ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-5 มิ.ย. 2565 รวม 10 อัตรา,

แชร์เลย

ธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/17058/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานลูกค้าสัมพันธ์(CallCenter)
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 5 มิ.ย. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง การสรรหาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ปฏิบัติงานประจำฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้า (ฝกค.) ปีบัญซี 2565

ด้วยธนาคารจะดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) สังกัด ฝ่ายกลยุทธ์ลูกค้า (ฝกค.) ปฏิบัติงานประจำกลุ่มงานศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Call Center) มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และเสนอขายผลิตภัณฑ์ ของธนาคารทางโทรศัพท์ การรับแจ้งอายัดบัตร ATM การรับเรื่องร้องเรียน และข้อเสนอแนะจากลูกค้าทางโทรศัพท์ โดยมีรายละเอียดการสอบคัดเลือก ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

1. ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วน และรับผิดชอบตรวจสอบข้อมูลของตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบภายหลังว่าคุณสมบัติ ของผู้สมัครท่านใดไม่ตรงตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายซื่อออกจากรายซื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน
หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว ธนาคารจะเลิกจ้างทันที โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
2. ผู้ที่สนใจ และมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร สามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.jobtopgun.com หรือฝากประวัติการสมัครงานไว้กับระบบคลังข้อมูลผู้สมัครของ ธ.ก.ส. ทางเว็บไซต์
www.irecruitbaac.com สำหรับผู้ที่เคยฝากข้อมูลประวัติการสมัครงานไว้กับธนาคารก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 จะต้องบันทึกข้อมูลการสมัครใหม่โดยเลือกหัวข้อ “สายงานที่สนใจ” ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงาน –
ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Cen ter) โดยสามารถสมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ซึ่งธนาคารจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2565 และประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334 – 6

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)

2.1    เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 18 – 35 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดสมัคร)
2.2    สำเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ.รับรอง
2.3    ต้องมีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี ด้าน Call Center, Customer Service, หรือตำแหน่งงานอื่นที่มีลักษณะงานเช่นเดียวกับตำแหน่งที่สมัครตามประกาศของธนาคาร เช่น การให้บริการข้อมูล ข่าวสาร ให้คำแนะนำและแกไขปัญหาให้ลูกค้าทางโทรศัพท์ เป็นด้น และต้องมีหนังสือรับรองการทำงานแนบ พร้อมกับใบสมัคร หรือล่งเอกสารเพิ่มเติมทางเมลล์ recruit hr(S)baac.or.th (ระบุซื่อเรื่อง ะ ล่งเอกสารเพิ่มเติม ตำแหน่ง Call Center) ก่อนวันสอบสัมภาษณ์
2.4    กรณีไม1มีประสบการณ์การทำงาน(ตามข้อ 2.3) ต้องมีหนังสือรับรองผ่านการอบรม หลักสูตรการเรียนคอมพิวเตอร์ และมีคะแนนผ่านการอบรมหลักสูตรพิมพ์ดีดสัมผัส จากสถาบันที่เปิดสอน คอมพิวเตอร์ ที่มีชื่อ ที่อยู่ เวปไซด์ หรือเบอร์โทรศัพท์ ที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ โดยต้องมีเอกสารรับรอง ดังกล่าวแนบพร้อมกับใบสมัคร หรือล่งเอกสารเพิ่มเติมทางเมลล์ recruit hr(S)baac.or.th
(ระบุซื่อเรื่อง ะ ล่งเอกสารเพิ่มเติม ตำแหน่ง Call Center) ก่อนวันสอบสัมภาษณ์
2.5    สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Word และ MS-Excel ได้
2.6    สามารถทำงานเป็นกะ ตามที่ธนาคารกำหนดได้โดยไม่มีเงื่อนไข (เอกสารแนบท้าย)
2.7    มีนี้าเสียงไพเราะ มีใจรักในงานให้บริการอย่างแท้จริง
2.8    มีความมั่นคงทางอารมณ์ สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี ในสถานการณ์ที่กดดัน เร่งรัด สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีพอสมควร และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันสูง
2.9    ต้องปฏิบัติงานในกรุงเทพมหานครได้
2.10    หากสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาต่างประเทศอื่นๆได้จะได้รับการพิจารณา เป็นกรณีพิเศษ

3.    คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
3.1    สัญชาติไทย
3.2    ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟ้นเฟ้อน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคระยะอันตราย ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้นได้พ้นสภาพ การใช้ยาเสพติด โดยได้รับการรับรองจากแพทย์หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้การ รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือดทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าสามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
3.3    ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
3.4    ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
3.5    ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือ ออกจากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
3.6    ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษหรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
3.7    ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
3.8    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
3.9    ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าเป็นผู้ช่วยพนักงาน หรือพนักงาน ธ.ก.ส. มาก่อน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)

ทั้งนี้ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) (ไมใช่พนักงาน) ทำสัญญาจ้าง เป็นแบบรายปี และไม่มีเงื่อนไขการบรรจุเป็นพนักงาน หากมีผู้สอบผ่านเกณฑ์มากกว่าอัตราว่างที่ธนาคารกำหนด จะขึ้นบัญชีเป็นอัตราสำรองไว้ 2 ปี

วิชาที่สอบ

ผู้ช่วยพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center)

6.1    กำหนดให้ผู้สมัครที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติดำเนินการก่อนเข้ารับการ สอบสัมภาษณ์ ดังนี้
6.1.1    ต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับความรู้เบื้องด้นในงานธนาคาร ผ่านระบบออนไลน์ จนจบหลักสูตรครบ 3 วัน และทำแบบทดสอบหลังจบการอบรม (ผลคะแนนการทำแบบทดสอบไม่มีผลต่อ คะแนนการสอบสัมภาษณ์ ไข้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการสอบสัมภาษณ์เท่านั้น) ทั้งนี้ หากไม่เข้าอบรมตาม ระยะเวลาที่กำหนด ธนาคารจะถือว่าท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ และจะถูกตัดออกจากรายชื่อ ผู้มีสิทธึ๋เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่มีซ้อแย้ใดๆ ทั้งสิ้น
6.1.2    กำหนดให้ผู้ผ่านเกณฑ์ฯ ตามข้อ 6.1.1 ต้องทำแบบทดสอบความฉลาดทาง-อารมณ์ (EQ) ผ่านระบบออนไลน์ โดยรายละเอียดและวิธีการทำแบบทดสอบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (การทดสอบ (EQ) ไม่มีคะแนน ใช้เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ผู้สมัครที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานธนาคารในการสัมภาษณ์เท่านั้น)
6.2    ผู้ผ่านเกณฑ์ฯ (ตามข้อ 6.1) จะมีสิทธเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง โดยกำหนดให้ผู้เข้าสัมภาษณ์นำเสนอประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ ใช้เวลา ประมาณ 5 – 10 นาที โดยผู้ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์จะต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80
6.3    ธนาคารจะแจ้งกำหนดการอบรมความรู้เบื้องด้นในงานธนาคาร และกำหนดการสอบ-สัมภาษณ์ให้ผู้สมัครทราบอีกครั้ง ตามการประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ ทางเว็บไซต์ของ ธนาคาร http://www.baac.or.th/content-job.php กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัครสามารถ ติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8332, 8334 – 6
ทั้งนี้ ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ จะต้องแสดงเอกสารการสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะแจ้งกำหนดการและช่องทางการส่งเอกสารอีกครั้งในการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยหากไม่มีเอกสารการสมัครงานมายืนยันตามที่กำหนด ธนาคารจะ ถือว่าท่านเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ และจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
ธนาคารขอสงวนสิทธึ๋ในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร กรณีไม่เรียกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ และให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สุด ซึ่ง ผู้สมัครไม่สามารถโต้แย้งได้

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 5 มิ.ย. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”ธกส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แผนที่ file 1 | เว็บรับสมัคร