กรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-31 ส.ค. 2565 รวม 12 อัตรา,

แชร์เลย
กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง

ลิงค์: https://ehenx.com/17463/ หรือ
ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักบัญชี,นักวิชาการคลัง
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 12
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมบัญชีกลาง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมบัญชีกลาง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ด้วยสำนักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชี (ปริญญาตรี) ตำแหน่งนักบัญชี (ปริญญาตรี) และตำแหน่งนักวิขาการคลัง (ปริญญาตรี) เพื่อสนับสบุนการปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน โดยมีรายละเอียด การรับสมัคร ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 5 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการคลัง

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักจัดการงานทั่วไป

เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในทุกสาขาวิชา


นักวิชาการเงินและบัญชี

เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์


นักบัญชี

เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชีเท่านั้น


นักวิชาการคลัง

เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักจัดการงานทั่วไป

๑. ให้บริการตอบคำถามและให้คำแนะนำข้อมูลแก่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ข้าราชการ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และประชาชนทั่วไปทางโทรศัพท์ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ โดยให้บริการ ตังแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๒. ให้บริการข้อมูลเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(๑) กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ สวัสดิการและค่าตอบแทนต่าง ๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล เงินช่วยการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น
(๒) กฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ รวมถึงแนวทางปฏิบัติงานและการลงทะเบียนใซ้งานผ่านระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบ e-GP) สำหรับส่วนราชการและผู้ประกอบการ
(๓) ให้บริการตรวจสอบสิทธิค่ารักษาพยาบาลแก่ข้าราชการ ผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ และบุคคลในครอบครัว รวมถึงการตรวจสอบ ติดตามการอนุมัติสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ และเงินอื่น ในลักษณะเดียวกัน และแนวทางการแกไขปัญหาต่าง ๆ
๓. สร้างและปรับปรุงฐานข้อมูลองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมให้ทันสมัย และมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน (จัดทำ Knowledge Base)
๔. รวบรวม จัดเก็บข้อมูลคำถาม คำตอบปัญหาของผู้รับบริการ เพื่อเป็นข้อมูลในการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ
๕. จัดทำคำถามที่พบบ่อย FAQ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
๖. ให้บริการแกไขปัญหาผ่านระบบรับแจ้งปัญหาและข้อเสนอแนะ
๗. จัดทำข้อมูลเซิงสถิติการให้บริการ เพื่อเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง
๘. เสริมสร้างภาพลักษณ์ในการให้บริการของกรมบัญชีกลาง
๙. ประสานงานกับหน่วยงานภายในเพื่อขอข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
๑๐. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไต้รับมอบหมาย


นักวิชาการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านการเงินงบประมาณและบัญชี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
–    ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ – จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ – จ่ายเงินขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ ของราชการ
–    จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณ ตรงกับความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ของหน่วยงานเพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและ จัดสรรงบประมาณ
–    จัดทำบัญชี รวบรวมข้อมูล เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน ทั้งเงินใน และเงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด เพื่อแสดงสถานะทางการเงินและใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ และกฎหมายที่กำหนด รวมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุง ข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
๒. ด้านการวางแผน วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงาน ของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน ประสานการทำงานทั้งภายในและภายนอกทีมงาน หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ้ตามที่กำหนด สามารถชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
–    ให้คำปรึกษา แนะนำ ด้าน การเงิน การงบประมาณ การบัญชีที่ตนมีความรับผิดชอบ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีการปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีที่เหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้
–    จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ


นักบัญชี

ปฏิบัติงานในฐานะนักบัญชี ผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะ งานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
–    จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางบัญชี ทั้งเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินทุนหมุนเวียน ให้ข้อมูลมีความถูกต้อง ครบล้วน เพื่อแสดงฐานะทางการเงิน ตามระเบียบ วิธีการทางบัญชีของส่วนราชการ
–    รวบรวมข้อมูล และรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูล ให้ถูกต้องและทันสมัย เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังและกรมบัญชีกลางกำหนด
–    ศึกษา รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการชองระบบบัญชีและระบบบัญชีรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้แก่ผู้บริหารระดับกลุ่มงาน กอง และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงาน
–    ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำแนะนำ การปฏิบัติงาน การวางแผนโครงการ กำหนดหลักสูตรและผิกอบรม จัดทำคู่มีอประจำสำหรับการผิกอบรม และวิธีใช้อุปกรณ์เครื่องมีอที่ถูกต้อง เป็นต้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ที่เป็นประโยชนํในการปฏิบัติตามมาตรฐาน และข้อกำหนด
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ๋ที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
–    ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
–    ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
–    ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเกี่ยวกับงานการบัญชีที่ตนมีความรับผิดชป็บ ในระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
–    จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ ที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี เพื่อให้สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการ พิจารณา กำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


นักวิชาการคลัง

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงานปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑ ด้านการปฏิบัติการ
–    ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในระบบเศรษฐกิจ
–    วิเคราะห์ ตรวจสอบในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณและเงินอื่น ๆ ของส่วนราชการ เพื่อความถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับชองทางราชการ
–    จัดทำรายงานการเงิน การคลัง เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชานำไปใช้ในการวิเคราะห์ และตัดสินใจ
–    ให้คำปรึกษาแนะนำและบริการข้อมูลด้านการเงินการคลัง การพัสดุ แก่ส่วนราชการ ต่าง ๆ ผู้รับบำนาญ ผู้ประกอบการ และประชาขนทั่วไป เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง
–    ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจหลักในด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
–    ศึกษาวิเคราะห์ พัฒนาหลักเกณฑ์ กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติทางการเงิน การคลัง การพัสดุ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำคู,มือ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ
–    ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเบีาหมายและสัมฤทธิ๋ผลตามที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
–    ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและมีผลสัมฤทธิ๋ตามที่กำหนดไว้
–    ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
–    ให้คำแนะนำปรึกษาในเบื้องด้นแก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกขน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาขนทั่วไปเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์
–    สำรวจและจัดเก็บข้อมูล ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูล หรือระบบสารสนเทค เกี่ยวกับการเงินการคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ เพื่อการประมวล วิเคราะห์ และการนำเสนอนโยบาย ยุทธศาสตร์มาตรการ แผนงาน/โครงการ หลักเกณฑ์ วิธีการ เกี่ยวกับงานการเงิน การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ
– ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร ตำรา ค่มีอ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อการเรียนรู้ และการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานการเงิน การคลัง การพัสดุ และการงบประมาณ

วิชาที่สอบ

นักจัดการงานทั่วไป

(๑) สอบข้อเขียน หรือปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ใข้เวสา ๓ ชั่วโมง ในเรื่องดังต่อไปนี้
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญขีกลาง นโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง คอมพิวเตอร์ งานสารบรรณ และความรู้ทั่วไป
(๒) สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัคนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ สมรรถนะและอื่น ๆ


นักวิชาการเงินและบัญชี

(๑) สอบข้อเขียน หรือปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ใช้เวลา ๓ ชั่วโมง ในเรื่องตังต่อไปนี้
–    ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีภาครัฐ ได้แก่ นโยบายการบัญชีภาครัฐ เป็นต้น
–    ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบต้านการเบิกจ่ายเงินจากคลัง เข่น พระราขบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ค. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราขการ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง เป็นด้น
–    ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ เข่น พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น
–    ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Excel Microsoft Word เป็นต้น
–    ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
(๒) สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ เพื่อไห้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ สมรรถนะและอื่น ๆ


นักบัญชี

(๑) สอบข้อเขียน หรือปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ใช้เวลา ๓ ชั่วโมง ในเรื่องตังต่อไปนี้
–    ความรู้เกี่ยวกับการบัญชีภาครัฐ ได้แก่ นโยบายการบัญชีภาครัฐ เป็นต้น
–    ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบต้านการเบิกจ่ายเงินจากคลัง เข่น พระราขบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ค. ๒๕๖๑ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราขการ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง เป็นด้น
–    ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ เข่น พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักเกณฑ์ ว่าด้วยการใช้งบประมาณรายจ่าย การโอนเงินจัดสรรหรือการเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้น
–    ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม Microsoft Excel Microsoft Word เป็นต้น
–    ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน
(๒) สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ เพื่อไห้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ สมรรถนะและอื่น ๆ


นักวิชาการคลัง

(๑) สอบข้อเขียน หรือปฏิบัติ ๑๐๐ คะแนน ใช้เวลา ๓ ชั่วโมง ในเรื่องดังต่อไปนี้
–    ความรู้เกี่ยวกับด้านการเงินการคลัง การงบประมาณ การพัสดุ
–    ความรู้เกี่ยวระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (NEW GFMIS)
–    ความรู้เกี่ยวกับด้านการจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ
–    ความรู้เกี่ยวกับด้านการจัดทำแผนงานและการติดตามประเมินผล
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
–    ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และวางแผนงาน การประสานงาน และการจัดการองค์การ
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม เศรษฐกิจการบริหารราชการ และแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
–    นโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และความรู้ทั่วไป (๒) สอบสัมภาษณ์ ๑๐๐ คะแนน พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ ความสามารถ ประสบการณ์ หาวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพ เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ สมรรถนะและอื่น ๆ

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมบัญชีกลาง  :สมัครทางไปรษณีย์   ,สมัครอีเมล์  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนสามารถ ดำเนินการได้ 2 วิธี ดังนี้
1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมด้วยเอกสารทั้งหมด ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 6 ชั้น 1

กรมบัญชีกลาง กรมบัญชีกลาง ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 – 31 สิงหาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

หรือ
2. ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานทั้งหมดทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันที่ 17 – 31 สิงหาคม 2565 โดยจ่าหน้าซองถึง สำนักงานเลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (วงเล็บมุมซองว่าสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมบัญชีกลาง

ประกาศรับสมัคร file 1