กรมการปกครอง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 ก.ค. -27 ก.ค. 2565

แชร์เลย

กรมการปกครองเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมการปกครอง

ลิงค์: https://ehenx.com/17307/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ปกครอง,พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: แพร่ (ศาลากลางจังหวัดแพร่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 ก.ค. – 27 ก.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมการปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดแพร่

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยจังหวัดแพร่ โดยที่ทำการปกครองจังหวัดแพรมัความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ชองพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ คุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คำสั่งกรมการปกครอง ที่ ๖๐๖/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนในการบริหารพนักงานราชการ สังกัดกรมการปกครอง และคำสั่งจังหวัดแพร่ ที่ ๓๗๗๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มอบอำนาจ ให้หัวหน้าส่วนราชการปฏิบัติราชการแทน ในการบริหารพนักงานราชการ ผนวก ค ข้อ ๓.๑๐ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ปกครอง

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.ทุกสาขา*


พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ปกครอง

(๑) ได้รับคุณวุฒิประกาศนืยบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือ
(๒) ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนิยบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้!นระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา


พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒอย่างอื่นที่เทียบไต้เนระดับเดียวกัน ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ปกครอง

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานประสานงานปกครอง หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
–    ปฏิบัติงานในฐานะผู้สนับสบุนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานหลักของกรมการปกครองในด้านการรักษา ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ การอำนวยความเป็นธรรม การปกครองท้องที่ การอาสารักษา ดินแดน การทะเบียน งานที่กรมการปกครองและจังหวัดได้มอบหมาย เพื่อให้การดำเนินการตามภารกิจของ กรมการปกครองและจังหวัดบรรลุผลสัมฤทธี้
–    รับเรื่องราว ศึกษาวิเคราะห์ ให้ขอเสนอแนะและดำเนินการในเบื้องต้น เกี่ยวกับการอนุมัติ และอนุญาตในเรื่องต่างๆ
–    ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจงในภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้แก1ประชาชน ส่วนราชการ และ หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนหรือหน่วยงานนั้น
–    ปฏีบีติงานอื่น ๆ ตามที่!ด้รับมอบหมาย


พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

เป็นงานลักษณะเช่นเดียวกับที่ข้าราชการปฏิบัติซึ่งเป็นภารกิจหลักหรือเป็นงานตามนโยบาย สำคัญของรัฐบาล หรืองานที่มีความจำเป็นเร่งด่วน โดยมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน หรือเป็นงานที่ไม่ใช่ ลักษณะเช่นเดียวกับข้าราชการปฏิบัติ แต่จำเป็นต้องใช้ผูปฏิบัติที่มีความรู้ระดับปริญญา
ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
–    รวบรวม วิเคราะห์ และประมวลนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลเพื่อ นำมาสรุปเสนอประกอบการกำหนดนโยบายและเป้าหมายของส่วนราชการ หรือนโยบาย แผนงาน
–    รวบรวมข้อมูล และศึกษาวิเคราะห์เบื้องต้น เกี่ยวกับภารกิจหลักและแผนกลยุทธ์ของกรมการ ปกครองกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล เพื่อวางแผนกำหนดแผนการปฏิบัติงานหรือโครงการให้สามารถบรรลุภารกิจที่ กำหนดไว้
–    สำรวจ รวบรวม และประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและประเด็นปัญหาทาง เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ทั่งในและต่างประเทศ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการจัดทำแผนงานหรือกำหนดยุทธศาสตร์ ของส่วนราชการ
–    วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลลัมฤทธี๋ที่กำหนด
–    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้มอบหมาย

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ปกครอง

๑. ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (๕๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ ลังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และเทคโนโลอีของประเทศไทยและต่างประเทศ
๑.๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและ กระทรวงมหาดไทย๑.๔. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใซ้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบช้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบทางละเมิดชองเจ้าหน้าที่ กฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ กฎหมายว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับการรักษาความลับทางราชการ และระเบียบ เกี่ยวกับพนักงานราชการ
๑.๕ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งทดสอบทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ไวยากรณ์ (Grammar) คำศัพท์ (Vocabulary) และการอ่านทำความเช้าใจ (Reading Comprehension)
๒. ความรู้พื้นฐานที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง (๗๐ คะแนน)
๒.๑ ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่
๒.๒ ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร งานสัญชาติ งานบัตรประจำตัวประชาชนงานทะเบียนทั่วไป
๒.๓ ความรู้เกี่ยวกับการอำนวยความเป็นธรรมให้แก,ประชาชน
๒.๔ ความรู้เกี่ยวกับงานอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และสิ่งเทียมอาวุธปีน งานการพนัน งานควบคุมการเรี่ยไร งานควบคุมการขายทอดตลาดและค้าของเก่า งานโรงรับจำนำ งานโรงแรม งานสถานบริการ งานมูลนิธิและสมาคม
๒.๕ ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน
๒.๖ ความรู้เกี่ยวกับงานกิจการกองอาสารักษาดินแดน
๒.๗ ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ


พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ ( ๕๐ คะแนน)
๑.๑ ความรู้ด้านวิชาการเมือง การปกครอง และการบริหารราชการ
๑.๒ ความรู้เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ปัจจุบันทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และเทคโนโลยีของประเทศไทยและต่างประเทศ
๑.๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจของกรมการปกครองและ กระทรวงมหาดไทย๑.๔ ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย กฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดชองเจัาหน้าที่ กฎหมาย ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารชองราชการ กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ กฎหมายว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ระเบียบเกี่ยวกับงานสารบรรณ ระเบียบเกี่ยวกับการรักษา ความลับทางราชการ และระเบียบเกี่ยวกับพนักงานราชการ
๑.๕ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งทดสอบทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ได้แก่ ไวยากรณ์ (Grammar) คำศัพท์ (Vocabulary) และการอ่านทำความเข้าใจ (Reading Comprehension)
๒. ความรู้พี้นฐานที่ใซัในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง (๗๐ คะแนน)
๒.๑ ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ แผนพัฒนาอำเภอและการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ นโยบายสาธารณะ นโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และกรมการปกครอง
๒.๒ ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ การ ติดตามและประเมินผล การบริหารเชิงกลยุทธ์ เทคนิคและเครื่องมือทางการบริหาร การบริหารงานภาครัฐแนว ใหม่ และการบริหารองค์การ
๒.๓ ความรู้เกี่ยวกับการปกครองท้องที่ งานทะเบียนราษฎร งานสัญชาติ งานบัตรประจำตัวประชาชน งานทะเบียนทั่วไป การอำนวยความเป็นธรรมให้แก,ประชาชน งานอาวุธปีน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดและสิ่ง เทียมอาวุธปืน งานการพนัน งานควบคุมการเรี่ยไร งานควบคุมการขายทอดตลาดและด้าของเก่า งานโรงรับจำนำ งานโรงแรม งานสถานบริการ งานมูลนิธิและสมาคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน และงาน กิจการกองอาสารักษาดินแดน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมการปกครอง  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยต้นเองได้ที่ ที่ทำการ ปกครองจังหวัดแพร่ กลุ่มงานปกครอง ชั้น ๓ 

ศาลากลางจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 – 27 กรกฎาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมการปกครอง

แผนที่ file 1