กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-24 พ.ย. 2565

แชร์เลย
กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/17869/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 24 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

ด้วย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเขียงใหม่ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๕๖๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคล พนักงานราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบัญชี, การเงินการบัญชี, การบริหาร และการตลาด ซึ่งได้ศึกษา วิชาบัญชี ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสหกรณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง เช่น
๑) ล่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป
๒) แนะนำ ล่งเสริม ให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอื่น ๆ ภายใต้การส่งเสริม แนะนำ ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย สหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓) สอน แนะนำ ช่วยเหลือให้คณะกรรมการ ดำเนินการสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร บันทึกบัญชีขั้นต้นให้เป็นปัจจุบัน
๔) แนะนำ ช่วยเหลือ ให้คณะกรรมการ
ดำเนินการสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกร
จัดทำงบการเงินพร้อมรายละเอียด
ประกอบให้แล้วเสร็จ
๕) ช่วยในการวางแผนพัฒนา ศึกษา วิเคราะห์ การดำเนินงานสหกรณ์
๖) แนะนำ ส่งเสริมและช่วยเหลือด้านการบัญชี และการดำเนินงานตามโครงการต่างๆ
ที่สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการ
สนับสนุนจากภาครัฐ
๗) ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการและ วิธีการสหกรณ์แก่สหกรณ์/กลุ่ม เกษตรกร และประชาชนทั่วไป
๘) แนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งสหกรณ์ การดำเนิน ธุรกิจ และการบริหารการจัดการให้แก่สหกรณ์/ กลุ่มเกษตรกร
๙) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจสภาวะเศรษฐกิจ การรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลเพื่อ ประกอบการดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร
๑๐) แนะนำ ล่งเสริม การดำเนินการต่าง ๆ ชองสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรภายใต้ กฎหมายสหกรณ์ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ๑๑) ช่วยปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริและโครงการอื่น ๆ ตามที่ ได้รับมอบหมาย
๑๒)ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

๑) มีความรู้ด้านบัญชีและสามารถให้คำแนะนำ เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงาน ที่มีอยู่ในความรับผิดชอบ
๒) มีความรู้ในวิชาการสหกรณ์อย่าง เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
๓) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการสหกรณ์
๔) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน
๕) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่
๖) มีความรู้ความสามารถในการ ใข้ภาษาและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
๗) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
๘) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสม หรือจำเป็นกับ งานที่จะปฏิบัติ เช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผล -สัมฤทธี๋ บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญ -ในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 – 24 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมส่งเสริมสหกรณ์

ประกาศรับสมัคร file 1