กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -30 พ.ย. 2565

กรมวิชาการเกษตร
แชร์เลย
กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17860/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตร,เจ้าหน้าที่ธุรการ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-18,000
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่ (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ (สวพ.๑))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ย. – 30 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โตยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ (สวพ.๑) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จีงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ชองสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ จังหวัดเขียงใหม่ (สวพ.๑) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเกษตร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าหน้าที่ธุรการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเกษตร

ปริญญาตรี
สาชาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาชาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาชาวิชาใดวิชาหนึ่ง
ทางการเกษตร


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพาณิชยการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเกษตร

ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกษตร เกี่ยวกับ การศึกษา ด้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับวิชาการเกษตร หรือควบคุม และดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ หรือบริการ วิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และรับรองปัจจัยการผลิต ผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืช กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์พืช สินค้าเกษตร หรือ ให้บริการวิชาการและเทคโนโลยี ทางการเกษตร หรือศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาและดำเนินการเกี่ยวกับระบบ งานวิจัย งานแผนงาน และการติดตาม ประเมินผลและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้ รับมอบหมาย


เจ้าหน้าที่ธุรการ

ช่วยปฏิบัติงานด้านงานธุรการและงานสารบรรณ เกี่ยวกับการรับ – ส่ง ลงทะเบียน แยกประเภท และจัดส่งหนังสือ เอกสาร ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเก็บและด้นหาหนังสือ เอกสารการเงิน พัสดุ ครุภัณฑ์ กรอกแบบฟอร์มต่างๆ และร่างหนังสือโต้ตอบง่ายๆ ตรวจความถูกต้องของตัวเลข
และตัวหนังสือพิมพ์และคัดเวียนหนังสือ เอกสาร และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเกษตร

การประเมินครั้งที่ ๑
๑. ทดสอบความรู้ทางการเกษตร
ด้านพืช ความรู้ในการวิเคราะห์ ทดสอบ และความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการเกษตร
๒. ทดสอบความสามารถในการศึกษา
หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปผล รวมทั้งความรู้ในงานด้านต่างๆ ชอง กรมวิชาการเกษตร
การประเมินครั้งที่ ๒
๑. การคิดวิเคราะห์
๒. การทำงานเป็นทีม
๓. การมุ่งผลสัมฤทธิ้
๔. การสืบเสาะหาข้อมูล
๕. การยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม และจริยธรรม


เจ้าหน้าที่ธุรการ

การประเมินครั้งที๑
ทดสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ หรือความรู้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ งานที่ปฏิบัติ
การประเมินครั้งที๒
๑.การมุ่งผลสัมฤทธิ้
๒.การบรีการที่ดี
๓.ความถูกต้องของงาน
๔.การทำงานเป็นทีม
๕.ความยืดหยุ่นผ่อนปรน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยืนใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ (สวพ.๑) สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ (สวพ.๑) ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมวิชาการเกษตร

ประกาศรับสมัคร file 1