การประปาส่วนภูมิภาค (กปน.) เปิดรับสมัครสอบพนักงานรัฐวิสาหกิจ บัดนี้-20 มิ.ย. 2565

แชร์เลย

การประปาส่วนภูมิภาค(กปน.)

การประปาส่วนภูมิภาค (กปน.)

ลิงค์: https://ehenx.com/17102/ หรือ
ตำแหน่ง: พยาบาล4
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 16,830-
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 20 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบการประปาส่วนภูมิภาค (กปน.) เปิดรับสมัคร

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน

ด้วย การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือก และบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในตำแหน่งพยาบาล ๔ สังกัดงานบริการทางการแพทย์ กองขีวอนามัยและความ ปลอดภัย จำนวน ๒ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พยาบาล4

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 16830- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พยาบาล4

๑. คุณวุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต
๒. มีใบอนุญาตประกอบวิขาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ขั้นหนึ่ง จากสภาการพยาบาล และยังไมหมดอายุ
๓. มีประสบการณ์ทำงานด้านพยาบาลอย่างน้อย ๓ ปี
๔. หากเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง เช่น สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติ (การรักษาเบื้องต้น) หรือ สาขาเฉพาะทางด้านอื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็น พิเศษ (ให้กรอกข้อมูลในใบสมัครข้อ ๙)
๕. มีความรู้ ความสามารถการพยาบาล ทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟินฟู สุขภาพเป็นอย่างดี
๖. มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี กิริยามารยาทสุภาพ เรียบร้อย
๗. เข้าใจบริบทการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ
๘. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พิง พูด อ่าน เขียน ได้ดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พยาบาล4

๑. ให้บริการพยาบาล ปฐมพยาบาล และรักษาโรค เบื้องต้น ตามมาตรฐานวิชาชีพ
๒. ช่วยแพทย์ตรวจวินิจฉัยและบำบัดรักษาโรค
๓. คัดกรอง ประเมินสภาวะสุขภาพและวินิจฉัย แยกโรคเบื้องต้น
๔. จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์บำบัดโรค เพื่อใช้ การรักษาพยาบาล
๕. จัดทำแนวทาง/แผนการดำเนินการในการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
๖. ให้ความรู้ คำปรึกษา ข้อแนะนำ หรือจัด
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
๗. บริการดูแลบุตรหลานของผู้ปฏิบัติงานใน ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน กปภ.
๘. ตรวจสอบและดำเนินงานตามสัญญา ซื้อ/จ้างที่
ได้รับผิดชอบ
๙. ปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้บังคับบัญชา

วิธีการสมัครงานพนักงานรัฐวิสาหกิจ การประปาส่วนภูมิภาค (กปน.)  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 20 มิ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”การประปาส่วนภูมิภาค (กปน.)

แผนที่ | file 1