กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -25 พ.ย. 2565

แชร์เลย
กรมการขนส่งทางบกสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

ลิงค์: https://ehenx.com/17873/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ภูเก็ต (สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมการขนส่งทางบก เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานขนล่งจังหวัดภูเก็ต

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราขการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ด้วยสำนักงานขนล่งจังหวัดภูเก็ต ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราขการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ฉบับลงวันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

(๑) มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์และงานพิมพ์ หนังสือราชการ และเอกสารต่าง ๆ
(๒) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในระบบสารสนเทศ และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณของส่วนราชการ
(๔) แกัใขปัญหาขัดซ้องเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์
(๕) ปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ารประเมินครั้งที่ ๑
ภาคความรู้ความสามารถทั้ว่ไป (ภาค ก.)
(๑) ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
ทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใซ้ความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การวิเคราะห์ หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ การแก!ขปัญหาเชิงปริมาณ และข้อมูลต่างๆ
(๖) ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือรูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ หรือสถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ
ภาคความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) (๑) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติ คังนี้ ๑.๑ ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการแก!ข ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ๑.๖ ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป (Microsoft Office) ๑.๓ ความรู้เบื้องด้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒) ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
การประเมินครั้งที่ ๒ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) (๑) บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา และวุฒิภาวะอารมณ์ (๒) ความคิดริเริ่ม และปฏิภาณไหวพริบ (๓) มนษยสัมพันธ์ ความสามารถในการทำงานเป็นทีม (๔) การแก!ขปัญหาเฉพาะหนัา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งชังหวัดภูเก็ต

สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต เลขที่ ๔๒/๑ ถนนรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ตำบลลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 – 25 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต

ประกาศรับสมัคร file 1