การประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-9 พ.ย. 2565

แชร์เลย
การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาค

ลิงค์: https://ehenx.com/17766/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กปภ.)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 9 พ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัคร

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

–    อายุไม่เกิน ๓๕ ปี บริบูรณ์ณ วันสมัคร เว้นแต่ เป็นหรือเคย เป็นลูกจ้างที่ปฏิบัติงานกับ กปภ. ไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องมี หนังสือรับรอง และสัญญาจ้างจากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานมา แสดง
–    คุณวุฒิปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ / รัฐศาสตร์ / นิติศาสตร์ / การบัญชี / บริหารธุรกิจ
มีความรู้ด้านงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ และ การบริหารงานพัสดุ มีทักษะการจัดการข้อมูล มีความรู้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (MsWord , Excel , Power Point หรือ Open Office) มีความเข้าใจในเป้าหมาย นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระเบียบ ข้อบังคับของ กปภ. มีบุคลิกภาพดี กิริยา มารยาทสุภาพ สุขุม รอบคอบ และรักงานบริการ (Service Mind)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

๑.๑ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กปภ.สาขา ศรีราชา กปภ.ข.๑
–    จัดทำหนังสือราชการ จัดส่งเอกสารทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงาน การรับ – ส่งเอกสารในระบบงาน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งจัดเก็บเอกสารให้ เป็นหมวดหมู่
–    ติดต่อประสานงานกับผู้ใช้นี้า
–    ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน-ภายนอกตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
–    ปฏิบัติงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด กองบริหาร ทั่วไป กปภ.ข.๓
–    จัดทำหนังสือราชการ จัดส่งเอกสารทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงาน การรับ – ส่งเอกสารในระบบงาน สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งจัดเก็บเอกสารให้ เป็นหมวดหมู่
–    ดูแลการบันทึกการมาทำงาน และประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่และพนักงานภายใน หน่วยงาน
–    จัดตารางการให้บริการยานพาหนะของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามกำหนดเวลาที่ร้องขอ
–    ปฏิบัติงานด้านอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครยืนใบสมัครที่ กองทรัพยากรบุคคล อาคาร 3 ชั้น 4 สำนักงานใหญ่ กปภ.

กปภ. กปภ. ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 – 9 พฤศจิกายน 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครการประปาส่วนภูมิภาค

ประกาศรับสมัคร file 1