กระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-17 มิ.ย. 2565 รวม 6 อัตรา,

แชร์เลย

กระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการกระทรวงกลาโหมเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กระทรวงกลาโหม

ลิงค์: https://ehenx.com/17079/ หรือ
ตำแหน่ง: ช่างไม้,ช่างปูน,ช่างประณีตศิลป์,ช่างโยธา,ช่างโลหะ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 6
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 17 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกระทรวงกลาโหม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักโยธาธิการ
สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา เลือกสรร และจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ประสงค์จะรับสมัคร
บุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตาม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการ และแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรือง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔จิงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ช่างไม้

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ช่างปูน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ช่างประณีตศิลป์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ช่างโยธา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.


ช่างโลหะ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ช่างไม้

๑. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนืยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
๒. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบติงานในหน้าที่
๓. มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี
๔. สามารถปฏิบ้ติงานนอกเวลาราชการได้
๕. สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับราชการ


ช่างปูน

๑. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนิยบัตรวิชาซีพ (ปวช.) หรือประกาศนิยบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
๒. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี
๔. สามารถปฏิบติงานนอกเวลาราชการได้
๕. สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับราชการ


ช่างประณีตศิลป์

๑. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนิยบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนืยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาชาวิชาที่เกี่ยวช้องกับลักษณะงาน
๒. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี
๔. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๕. สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับราชการ


ช่างโยธา

๑. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.), ประกาศนิยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาชาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างโยธา หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง กับลักษณะงาน
๒. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี
๔. สามารถปฏิบิติงานนอกเวลาราชการได้
๕. สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับราชการ


ช่างโลหะ

๑. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.), ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาชาวิชาศิลปหัตถกรรมช่างโลหะรูปพรรณ ช่างกลโรงงาน ช่างอุตสาหกรรม ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น เทคนิคอุตสาหกรรม โลหะอุตสาหกรรม
๒. มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๓. มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานกับบุคคลอื่นได้ดี
๔. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
๕. สามารถอุทิศตน และเสียสละเวลาให้กับราชการ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ช่างไม้

๑. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แกไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างไม้
๒. ออกแบบ วางแผน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างไม้
๓. ตรวจและทดสอบงานช่างไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๔. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๕. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างไม้ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๖. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที,เกี่ยวข้อง
๗. ปฏิบติงานอื่นที่เกี่ยวกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างปูน

๑. สร้าง ซ่อม คัดแปลง แกไข ประกอบ ติดตั้ง รื้อถอน และโยกย้ายเกี่ยวกับงานช่างปูน
๒. ออกแบบ วางแผนงาน และประมาณการเกี่ยวกับงานช่างปูน
๓. ตรวจและทดลองงานช่างปูนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
๔. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๕. ปฏิบ้ติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานช่างปูน ภายใต้การควบคมของผู้บังคับบัญชา
๖. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๗. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างประณีตศิลป์

๑. ซิงผ้า ลงสีพื้นไม้ ผ้า สังกะสี และวัสดุอื่น
๒. กะส่วน เตรียมสี เครื่องมีอและเครื่องใช้ต่าง ๆ
๓. เขียนตัวหนังลือ และแผ่นใส
๔. ออกแบบต้นร่าง
๕. เขียนแบบ ภาพทางสถิติ และภาพทางนิทรรศการ
๖. เขียนตัวหนังลือและภาพด้วยลืบนวัสดุต่าง ๆ
๗. แนะนำและตรวจสอบผลงาน
๘. ฟิกสอนงานช่างประณีตศิลป็
๙. ใช้และบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑๐. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับราชการ หรือตามที่ผ้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างโยธา

๑. สร้าง ซ่อม ดัดแปลง แกัไข ปรับปรุงเกี่ยวกับอาคาร พื้นที่ ถนน รั้ว ท่อทางระบายนํ้า สะพาน ท่าเทียบเรือ เขื่อน สนามบิน และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ
๒. ตรวจสอบและทดลองวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง และทดสอบงานก่อสร้างตามชั้นตอนต่าง ๆ
๓. ช่วยเหลือในการวางแผนการปฏิบิติงานเกี่ยวกับงานโยธา
๔. ควบคุมและดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามแบบ
๕. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๖. ช่วยเหลือในการปฏิบิติงานของวิศวกร
๗. ปฏิบิติงานอื่นที่เกี่ยวกับงานโยธา ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๘. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๙. ปฏิบัติงานอื่นที,เกี่ยวข้องกับราชการ หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


ช่างโลหะ

๑. สร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม ดัดแปลง แก้ไข ประสาน และรื้อถอนสิ่งอุปกรณ์!ลหะ
รูปพรรณต่าง ๆ
๒. วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ ตรวจ ซ่อม คัดแปลง แก้ไช ประสาน และรื้อถอนสิ่งอุปกรณ์!ลหะรูปพรรณต่าง ๆ
๓. กำกับและตรวจสอบผลงานในเรื่องที่เกี่ยวกับงานช่างโลหะ
๔. วิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวซ้องงานช่างโลหะ
๕. ควบคมคุณภาพชองการผลิต
๖. ควบคุมและดูแลในด้านนิร0กัยโรงงาน
๗. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องใช้
๘. ปฏิบัติงานอื่นที,เกี่ยวกับงานช่างโลหะ ภายใต้การควบคุมของผู้บังคับบัญชา
๙. ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวซ้อง
๑๐.ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวซ้องกับราชการหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

ช่างไม้

ภาควิชาการ
วิชาพื้นฐาน ๑๐ ข้อ (๑๐ คะแนน)
๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๒. ความปลอดภัยในการทำงาน
๓. มาตรการประหยัดพลังงาน
๔. ความรู้เกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
วิชาเฉพาะตำแหน่ง ๓๐ ข้อ (๓๐ คะแนน)
– ความรู้เกี่ยวกับงานไม้
ภาคปฏิบัติ (๖๐ คะแนน)
๑. ประมาณการวัสดุที่ใช้
๒. ทดสอบการประกอบแผงไม้โดยการเข้าไม้
๓. ทดสอบการใช้เครื่องมือ
๔. การช่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ
สัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน
ชอบเขตเนื้อหาที่ใช้สอบวิชาการ
วิชาพื้นฐาน
๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๒. มาตรการประหยัดพลังงาน จาก website กระทรวงพลังงาน (www.cnergy.go.th)
๒.๑ การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน
๒.๒ คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงานตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๔๗
๓. ความปลอดภัยในงานอาชีพ ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล
๔. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้เซียน วราภรณ์ บุญจิต
๕. หนังสือพิมพIทยรัฐ, เดลินิวส์ ห้วงเดือน พ.ค. – มิ.ย.๖๕
วิชาเฉพาะตำแหน่ง (ตำราอ้างอิง)
– เทคนิคงานไม้ ผู้เขียน รศ.ประณต กุลประสูติ


ช่างปูน

ภาควิชาการ
วิชาพื้นฐาน ๑๐ ข้อ (๑๐ คะแนน)
๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๒. ความปลอดภัยในการทำงาน
๓. มาตรการประหยัดพลังงาน
๔. ความรู้เกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
วิชาเฉพาะตำแหน่ง ๓๐ ข้อ (๓๐ คะแนน)
๑. งานปูนซีเมนต์ วัสดุผสม
๒. เครื่องมืองานปูน และคอนกรีต
๓. งานคอนกรีต คอนกรีตเบา เหล็กเสริม แบบหล่อ และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคอนกรีต
๔. งานก่ออิฐฉาบปูน
ภาคปฏิบัติ (๖๐ คะแนน)
๑. ประมาณการวัสดุที่ใช้
๒. งานปูกระเบื้อง
๓. งานก่ออิฐมอญผนัง
สัมภาษณ์ ผ่าน/โม่ผ่าน
ขอบเชตเนื้อหาที่ใช้สอบวิชาการ
วิชาพื้นฐาน
๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๒. มาตรการประหยัดพลังงาน จาก website กระทรวงพลังงาน (www.cnergy.go.th)
๒.๑ การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน
๒.๒ ค่มือการปฏิบตลดการใช้พลังงานตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๔๗
๓. ความปลอดภัยในงานอาชีพ ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล
๔. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้เขียน วราภรณ์ บุญจิต
๕. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เดลินิวส์ ห้วงเดือน พ.ค. – มิ.ย.๖๕
วิชาเฉพาะตำแหน่ง (ตำราอ้างอิง)
–    เทคนิคงานปูน – คอนกรีต ของ ประณต กุลประสูตร


ช่างประณีตศิลป์

ภาควิชาการ
วิชาพื้นฐาน ๑๐ ข้อ (๑๐ คะแนน)
๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๒. ความปลอดภัยในการทำงาน
๓. มาตรการประหยัดพลังงาน
๔. ความรู้เกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
วิชาเฉพาะตำแหน่ง ๓๐ ข้อ (๓๐ คะแนน)
๑. ทฤษฏีลี
๒. ความเข้าใจในคิลปะ
๓. องค์ประกอบที่เป็นพื้นฐานและหลักในการสร้างสรรค์งานคิลปะ
๔. การจัดภาพ
ภาคปฏิบัติ (๖๐ คะแนน)
๑. การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โดยใช้โปรแกรม Photoshop, lllusstrator
๒. การออกแบบตราสัญลักษณ์ โดยใช้โปรแกรม Photoshop, lllusstrator สัมภาษณ์ ผ่าน/ไม่ผ่าน
ชอบเชตเนื้อหาที่ใช้สอบวิชาการ
วิชาพื้นฐาน
๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๒. มาตรการประหยัดพลังงาน จาก website กระทรวงพลังงาน (www.cnergy.go.th)
๒.๑ การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน
๒.๒ คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงานตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๔๗
๓. ความปลอดภัยในงานอาชีพ ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล
๔. อาซีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้เขียน วราภรณ์ บุญจิต
๕. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เดลินิวสํ ห้วงเดือน พ.ค. – มิ.ย.๖๕
วิชาเฉพาะตำแหน่ง (ตำราอ้างอิง)
–    ทฤษฏีลี    ชอง สมภาพ จงจิตต์โพธา
–    องค์ประกอบคิลปี ของ ฉัตร์ชัย อรรถบีกษ์


ช่างโยธา

ภาควิชาการ
วิชาพื้นฐาน ๑๐ ข้อ (๑๐ คะแนน)
๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ค.๒๕๕๒
๒. ความปลอดภัยในการทำงาน
๓. มาตรการประหยัดพลังงาน
๔. ความรู้เกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
วิชาเฉพาะตำแหน่ง ๓๐ ข้อ (๓๐ คะแนน)
๑. การอ่านแบบ และเขียนแบบงานก่อสร้างและงานโยธา
๒. การประมาณราคางานก่อสร้างและงานโยธา
ภาคปฏิบัติ (๖๐ คะแนน)
๑. การอ่านแบบ งานก่อสร้างและงานโยธา
๒. ประมาณการราคางานก่อสร้าง
สัมภาษณ์ ผ่าน / ไม่ผ่าน
วิชาพื้นฐาน
๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๒. มาตรการประหยัดพลังงาน จาก website กระทรวงพลังงาน (www.cnergy.go.th)
๒.๑ การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน
๒.๒ ค่มือการปฏิบีตลดการใช้พลังงานตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๔๗
๓. ความปลอดภัยในงานอาชีพ ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล
๔. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้เขียน วราภรณ์ บุญจิต
๕. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เดสินิวส์ ห้วงเดือน พ.ค. – มิ.ย.๖๕
วิชาเฉพาะตำแหน่ง (ตำราอ้างอิง)
–    เขียนแบบช่างก่อสร้าง ชอง รัตนา พงษธา
–    การประมาณราคางานก่อสร้าง ชอง รศ. ดร.พิภพ สุนทรสมัย


ช่างโลหะ

ภาควิชาการ
วิชาพื้นฐาน ๑๐ ข้อ (๑๐ คะแนน)
๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ค.๖๕๕๒
๒. ความปลอดภัยในการทำงาน
๓. มาตรการประหยัดพลังงาน
๕. ความรู้เกี่ยวกับการทหาร สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
วิชาเฉพาะตำแหน่ง ๓๐ ข้อ (๓๐ คะแนน)
๑. ความรู้เบื้อต้นงานโลหะเกี่ยวกับงานเชื่อม
๒. งานโลหะแผ่นเบื้องต้น
๓. งานเชื่อมออกชิอะเซทิลีน
๔. งานเชื่อมอาริกด้วยลวดหุ้มฟลักซ์
ภาคปฏิบัติ (๖๐ คะแนน)
๑. เชื่อมไฟฟ้า ตามแบบชิ้นงาน
๒. เชื่อมประสานเหล็กชิ้นงาน แนวตั้ง. แนวนอน และเชื่อมเหนือศรีษะ
๓. เชื่อมไฟฟ้าเดินแนวแบบเกล็ดปลา ความยาว ๑ ฟุต ๓ แนวเชื่อม
สัมภาษณ์ ผ่าน / ไม่ผ่าน
ชอบเชดเนื้อหาหี่ใข้สอบวิชาการ
วิชาพื้นฐาน
๑. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๒. มาตรการประหยัดพลังงาน จาก website กระทรวงพลังงาน (www.cnergy.go.th)
๒.๑ การประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน
๒.๒ คู่มือการปฏิบัติลดการใช้พลังงานตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ ประจำปี ๒๕๔๗
๓. ความปลอดภัยในงานอาชีพ ผู้เขียน บุญธรรม ภัทราจารุกุล
๔. อาซีวอนามัยและความปลอดภัย ผู้เขียน วราภรณ์ บุญจิต
๕. หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, เดลินิวส์ ท้วงเดือน พ.ค. – มิ.ย.๖๕
วิชาเฉพาะตำแหน่ง (ตำราอ้างอิง)
– งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น ของ อำนาจ ทองแสน

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงกลาโหม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 17 มิ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.029100029

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงกลาโหม

แผนที่ | file 1 | ใบรับสมัคร