กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 พ.ค. -25 พ.ค. 2565

แชร์เลย

กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/16926/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 พ.ค. – 25 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ สังกัดกองคลัง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบ สัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๑๙๗/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรรโดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานพัสดุ

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานพัสดุ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุของกรมส่งเสริมสหกรณ์โดย ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง เช่น ๑) รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดชื้อพัสดุ การจัดจ้าง การซ่อมวัสดุ ครุภัณฑ์ การจ้างเหมา การจ้างที่ปรึกษา ๒) ดำเนินการเรื่องการบริจาคทรัพย์สินให้ทางราชการ ๓) ดำเนินการเกี่ยวกับดูแล รักษา การซ่อมแซม อาคาร สถานที่ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ๔) ช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบการคลังอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ได้แก่ การสร้างข้อมูลหลักผู้ชาย การสร้าง ใบสั่งชื้อวัสดุ การบันทึกจ้าง/เช่าที่มีการชำระเงิน เป็นงวดๆ การบันทึกจัดชื้อจัดจ้างงานระหว่างทำ การจัดชื้อสินทรัพย์ การบันทึกใบสั่ง/จ้าง/เช่า ทุกกรณี การสร้างสัญญา การเปลี่ยนแปลง แก่ไขใบสั่งชื้อ การพิมพ์ใบสั่งชื้อ/จ้าง/เช่า การพิมพ์เอกสารสัญญา การบันทึกรับวัสดุ/สินทรัพย์ถาวร การเปลี่ยนแปลง ข้อมูลหลัก – สินทรัพย์
๕) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจง เรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่
๖) จัดทำรายงานผลการจัดชื้อจัดจ้างประจำเดือน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ ๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานพัสดุ

๑) มิความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับงานพัสดุอย่างเหมาะสมแก่การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ๒) มิความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์ ๓) มิความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมิความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ เหตุการณ์ปัจจุบัน ๔) มิความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ๕) มิความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ๖) มิความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล
๑) มิความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งที่ สมัครสอบ ๒) คุณลักษณะอื่น ๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติ เช่น การปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ บริการที่ดี การสั่งสมความ เชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ผ่ายบริหารทั่วไป กองคลัง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ อาคาร ๑ ขั้น ๓ ถนนกรงเกษม แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 – 25 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ | file 1