กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบ 19 ส.ค. -4 ก.ย. 2565 รวม 16 อัตรา,

แชร์เลย
กรมท่าอากาศยาน

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/17450/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเงินและบัญชี(ด้านการเงินและบัญชี),นักวิชาการเงินและบัญชี(ด้านการตรวจสอบภายใน),นักวิชาการขนส่ง(ด้านพัฒนาธุรกิจ),เจ้าพนักงานธุรการ,สถาปนิก,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างเครื่องกล,นักวิชาการขนส่ง(ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร),นักวิชาการขนส่ง(ด้านสนับสนุนมาตรฐานสนามบิน)
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,500-15,000
อัตราว่าง: 16
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ส.ค. – 4 ก.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน

ด้วยเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานจะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรร และจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานว่าด้วยการบริหาร งานบุคคลทุนหมุนเวียน พ.ศ. ๒๕๖๓ และคำสั่งคณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้าง ทุนหมุนเวียนในตำแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน จำนวน ๑๗ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเงินและบัญชี (ด้านการเงินและบัญชี)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการเงินและบัญชี (ด้านการตรวจสอบภายใน)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการขนส่ง (ด้านพัฒนาธุรกิจ)

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


เจ้าพนักงานธุรการ

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


สถาปนิก

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายช่างไฟฟ้า

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างเครื่องกล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11500- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นักวิชาการขนส่ง (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร)

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการขนส่ง (ด้านสนับสนุนมาตรฐานสนามบิน)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


นักวิชาการขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเงินและบัญชี (ด้านการเงินและบัญชี)

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาทางการเงิน การบัญชี การคลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ


นักวิชาการเงินและบัญชี (ด้านการตรวจสอบภายใน)

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาทาง การเงิน การบัญชี ทางเศรษฐศาสตร์การเงิน ทางเศรษฐศาสตร์การคลัง หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ


นักวิชาการขนส่ง (ด้านพัฒนาธุรกิจ)

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ


เจ้าพนักงานธุรการ

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทุกสาขาวิชา หรือเทียบได็ใม่ตํ่ากว่านี้ในสาขา
ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ


สถาปนิก

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาทางสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และได้รับใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม


นายช่างไฟฟ้า

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได็ใม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ


นายช่างเครื่องกล

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าประกาศบียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาเครื่องกล เครื่องยนต์ เครื่องจักรกลโรงงาน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ


นักวิชาการขนส่ง (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร)

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบได็ใม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ


นักวิชาการขนส่ง (ด้านสนับสนุนมาตรฐานสนามบิน)

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชา หรือเทียบได็ใม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ


นักวิชาการขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

ได้รับวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบไดไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเงินและบัญชี (ด้านการเงินและบัญชี)

๑. ตรวจสอบใบสำคัญ ตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงการคลัง คำสั่ง และข้อกำหนดต่าง ๆ
๒. เบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS จัดทำฎีกา บันทึกหน้าฎีกา และใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
๓. ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน
๔. ตรวจสอบปิดบัญชีรับ – จ่าย ประจำวัน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ปิดบัญชีคงเหลือประจำวัน ๕. จัดเก็บหลักฐานการรับจ่ายเงิน รวมถึงจัดทำทะเบียนและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. ตรวจสอบความถูกต้องของรายได้ทุกประเภทจากรายละเอียดการแจ้งหนี้ที่ได้รับและรายการใน Statement
๗. ดำเนินการบันทึกจัดเก็บและนำส่งรายได้ในระบบ GFMIS
๘. โอนจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายและอื่น ๆ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบ
๙. รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ และบันทึกรายการบัญชีให้เป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๑๐. จัดทำใบสำคัญ บัญชีแยกประเภท ทะเบียนคุม ตลอดจนรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๑. ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยรับ ตรวจประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและบริหารความ เสี่ยง ตรวจสอบระบบดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ
๑๒. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการเงินและบัญชี (ด้านการตรวจสอบภายใน)

๑. ตรวจสอบใบสำคัญ ตามกฎหมาย ระเบียบกระทรวงการคลัง คำสั่ง และข้อกำหนดต่าง ๆ
๒. เบิกจ่ายผ่านระบบ GFMIS จัดทำฎีกา บันทึกหน้าฎีกา และใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
๓. ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมทั้งดำเนินการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน
๔. ตรวจสอบปิดบัญชีรับ – จ่าย ประจำวัน รายงานเงินคงเหลือประจำวัน ปิดบัญชีคงเหลือประจำวัน ๕. จัดเก็บหลักฐานการรับจ่ายเงิน รวมถึงจัดทำทะเบียนและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๖. ตรวจสอบความถูกต้องของรายได้ทุกประเภทจากรายละเอียดการแจ้งหนี้ที่ได้รับและรายการใน Statement
๗. ดำเนินการบันทึกจัดเก็บและนำส่งรายได้ในระบบ GFMIS
๘. โอนจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายและอื่น ๆ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลในระบบ
๙. รวบรวมเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ และบันทึกรายการบัญชีให้เป็นไปอย่าง ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
๑๐. จัดทำใบสำคัญ บัญชีแยกประเภท ทะเบียนคุม ตลอดจนรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๑. ตรวจสอบรายการเบิกจ่ายงบประมาณ ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยรับ ตรวจประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในและบริหารความ เสี่ยง ตรวจสอบระบบดูแลรักษาทรัพย์สินของหน่วยรับตรวจ
๑๒. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การ ดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
๑๓. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการขนส่ง (ด้านพัฒนาธุรกิจ)

๑. ศึกษาข้อมูล เสนอแนะ และดำเนินการจัดทำแผนการตลาด เพื่อส่งเสริมให้มีการทำการบิน หรือ เพิ่มการทำการบินของสายการบิน และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำพื้นที่เชิงพาณิชย์ภายในท่าอากาศยาน ควบคุม กำกับ ดูแล ให้การดำเนินการต่าง ๆ ของผู้ประกอบการเป็นไปตามหนังสือแจ้งเงื่อนไขการเช่า สัญญาเช่า รวมทั้งข้อตกลงอื่น ๆ
๒. ดำเนินการเจรจาประบีประนอมหนี้ ตรวจติดตามลูกหนี้ของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อนัดชำระหนี้ และดำเนินการจัดทำข้อมูลสรุปการติดตาม เร่งรัดทวงหนี้ รวมทั้งรายงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด ของการดำเนินงาน พร้อมทั้งเสนอแนะความเห็น
๓. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล เพื่อร่างแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการระยะสั้นและระยะยาว และติดตาม ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของทุนหมุนเวียน รวมทั้งจัดทำแผนประเมินความเสี่ยงและควบคุมภายใน
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


เจ้าพนักงานธุรการ

๑. ลงทะเบียนรับส่งหนังสือ ร่างโต้ตอบ เก็บค้นและพิมพ์หนังสือ ตรวจทานหนังสือ ทำลายเอกสาร
๒. ช่วยจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่ใข้ในการปฏิบัติงาน เช่น หนังสือเวียนต่าง ๆ เอกสารการประชุม
๓. อำนวยความสะดวกในการจัดประชุม สัมมนา บันทึกและจัดทำรายงานการประชุม
๔. รวบรวม จัดทำสถิติ ข้อมูล และรายงานที่เกี่ยวข้อง
๕. รายงานปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของการปฏิบัติงานให้หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานทราบ
๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


สถาปนิก

๑. จัดทำแบบ อำนวยการสร้างแบบทางสถาปัตยกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการปรับปรุง บำรุงรักษา หรือสอดคล้องกับความต้องการพื้นที่ใช้สอยของหน่วยงาน เหมาะสม ประหยัด และ สอดคล้องกับหลักวิชาการด้านสถาปัตยกรรม
๒. กำกับ ควบคุมดูแล ตรวจสอบคุณภาพสถานที่ ออกแบบ และให้คำปรึกษา แนะนำในการ ปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปตามหลักวิชาด้านสถาปัตยกรรม
๓. ให้คำปรึกษาคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสถาปัตยกรรมแก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานอื่น ๆ
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างไฟฟ้า

๑. ช่วยปฏิบัติงานในการ คำนวณ ประมาณราคา ควบคุมงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน ระบบรักษาความปลอดภัยภายในท่าอากาศยาน ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้าอาคาร หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๒. ควบคุม ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าสนามบิน ระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศ และระบบไฟส่องลานจอดเครื่องบินระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบไฟฟ้า อาคาร หรือระบบงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. จัดหา และดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ ประเมินระบบความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
๔. ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แกไข ปรับปรุง เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบความปลอดภัย รักษาความปลอดภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๕. เฝืาสังเกตการณ์สิ่งผิดปกติผ่านทางระบบความปลอดภัย และรักษาความปลอดภัย
๖. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นายช่างเครื่องกล

๑. ดำเนินการติดตั้ง ทดสอบ ประเมินราคาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน
๒. ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแซม แกไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกลให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๓. รายงานปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของการปฏิบัติงานให้หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานทราบ
๔. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการขนส่ง (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร)

๑. ดำเนินการจัดทำคำของบประมาณเพื่อเป็นค่าจ้างและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการสรรหา เลือกสรร จัดจ้าง ลาออก ประเมิน พัฒนา โยกย้าย วินัย ของพนักงาน
ทุนหมุนเวียน ลูกจ้างทุนหมุนเวียน และบุคลากรประเภทอื่น
๓. ดำเนินการวิเคราะห์ความต้องการใช้อัตรากำลัง และขออนุมัติกรอบอัตรากำลังเพิ่มเดิม และทบทวน โครงสร้างการบริหารภายในหน่วยงาน และจัดทำรายงานตัวชี้วัดการบริหารงานบุคคล
๔. จัดทำแผนหรือโครงการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน หรือท่าอากาศยาน รวมถึงร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อจัดทำแผนหรือโครงการประชาสัมพันธ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางอากาศ
๕. ให้บริการข้อมูลข่าวสาร และอำนวยความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง จัดกิจกรรม นิทรรศการของท่าอากาศยาน และกิจกรรมในวันสำคัญหรือวันพิธีต่าง ๆ
๖. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอรับสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงานทุนหมุนเวียน ลูกจ้างทุนหมุนเวียน และบุคลากรประเภทอื่น
๗. รายงานปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของการปฏิบัติงานให้หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานทราบ
๘. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการขนส่ง (ด้านสนับสนุนมาตรฐานสนามบิน)

 ๑. ร่วมจัดทำคู่มือสนามบิน และแผนในการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของท่าอากาศยาน ร่วมวางแผน ร่วมควบคุมดูแล ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของท่าอากาศยาน และร่วมดำเนินการเกี่ยวกับงานพิธีการบิน
๒. อำนวยความสะดวกให้แก่ผูโดยสาร ผู้ประกอบการ สินค้า พัสดุ และไปรษณียภัณฑ์ และให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการดำเนินกิจกรรมเชิงพาณิชย์ภายในท่าอากาศยาน
๓. จัดเก็บ รวบรวม ข้อมูล สถิติจากรายงานผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและการรักษา ความปลอดภัย การอำนวยความสะดวก อาชีวอนามัย และข้อมูลการบิน เพื่อหาข้อบกพร่อง และเสนอแนวทาง แกไขปัญหา
๔. รายงานปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดของการปฏิบัติงานให้หัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้างานทราบ
๕. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


นักวิชาการขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)

๑.สำรวจความต้องการ วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ และจัดหา แสวงหา และติดตั้ง เครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ระบบการปฏิบัติงาน ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. บำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่าย อินเตอร์เน็ตให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง รวมทั้งให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการใช้
การบำรุงรักษา ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และเครือข่าย อินเตอร์เน็ตแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผูใช้บริการท่าอากาศยาน
๓. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเงินและบัญชี (ด้านการเงินและบัญชี)

(๑) การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธีการสอบ (ข้อเขียน) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
(๒) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(การสอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั่งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


นักวิชาการเงินและบัญชี (ด้านการตรวจสอบภายใน)

(๑) การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ (ข้อเขียน) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทำบัญชี
–    มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
(๒) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(การสอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


นักวิชาการขนส่ง (ด้านพัฒนาธุรกิจ)

(๑) การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธีการสอบ (ข้อเขียน) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
–    ความรู้เนี้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ
–    ความรู้เนี้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา
–    ความรู้เนี้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และฉบับที่แกิไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
–    ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการตลาด การจัดทำพื้นที่เชิงพาณิชย์ การทำสัญญาเช่า
(๒) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ เรื่องการรักษาความปลอดภัยแพ่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ พ่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


เจ้าพนักงานธุรการ

(๑) การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธีการสอบ (ข้อเขียน) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก็ไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และที่แก็ไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้เกี่ยวกับการรับ – ส่งหนังสือ ร่างโต้ตอบ เก็บค้นและพิมพ์หนังสือ ตรวจทานหนังสือ ทำลายเอกสาร การจัดทำเอกสารต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน
(๒) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เข่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


สถาปนิก

(๑) การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธีการสอบ (ข้อเขียน) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
–    ความรู้ทางสถาปัตยกรรม
–    ความรู้เบื้องต้นด้านการขนส่งทางอากาศ
(๒) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(การสอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั่งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


นายช่างไฟฟ้า

(๑) การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธีการสอบ (ข้อเขียน) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
–    พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการติดตั้งไฟฟ้าอาคารและวงจรไฟฟ้า
(๒) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(การสอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


นายช่างเครื่องกล

(๑) การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธีการสอบ (ข้อเขียน) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
–    พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
–    ความรู้เบื้องต้นด้านช่างเครื่องกล
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์
–    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศและเครื่องกลปฏิบัติงานก่อสร้าง
(๒) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(การสอบสัมภาษณ์) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงานและพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการ รักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


นักวิชาการขนส่ง (ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร)

(๑) การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธีการสอบ (ข้อเขียน) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
–    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
–    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗
–    ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
–    การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)
–    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
–    มีความรู้พื้นฐานทางสถิติและการใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล
–    ความรู้เกี่ยวกับคู่มือสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลของลูกจ้าง
–    ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
–    ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
(๒) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


นักวิชาการขนส่ง (ด้านสนับสนุนมาตรฐานสนามบิน)

(๑) การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
โดยวิธีการสอบ (ข้อเขียน) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
–    พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
–    พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๘
–    ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมท่าอากาศยาน
(๒) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้ เรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั่งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น


นักวิชาการขนส่ง (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
(๑) การสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบ (ข้อเขียน) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
–    ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีทั่วไป
–    ความรู้เกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
–    ความรู้เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
–    ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก่ไขเพิ่มเดิมโดยพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
–    ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย และบริการท่าอากาศยาน
(๒) การสอบคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
การสอบสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
จะประเมินผู้เข้าสอบเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่ จากประวัติส่วนตัว ประวัติ การศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา ความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เข่น ความรู้ที่อาจใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และความรู้เรื่องการรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานรวมทั้งสังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมท่าอากาศยาน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค. – 4 ก.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัครกรมท่าอากาศยาน

ประกาศรับสมัคร file 1 | เว็บรับสมัคร