กรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-7 ก.ค. 2565

แชร์เลย

กรมพัฒนาที่ดินเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

กรมพัฒนาที่ดิน

ลิงค์: https://ehenx.com/17156/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิทยาศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 7 ก.ค. 2565
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมพัฒนาที่ดิน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ

ด้วยกรมพัฒนาที่ดินจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัคร สอบแข่งฃันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิทยาศาสตร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิทยาศาสตร์

(๑) ได้รับวุฒิปริญญาตรี
–    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางเคมี
–    สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์ ทางปฐพีวิทยา ทางปฐพีศาสตร์ และอนุรักษ์ศาสตร์ ทางปฐพีศาสตร์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทางการจัดการทรัพยากรดิน ทางวิทยาศาสตร์เกษตร ทางวิทยาศาสตร์การเกษตร
(๒) ต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิทยาศาสตร์

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับด้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อให้งานด้านวิเคราะห์ดินคุณภาพดินเป็นไปอย่างมีมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของ หน่วยงานต่างๆ
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๑. ด้านการปฏิบัติการ
(๑) ให้บริการวิเคราะห์ดิน นั้า พืช ปุยและสิ่งปรับปรุงดินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ พัฒนาที่ดินเพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติและประเมินค่าความอุดมสมบูรณ์ของดิน ทำให้สามารถปรับปรุงบำรุงดิน ได้ทันท่วงที
(๒) ศึกษา วิจัย ทดสอบและวิเคราะห์ดิน นั้า พืช ปุยและการรับรองมาตรฐาน ปัจจัยการผลิตทางเกษตร เพื่อให้งานด้านการวิเคราะห์คุณภาพดินเป็นไปอย่างมีมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ ของหน่วยงานต่างๆ
(๓) ให้คำแนะนำการปรับปรุงบำรุงดินและการใช้ปุย เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจ ในพื้นที่ของตนเองในการผลิตพืช อาหารได้อย่างปลอดภัย
(๔) ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้อง กับความต้องการและทันต่อความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๒. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงาน หรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลส้มฤทธที่กำหนด
๓. ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลส้มฤทธตามที่กำหนดไว้
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๔. ด้านการบริการ
(๑) ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องด้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก่ ผู้ประกอบการ ส่วนราชการ และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
(๒) เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิชาที่สอบ

นักวิทยาศาสตร์

๘.๑ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน โดยวิธีการสอบความรู้เกี่ยวกับ
(๑) บทบาทหน้าที่ และภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน
(๒) การวิเคราะห์ วิจัยพืช ปุย วัสดุ และการปรับปรุงบำรุงดิน
(๓) การตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัยสมบัติทางกายภาพและเคมี ที่เกี่ยวกับดินและ โครงสร้างดิน
(๔) ผลกระทบของสารเคมี หรือสารพิษตกค้างจากการทำการเกษตรต่อสิ่งแวดล้อม (๕) ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน ฯลฯ
๘.๒ การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบและจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิมเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ห่วงทีวาจา อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ ข้าราชการพลเรือน คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ปฏิภาณ ไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นด้น รวมถึงสมรรถนะหลักและสมรรถนะที่จำเป็น ของตำแหน่ง
ทั้งนี้ จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่งก่อน และ เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใซ้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จึงจะมีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความ เหมาะสมกับตำแหน่ง โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ทางเว็บไซต์ กรมพัฒนาที่ดิน http://vwvw.ldd.go.th เลือกหัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” หรือเข้าที่เว็บไซต์ http:/Add.thaijobjob.com เลือกหัวข้อ “รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในกรมพัฒนาที่ดิน”

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมพัฒนาที่ดิน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 7 ก.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมพัฒนาที่ดิน

แผนที่ | file 1 | เว็บรับสมัคร