กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 18 พ.ค. -24 พ.ค. 2565

กรมวิชาการเกษตร
แชร์เลย

กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมวิชาการเกษตร

ลิงค์: https://ehenx.com/16866/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องทดลอง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,430-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อำนาจเจริญ (สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ (สวพ.๔) ตำบล)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 18 พ.ค. – 24 พ.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมวิชาการเกษตร

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมวิชาการเกษตร โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี (สวพ.๔) ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรือง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไชการสรรหาและการเลือกสรร พนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างชองพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ จังหวัดอุบลราชธานี (สวพ.๔) กรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประจำห้องทดลอง

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานประจำห้องทดลอง

 ประกาศนียบัตรประโยค มัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.๓) หรือประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลาย (ม.๖)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานประจำห้องทดลอง

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ ทดลองในห้องปฏิบัติการ และงานภาคสนาม จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ สารเคมี เมล็ดพันธุ และ ตัวอย่างที่ใช้ในการทดลอง ทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องใช้ในการทดลอง และ ปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่ได้รับ มอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานประจำห้องทดลอง

การประเมินฯ ครั้งที่ ๑ ๑. ทดสอบความรู้พื้นฐานด้าน เกษตร/ด้านวิทยาศาสตร์ ๒. ทดสอบความรู้เกี่ยวกับ เครื่องมือ เครื่องใช้ สารเคมี ที่ใช้ในห้องทดลอง / ภาคสนาม ๓. ทดสอบความรู้อื่นๆ ที่ เกี่ยวช้องกับลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ
การประเมินฯ ครั้งที่ ๒ ๑. การมุ่งผลสัมฤทธี้ ๒. การบริการที่ดี ๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน งานอาชีพ ๔. ความละเอียดรอบคอบ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมวิชาการเกษตร  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ (สวพ.๔) ตำบล สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๔ (สวพ.๔) ตำบล ตำบลท่าข้าง อำเภอสว่างวิระวงศ์ จังหวัดอำนาจเจริญ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 – 24 พฤษภาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดประกาศ/ใบสมัคร”กรมวิชาการเกษตร

แผนที่ file 1