กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 พ.ค. -25 พ.ค. 2565 รวม 21 อัตรา,

แชร์เลย

กระทรวงวัฒนธรรม

ลิงค์: https://ehenx.com/16901/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการวัฒนธรรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 21
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 พ.ค. – 25 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

เรื่อง ยกเลิกและประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการวัฒนธรรม ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๑๑ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นั้น
เนื่องจากประกาศดังกล่าวมีความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม จึงขอยกเลิกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ของสำนักงานปลัด กระทรวงวัฒนธรรม และให้ใช้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ฉบับนี้แทน
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวช้อง จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ในภารกิจพิธีการศพที่ได้รับ พระราชทาน โดยมีรายละเอียด ด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการวัฒนธรรม

อัตราว่าง : 21 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการวัฒนธรรม

(๑) เพศชาย และ
(๒) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการวัฒนธรรม

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการวัฒนธรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
๓.๑ ด้านการปฏิบัติ
(๑) รวบรวมองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อประกอบการพัฒนาและแนวทางการถ่ายทอดองค์ ความรู้ทางวัฒนธรรม
(๖) รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมต่างๆ รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อใช้เป็นข้อมูล เบื้องต้นประกอบการวิเคราะห์งานวัฒนธรรม
(๓) รวบรวมข้อมูลและปัญหาในการดำเนินงานทางวัฒนธรรม เพื่อประกอบการพิจารณาวาง แผนการส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานทางวัฒนธรรม
(๔) รวบรวมข้อมูลสภาพปัจจุบันและปัญหาความเบี่ยงเบน เพื่อนำมาเป็นฐานข้อมูลในการ วางแผนดำเนินการเฝ็าระวัง และสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม
(๕) เผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมท้องถิ่นและวัฒนธรรมชาติกับหน่วยงานทั้งภายในและ ภายนอกประเทศ เพื่อให้เกิดการรู้และความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
(๖) ปฏิบัติงานรัฐพิธี งานศาสนพิธี และพิธีการต่างๆ
(๗) ปฏิบัติงานในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานนี้าหลวงอาบศพ เพลิงพระราชทาน ดินพระราชทาน และเครื่องเกียรติยศประกอบศพ (หีบ โกศ)
(๘) ปฏิบัติหน้าที่จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ลำเลียงเครื่องประกอบเกียรติยศ สำหรับการ ปฏิบัติในพิธีการศพทั่!ด้รับพระราชทาน รวมทั้งดูแล บำรุง รักษา วัสดุ อุปกรณ์
(๙) ปฏิบัติหน้าที่แต่งตั้ง และถอนเครื่องประกอบเกียรติยศประกอบศพ (หีบ โกศ) จิตกาธาน ในพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่การสุกำ* ศพลงหีบ โกศ และนำหีบศพเข้าเตาเผาศพ
(๑๑) ปฏิบัติงานเครื่องสด (การแทงหยวก ดอกไม้) สำหรับตกแต่งจิตกาธาน
(๑๒) ปฏิบัติงานริ้วขบวนเวียนเมรุ ประกอบด้วย คนนำริ้วขบวน ฉัตรเบญจา เสลี่ยงพระ เสลี่ยงโกศ สัปทนพระ สัปทนโกศ ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
(๑๓) ปฏิบัติงานนิมนต์พระสงฆ์ ดูแลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม และเชิญผ้าไตร
(๑๔) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
*สุกำ หมายถึง การเอาผ้าขาวห่อศพและใช้ด้ายดิบมัดตราสังแล้วบรรจุศพลงหีบ ๓.๒ ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธี้ที่กำหนด
๓.๓ ด้านการประสานงาน
(๑) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงามหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ และผลส้มฤทธิ๋ตามที่กำหนด
(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
๓.๔ ด้านการบริการ
ให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวัฒนธรรมต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ภารกิจของ ส่วนราชการ

วิชาที่สอบ

นักวิชาการวัฒนธรรม

๔.๑ การสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีสอบช้อเขียน (แบบปรนัย) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
(๑) ความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติราชการ ดังนี้
(๑.๑) ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๔๔๗
–    พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๔๔๑
–    พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๔๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
–    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๔๖๑
–    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๔๔๖
(๑.๒) ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ การเมือง สังคมไทยและสังคมโลก
(๒) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม ดังนี้
(๒.๑) ความรู้เกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ ภารกิจและหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม
(๒.๒) ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
(๓) ความรู้ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักวิชาการวัฒนธรรม ในภารกิจพิธีการศพที่ ได้รับพระราชทาน ดังนี้
(๓.๑) ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี และงานศาสนพิธี
(๓.๒) ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
๕.๒ การสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
ทดสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ โดยวิธีการดังนี้
(๑) วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน) เพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน คุณธรรมจริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพและพฤติกรรมของผู้สอบแช่งขัน เพื่อให้ได้บุคคล ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน ด้านพิธีการศพที่ได้รับพระราขทาน
(๒) วิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนพิธี (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน)
(๓) วิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกาย (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) ประกอบด้วย
(๓.๑) การวัดดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
กำหนดให้ผู้ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประเมินองค์ประกอบของร่างกาย ในด้านความเหมาะสมของสัดส่วนของร่างกายระหว่างนี้าหนักกับส่วนสูง
(๓.๒) แรงบีบมือ (Hand Grip Strength) (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน)
กำหนดให้ผู้ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประเมินองค์ประกอบของร่างกาย ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและแขนท่อนล่าง(๓.๓) ยืน-นั่ง บนเก้าอี้ ๖๐ วินาที (60 Seconds Chair Stand) (คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน) กำหนดให้ผู้ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประเมินองค์ประกอบของร่างกาย ด้านความแข็งแรงและความอดทนของกล้ามเนื้อขา

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงวัฒนธรรม  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 19 พ.ค. – 25 พ.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กระทรวงวัฒนธรรม

แผนที่ | file 1 | เว็บรับสมัคร