กรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 30 ก.ย. -6 ต.ค. 2565

แชร์เลย
กรมปศุสัตว์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมปศุสัตว์

ลิงค์: https://ehenx.com/17595/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานสัตวบาล
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมปศุสัตว์ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 30 ก.ย. – 6 ต.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมปศุสัตว์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตามประกาศกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เนื่องจากกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ประสงค์ขยายเวลารับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ออกไปจนถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ฉะนั้น อาศัยอำนาจ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัด กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ประกอบกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า ด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๓ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

(๑) จบการศึกษาไม่ตํ่ากว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ หรือ
(๒) เป็นผู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

(๑) ปฏิบัติงานผู้ช่วย ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
(๒) ปฏิบัติงานผู้ช่วย ด้านการถ่ายทอดและฟิกอบรมการแปรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
(๓) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมปศุสัตว์  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป กองผลิตภัณฑ์ ปคุสัตว์ ชั้น ๖ ตกชันสูตรโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ หรือยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดได้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการโดย สามารถดาวน์!หลดใบสมัครได้ที่กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ https://product.dld.go.th หัวข้อ ข่าวประขาสัมพันธ์ “รับสมัครงาน” และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง สำหรับ การยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษให้จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสาร หลักฐานการสมัครไปยัง ฝ่ายบริหาร ทั่วไป กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 

กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ เลขที่ ๖๙/ ๑ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวิกรุงเทพมหานคร10400 ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 – 6 ตุลาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมปศุสัตว์

ประกาศรับสมัคร file 1