กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 พ.ย. 2565

แชร์เลย
กรมส่งเสริมการเกษตรเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมส่งเสริมการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17887/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,นายช่างเครื่องยนต์,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: ราชบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี)

ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๒ จังหวัดราชบุรี) ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และคำสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ ๘๘๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เรื่อง มอบอำนาจ ให้ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และผู้อำนวยการสำนักล่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมล่งเสริมการเกษตร ในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และการจัดทำสัญญาจ้าง และคำสั่งกรมล่งเสริมการเกษตร ที่ ๓๗๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอำนาจให้ ผู้อำนวยการสำนักงานล่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเครื่องยนต์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน


นายช่างเครื่องยนต์

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะ


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในทุกสาขาวิชา และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ ตามที่กฎหมายกำหนด

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ

ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบัญชี งานการเงิน และงานพัสดุซึ่งมีลักษณะงาน ที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธ ในทรัพย์สินของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการ และเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การรวบรวมข้อมูลหรือจัดเตรียมเอกสาร การเตรียมการประชุม และจดบันทึกรายงานการประชุม และปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของ ส่วนราชการ เช่น การตรวจสอบ หลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชีทำรายงาน การบัญชีรวบรวมรายละเอียด ข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณ รายรับ-รายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างเครื่องยนต์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ ตรวจสอบ ซ่อม สร้าง บำรุงรักษา ประกอบ ติดตั้ง ประเมินราคา เครื่องมือเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่ใช้ในการเกษตร ควบคุมการทำงานและแกไขข้อขัดข้อง ของเครื่องจักร เครื่องยนต์ในระหว่างปฏิบัติงาน จัดเก็บและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักรกล เครื่องยนต์ ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน เป็นวิทยากรในการฟิกอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร และปฏิบัติหน้าที่ อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

ปฏิบัติงานขั้นด้นในการขับเครื่องจักรกลการเกษตร ตลอดจนบำรุงรักษาและแกไข ข้อขัดข้องเบื้องด้นของเครื่องจักรกลการเกษตร และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการ

๑. การประเมินครั้งที่ ๑ ๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตร ๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับระบบพนักงาน ราชการ ๑.๓ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ใขเพิ่มเติม ความรู้เกี่ยวกับหลักการบัญชีเบื้องด้น พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไข เพิ่มเดิม พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ระเบียบว่าด้วย การบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
๒. การประเมินครั้งที่ ๒ ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ อย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของ ตำแหน่ง


นายช่างเครื่องยนต์

๑. การประเมินครั้งที่ ๑ ๑.๑ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้และบำรุงรักษา การซ่อมแซม เครื่องจักรกลการเกษตร แทรกเตอร์เพื่อการเกษตร เครื่องยนต์ด้นกำลัง ทางการเกษตร เครื่องมือช่าง และความรู้พื้นฐานการบำรุงรักษา ซ่อมแซม รถยนต์ ๑.๒ ทดสอบเกี่ยวกับทักษะการใช้ การซ่อมแซม และการบำรุงรักษา เครื่องจักรกลการเกษตร
๒. การประเมินครั้งที่ ๒ ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ อย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของ ตำแหน่ง


พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

๑. การประเมินครั้งที่ ๑ ๑.๑ ทดสอบความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้และบำรุงรักษา การซ่อมแซม เครื่องจักรกลการเกษตร แทรกเตอร์เพื่อการเกษตร เครื่องยนต์ด้นกำลัง ทางการเกษตร เครื่องมือช่าง และความรู้พื้นฐานการบำรุงรักษา ซ่อมแซม รถยนต์ ๑.๒ ทดสอบเกี่ยวกับทักษะการใช้ การซ่อมแซม และการบำรุงรักษา เครื่องจักรกลการเกษตร
๒. การประเมินครั้งที่ ๒ ประเมินบุคคลโดยพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จาก ประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกต พฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ พิจารณาความ เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ อย่างอื่น เป็นด้น และรวมถึงสมรรถนะหลัก สมรรถนะที่จำเป็นของ ตำแหน่ง

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 24 พ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมส่งเสริมการเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร