กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 พ.ค. -27 พ.ค. 2565

แชร์เลย

กรมประมงเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/16907/ หรือ
ตำแหน่ง: นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น2
ระดับการศึกษา: อื่นๆ
อัตราเงินเดือน: 11,280-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปัตตานี (ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 พ.ค. – 27 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี กองตรวจการประมง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการ บริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๖๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมประมง ที่ ๘๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมาย ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจดำเนินการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมประมงเกี่ยวกับ การบริหารพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 2

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280 บาท

คุณวุฒิ : อื่นๆ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 2

ได้รับประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกล เดินทะเลชั้นหนง หรือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง จากกรมเจ้าท่า

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1.5×2 นิ้ว ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 2

  ปฏิบ้ติหน้าที่ถือท้ายเรือกลขายทะเลซึ่งมีขนาด เกินกว่า ๓ ตันกรอสส์ แต่ไม่เกิน ๓๐ ตันกรอสส์ โดยบังคับเรือไห้เดินตามทิศทางที่กำหนด และหลบหลีกสิงกีดขวางตาง ๆ ในการเดินเรือ ควบคุมอัตราความเร็วของเรือ ตัดสินใจ แกัปัญหาในการควบคุมบังคับเรือ ซึ่งต้องไข้ เทคนิคและความชำนาญงานสูงพอสมควร แนะนำการไข้อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยไนการ เดินเรือ ดูแลและบำรุงรักษาเรือ แกัไขข้อขัดข้อง ต่าง ๆ ติดต่อประสานงาน ควบคุมการตรวจสอบ ไห้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบ้ติงานแก่เจ้าหน้าที่ ระตับรองลงมา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น 2

  –    ความรู้ความสามารถทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสถานการณ์ ปัจจุบัน –    ความรู้เกี่ยวกับจ่างเครื่องเรือ –    พระราชบัญญ้ติการเดินเรือใบน่านนํ้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม –    พระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ค. ๒๔๘๒ –    พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
  –    การตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องยนต์เรือ และเครื่องกล ภายในเรือ –    การไข้เครื่องจักรเครื่องยนต์ของเรือกละการควบคุมการทำงานของ เครื่องยนต์เรือตามคำสั่งเดินเรือ

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทัวไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อม ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

  ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลปัตตานี เลขที่ ๓๖๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 – 27 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมประมง

  แผนที่ | file 1