศวกรรมโยธา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรมแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพี่อสร้างความเย้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ใด้รับมอบหมาย
ซิ.๕ ด้านการบริการ
(ซิ) แนะนำให้คำปรึกษา ตอบปัญหา และเผยแพร่การใย้ การบำรุงรักษาอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรมแก่บุคลากร ประชาชน และ หน่วยงานต่าง ๆ เพี่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(เอ) ให้บริการย้อมูล สถิติ สารสนเทศ แนวทางหรือคู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ และสถาปัตยกรรม
ซิ.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


วิศวกรโยธา

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงาน ด้านวิชาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ ด้านการปฏิบัติการ
(๑) รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และศึกษาค้นคว้ารายละเอียดต่าง ๆ ของพัสดุ เช่น วิวัฒนาการ คุณสมบัติ ระบบราคา การเสื่อมค่า การสึกหรอ ประโยชน์ใช้สอย สมรรถภาพ ค่าบริการอะไหล่ การบำรุงรักษา ความแข็งแรงทนทาน เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ เสนอ ความเห็นเพื่อประกอบ การตัดสินใจในการจัดหาชื้อพัสดุ
(๒) จัดหา ร่างสัญญาชื้อ ร่างสัญญาจัาง จัดชื้อ จัดจ้าง ตรวจรับ ตรวจสอบ เก็บรักษา และดูแล ให้พร้อมใช้งานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหนังสือแจ้งเวียนที่เกี่ยวข้อง
(๓) จัดเก็บและรวบรวมข้อมูล จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก
(๕) ซ่อมแซม ตรวจสอบ และดูแลรักษาพัสดุในครอบครองเพี่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน
(๕) จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นในการใช้งานทางราชการอีกต่อไป เพี่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ทางรายการได้มากที่สุด
(๖) ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่บุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เช่น ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน วางโครงการกำหนดหลักสูตรและฟิกอบรม จัดทำคู่มือประจำสำหรับการฟิกอบรมและวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมือ ที่ลูกต้อง เป็นด้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและข้อกำหนด
๑.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดยอบ และร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน รวมทั้ง หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดยอบ เพี่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ้ ที่กำหนด
๑.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลสัมฤทธิ’ตามที่กำหนด
(๒) ประสานงานเกี่ยวกับการดำเนินการด้านพัสดุกับบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก เพี่อสนับสนุนให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
(๓) ชี้แจง ให้ข้อคิดเห็น ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ และให้รายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงาน พัสดุแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเย้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย
๑.๘ ด้านการบริการ
(ซิ) แนะนำให้คำปรึกษา ตอบปัญหา เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านพัสดุ แก่บุคลากร ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ เพี่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
(เอ) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ สถิติ สารสนเทศ แนวทางหรือดู่มือต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านงานพัสดุ เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็น ประโยชน์สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ
ซิ.๕ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เคี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างไฟฟ้า

ปฏิบัติงานทางย่างไฟฟ้า ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเคี่ยวกับการตรวจ ทดสอบ สร้าง ซ่อม ประกอบ ดัดแปลง ติดตั้ง และบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า คำนวณราคาและประมาณราคา ในการดำเนินงานดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือเครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น และปฏิบัติงานอื่นที่เคี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
ซิ.ซิ ด้านการปฏิบัติการ
(ซิ) สำรวจ เขียนแบบ ประมาณการ ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า เคี่ยวกับการสื่อสารและโทรคมนาคม ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ คอมพิวเตอร์รับส่งข้อมูลข่าวสาร ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายในและภายนอก
(เอ) จัดทำทะเบียน รวบรวม และเก็บข้อมูลทางสถิติของการใช้งาน เพี่อการวางแผนบำรุงรักษา
(๓) ปรับเทียบค่ามาตรฐานตามภารกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ เช่น การออก ใบรับรองตามที่หน่วยงาน หรือระเบียบกฎหมายกำหนด เป็นต้น
ซิ.เอ ด้านการบริการ
(ซิ) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา แก้ไขปัญหา รวมทั้งให้ความรู้ความเย้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันและ แก้ไขปัญหาหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้แก่ผู้ใช้งานและ ผู้รับบริการ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างลูกต้อง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
(เอ) ประสาน แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพี่อประกอบการปฏิบัติงาน ได้อย่างครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ
ซิ.๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักทรัพยากรบุคคล

ขอบเขตเนี้อหาหลักสูตรในการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม เอ๐๐ คะแนน มีรายละเอียดเนี้อหาและขอบเขตวิชา ดังนี้
๘.ซิ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติรายการทั้วใป
–    พระรายบัญญัติระเบียบข้ารายการพลเรือน พ.ศ. เอ๘๘ซิ
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. เอ๘๓๘ และที่แก้ใยเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติรายการทางปกครอง พ.ศ. เอ๘๓๙ และที่ แก้ใขเพิ่มเดิม
–    พระรายบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. เอ๘๓๙
–    พระรายบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรายการ พ.ศ. เอ๘๘๐
–    พระรายบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. เอ๘๖เอ
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. เอ๘๘๖
–    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางรายการ พ.ศ. เอ๘๘๘
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานรายการ พ.ศ. เอ๘๘๓J
–    ประมวลจริยธรรมข้ารายการพลเรือน พ.ศ. เอ๘๖๘
๕.เอ กฎหมาย ระเบียบ หลักการ ทฤษฏีที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งงานที่สมัคร
–    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานรายการ เรื่อง หลักเกณท้ วิธีการ และเงื่อนใขการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานรายการ พ.ศ. เอ๕๕เอ
–    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานรายการ เรื่อง คำตอบแทนของพนักงานรายการ พ.ศ. เอ๕&a และที่แค้ใยเพิ่มเติม
–    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานรายการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานรายการ พ.ศ. เอรG.๕ และที่แค้ใขเพิ่มเดิม
–    ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานรายการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนักงานราชการ พ.ศ. เอ๕๕๕
–    หลักเกณท้และวิธีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้ารายการพลเรือนสามัญ (หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ซิOซิ๓/ว เอ๓) ลงวันที่ เอ๓) สิงหาคม เอ๕๕๓)
–    แนวคิด หลักการ ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้องคับการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
–    ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. เอรอ๕
๕.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ เออ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ซิ๓ พ.ศ. เอรออ – เอร๓)๐ นโยบาย/แผนปฏิบัติราชการคระทรวงมหาดใทย นโยบาย/แผนปฏิบัติรายคาร/โครงคาร/กิจกรรม สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
๕.๕ ความรู้ทั่วใปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปีจจุบัน 


นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

ขอบ เขตเนี้อหาหลักสูตรในการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ซิ (สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม เอ๐๐ คะแนน มีรายละเอียดเนื้อหาและขอบเขตวิยา ดังนื้
๔.ซิ กฎหมาย ระเบียบ ที่เคี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการทั่วใป
–    พระรายบัญญัติระเบียบข้ารายการพลเรือน พ.ศ. เอ๔๕ซิ
–    พระรายบัญญัติระเบียบบริหารรายการแผ่นดิน พ.ศ. เอ๔๓๔ และที่แก้ใยเพิ่มเดิม
–    พระรายบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. เอ๔๓๙ และที่แก้ใขเพิ่มเดิม 
–    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. เอร๓๙
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรายการ พ.ศ. เอ๘๘O
–    พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. เอร๖13
–    พระรายกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. เฮ๘๘๖
–    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางรายการ พ.ศ. เอ๘๘๘
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. เอ๘๘๓)
–    ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. เอ๘๖๘
๘    .เอ กฎหมาย ระเบียบ หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งงานที่สมัคร
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการอำนวยการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติ พ.ศ. เอ๘๘๘ และที่แก้ใขเพิ่มเดิม ฉบับที่ เฮ พ.ศ. เอ๘๘๘
–    แนวคิด หลักการ ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
– ข้อกำหนดจริยธรรมข้ารายการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. เอ๘๖๘
๘.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ เอ๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งยาดิ ฉบับที่ ซิ๓ พ.ศ. เอ๘๖๖ – เอ๘๓Jo นโยบาย/แผนปฏิบัติรายการกระทรวงมหาดใทย นโยบาย/แผนปฏิบัติรายการ/ใครงการ/กิจกรรม สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
๘.๘ ความรู้ทั่วใปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ขอบเขตเนี้อหาหลักสูตรในการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ซิ (สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม เอ๐๐ คะแนน มีรายละเอียดเนี้อหาและขอบเขตวิชา ดังนี้
๘.ซิ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการทั่วไป
–    พระรายบัญญัติระเบียบข้ารายการพลเรือน พ.ศ. ๒๘๕ซิ
–    พระรายบัญญัติระเบียบบริหารรายการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระรายบัญญัติวิธีปฏิบัติรายการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระรายบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๘
–    พระรายบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรายการ พ.ศ. ๒๕๘๐
–    พระรายบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
–    พระรายกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๘๖
–    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางรายการ พ.ศ. ๒๕๘๘
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานรายการ พ.ศ. ๒๕๘ตเ
–    ประมวลจริยธรรมข้ารายการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๖๘
๘    .๒ กฎหมาย ระเบียบ หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งงานที่สมัคร
หลักการ ความรู้ ทฤษฎี เกี่ยวกับงานในหน้าที่การวิเคราะห์นโยบายและแผน
–    วิธีการบริหารงบประมาณ
–    การบริหารงานงบประมาณ และการเงินการคลัง
–    การวางแผนเชิงกลยุทธ์
–    การวางแผนและการบริหารจัดการงาน/เครงการ
–    การติดตามและประเมินผลโครงการ
–    การบริหารจัดการองค์กร
–    งานวิเทศสัมพันธ์
–    ข้อกำหนดจริยธรรมข้ารายการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. เอa๖๘
๘    .๓ ยุทธศาสตร์ยาดิ ๒0 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งยาดิ ฉบับที่ ซิ๓ พ.ศ. ๒๘๖๖ – ๒๘๗0 นโยบาย/แผนปฏิบัติรายการกระทรวงมหาดใทย นโยบาย/แผนปฏิบัติรายการ/เครงการ/กิจกรรม สำคัญยองกรมการพัฒนาชุมชน
๘    .๘ ความรู้ทั่วโปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน


นักประชาสัมพันธ์

ยอบเขตเนี้อหาหลักสูตรในการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที ซิ (สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม เอ๐๐ คะแนน มีรายละเอียดเนี้อหาและขอบเขตวิชา ดังนี้
๘.ซิ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติรายการทั่วไป
–    พระรายบัญญัติระเบียบข้ารายการพลเรือน พ.ศ. ๒๘๕ซิ
–    พระรายบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. เอ๕๓๘ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระรายบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. เอร๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระรายบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. เฮร๓๓
–    พระรายบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรายการ พ.ศ. 13๘๘0
–    พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. เอ๕๖เอ
–    พระรายกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณท้และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. เอ๕๘๖
–    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. เอ๕๘๘
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานรายการ พ.ศ. เอ๕๘๓J
–    ประมวลจริยธรรมข้ารายการพลเรือน พ.ศ. เอ๕๖๘
๘    .เอ กฎหมาย ระเบียบ หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งงานที่สมัคร
–    หลักการ ทฤษฎี วิธีการปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวคับการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์
–    การวิเคราะห์ประเด็นและการเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์
–    ข้อกำหนดจริยธรรมข้ารายการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. เอ๕๖๘
๘    .๓ ยุทธศาสตร์ชาติ เฮO ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ซิ๓ พ.ศ. เย๕๖๖ – 13๕๗0 นโยบาย/แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย นโยบาย/แผนปฏิบัติรายการ/โครงคาร/กิจกรรม สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
๘    .๘ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน


นักวิชาการพัสดุ

ขอบเขตเนี้อหาหลักสูตรในการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ซิ (สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม เอ๐๐ คะแนน มีรายละเอียดเนี้อหาและขอบเขตวิชา ดังนี้
๕.ซิ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการทั่วไป
–    พระรายบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. เอ๕๕ซิ
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารรายการแผ่นดินพ.ศ. เอ๕๓๕ และที่แก้ไขเพี่มเดิม
–    พระรายบัญญัติวิธีปฏิบัติรายการทางปกครอง พ.ศ. เอ๕๓๙ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. เอ๕๓๙
–    พระรายบัญญัติข้อมูลข่าวสารของรายการ พ.ศ. เอ๕๕๐
–    พระรายบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. เอ๕๐เย
■    พระรายกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. เอ๕๕๐
–    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางรายการ พ.ศ. เอ๕๕๕
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. เอ๕๕๓)
–    ประมวลจริยธรรมข้ารายการพลเรือน พ.ศ. เอ๕๐๕
๕    .เอ กฎหมาย ระเบียบ หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งงานที่สมัคร
–    ความรู้เกี่ยวกับงานวิศวกรรมโยธา
–    ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์โครงสร้าง
–    หลักการประเมินผลด้านวิศวกรรม และหลักการวิเคราะห์ความเหมาะสมโครงการ
– ข้อกำหนดจริยธรรมข้ารายการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. เอรad
d.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ ISO ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ซิ๓ พ.ศ. เอ๕อ๖ – (3๕๓)0 นโยบาย/แผนปฏิบัติรายการกระทรวงมหาดไทย นโยบาย/แผนปฏิบัติรายการ A ครงการ/กิจกรรม สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
๕.๕ ความรู้ทั่วไปเคี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน


วิศวกรโยธา

ขอบเขตเนี้อหาหลักสูตรในการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ซิ (สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม เอ๐๐ คะแนน มีรายละเอียดเนื้อหาและขอบเขตวิชา ดังนื้
๕.ซิ กฎหมาย ระเบียบ ที่เคี่ยวข้องกับการปฏิบัติรายการทั่วไป
–    พระราชบัญญัติระเบียบข้ารายการพลเรือนพ.ศ. เอ๕๕ซิ
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. เอ๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. เอ๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. เอ๕๓๕
–    พระรายบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. เอ๕๕๐
–    พระรายบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. เอ๕๖เอ
–    พระรายกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. เอ๕๕๖
–    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. เอ๕๕๕
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานรายการ พ.ศ. เอ๕๕๗
–    ประมวลจริยธรรมข้ารายการพลเรือน พ.ศ. เอร๖๘
๘.เอ กฎหมาย ระเบียบ หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งงานที่สมัคร
–    พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. เอ๕๖O
–    ระเบียบคระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. เอ๘๖0 – ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (เกี่ยวกับสัญญา)
–    ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
–    ข้อกำหนดจริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. เอfit>fi
๙.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ เอO ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. เอG๖๖ – เอfi๓เ๐ นโยบาย/แผนปฏิบัติรายการกระทรวงมหาดไทย นโยบาย/แผนปฏิบัติรายการAครงการ/กิจกรรม สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน
fi.fi ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน


นายช่างไฟฟ้า

ขอบเขตเนี้อหาหลักสูตรในการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ซิ (สอบข้อเขียน) คะแนนเต็ม เอ๐๐ คะแนน มีรายละเอียดเนื้อหาและขอบเขตวิชา ดังนี้
๘.ซิ กฎหมาย ระเบียบ ที่เคี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการทั่วไป
–    พระรายบัญญัติระเบียบข้ารายการพลเรือน พ.ศ. เอร๘ซิ
–    พระรายบัญญัติระเบียบบริหารรายการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๘ และที่ แค้ใย เพิ่ม เดิม
–    พระรายบัญญัติวิธีปฏิบัติรายการทางปกครอง พ.ศ. ๒๘๓๘ และที่แค้ใยเพิ่มเดิม
–    พระรายบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๘๓๘
–    พระรายบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๘๘0
–    พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕0๒
–    พระรายกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณท้และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๘๘๖
–    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางรายการ พ.ศ. ๒๘๘๘
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานรายการ พ.ศ. ๒๘๘๓)
–    ประมวลจริยธรรมข้ารายการพลเรือน พ.ศ. ๒๘๖๘
๘.๒ กฎหมาย ระเบียบ หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งงานที่สมัคร
–    ความรู้เกี่ยวกับระบบใฟฟ้า อุปกรณ์ใฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
–    ความรู้เกี่ยวกับระบบใฟฟ้ากำลังและอุปกรณ์ป้องกันทางใฟฟ้า ระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศ
–    ความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ
–    ข้อกำหนดจริยธรรมข้ารายการกรมการพัฒนายุมยน พ.ศ. ๒๕๖๘
๘    .๓ ยุทธศาสตร์ยาดิ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ซิ๓ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๘๓)๐ นโยบาย/แผนปฏิบัติรายการกระทรวงมหาดใทย นโยบาย/แผนปฏิบัติรายการAครงการ/กิจกรรม สำคัญของกรมการพัฒนาชุมยน
๘    .๘ ความรู้ทั่วใปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการพัฒนาชุมชน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 9 ธ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการพัฒนาชุมชน

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร