กรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 มิ.ย. -26 มิ.ย. 2565

แชร์เลย

กรมวิทยาศาสตร์บริการเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ลิงค์: https://ehenx.com/17133/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 มิ.ย. – 26 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมวิทยาศาสตร์บริการ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่

ด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อ เลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการเผยแพร่

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการเผยแพร่

ผู้สมัครต้องเป็นผู้[ด้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาขาวิชาวิจิตศิลน์และประยุกต์คิลน้ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาภาษาวรรณคดี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการเผยแพร่

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ปฏิบัติงานด้านวิชาการเผยแพร่ งานออกแบบงานศิลป็ งานจัดทำสื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
๑. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางวิชาการและวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อใช้ ประกอบในการจัดทำแผนงานโครงการและการเผยแพร่กิจกรรมความรู้ของหน่วยงาน
๒. เรียบเรียงข่าวสาร บทความ เพื่อเผยแพรแก,กลุ่มเป้าหมายผำนสื่อ และ ช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ
๓. จัดทำลื่อสิ่งพิมพ์ คู่มือ หนังสือ แผ่นพับและนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารความรู้ของหน่วยงานแก่กลุ่มเป้าหมายผ่านช่องทางการลื่อสารต่าง ๆ
๔. ออกแบบงานศิลป้ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ สวยงาม และสื่อความได้เป็นอย่างดี
๕. อนุรักษ์ทรัพยากรสารสนเทศ
๖. ดำเนินการเผยแพร่กิจกรรม ความรู้และประสานงานการเผยแพร่กับหน่วยงาน อื่น ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติแกประชาชนเกี่ยวกับความรู้และข่าวสารผลงานของหน่วย งานผ่านสื่อและช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ
๗. ร่วมดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานเผยแพรกิจกรรม ขำวสาร ความรู้เพื่อ ปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๘. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้ เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธี้ตามที่กำหนด
๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

นักวิชาการเผยแพร่

ทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้ ดังต่อไปนี้
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แกิไข เพิ่มเติม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แกิไข เพิ่มเติม
–    พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ. ๒๕๔๐
–    พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
–    ความรู้เกี่ยวกับการอ่านการเขียนและการเรียบเรียงข่าวสารภาษาไทยและอังกฤษ
–    ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและการสื่อสาร

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. – 26 มิ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมวิทยาศาสตร์บริการ

แผนที่ | file 1 | เว็บรับสมัคร