สพฐ. (สพป.อุดรธานี เขต 3) เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-12 พ.ค. 2565 รวม 10 อัตรา,

สพฐ
แชร์เลย

สพฐ.(สพป.อุดรธานี

สพฐ. (สพป.อุดรธานี เขต 3)

ลิงค์: https://ehenx.com/16894/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูผู้สอน
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 10
ปฏิบัติงานที่: อุดรธานี (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 12 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบสพฐ. (สพป.อุดรธานี) เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหา และเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ฉะนั้น อาลัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๓ ประกาศคณะกรรมการบริหาร พนักงานงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ หนังสือสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๔๕๖๒ เรื่อง แนวทางการสรรหาและบริหารอัตรากำลัง พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๕๑๑/๒๕๕๙ เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ จึงประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๔ วิชาเอก ๑๐ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูผู้สอน

อัตราว่าง : 10 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000  บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูผู้สอน

(๑) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่งตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แกิไขเพิ่มเดิม
(๒) มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง
และตรงตามวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร
(๓) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ้ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการ สอนของคุรุสภา (ไม,รับหนังสืออนุญาตประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ครูผู้สอน

(๑) เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ส่งเสริมการ เรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(๒) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์
(๓) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(๔) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนำมา พัฒนาการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๕) ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

วิชาที่สอบ

ครูผู้สอน

๖.๑ ผลงาน (คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน) โดยผู้สมัครจะต้องเขียนประวัติส่วนตัว การศึกษา ผลงาน ประสบการณ์ และแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ความยาวไม่เกิน ๒ หน้า กระดาษ A ๔ มาส่งในวันสมัครด้วย
๖.๒ สอบข้อเขียน ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป, ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก, แนวนโยบายในการอัดการเรียนการสอบ และภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน)
๖.๒ สอบสัมภาษณ์ ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน) ประเมินจาก
(๑) บุคลิกภาพ ท้วงทืวาจา
(๒) วุฒิภาวะทางอารมณ์ ปฏิภาณไหวพริบ
(๓) เจตคติและอุดมการณ์

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สพฐ. (สพป.อุดรธานี เขต 3)  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการดัดเลือกขอใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๓ ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 – 12 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”สพฐ. (สพป.อุดรธานี เขต 3)

แผนที่ | file 1