ก.พ. เลื่อนสอบภาค ก. ก.พ. 2564 ไม่มีกำหนด ประกาศ 7 ม.ค. 2565

แชร์เลย

ก.พ. เลื่อนสอบภาค ก. ก.พ. 2564 ไม่มีกำหนด ประกาศ 7 ม.ค. 2565

ลิงค์: https://ehenx.com/16136/ หรือ
เรื่อง:


ก.พ. เลื่อนสอบภาค ก. ก.พ. 2564 ไม่มีกำหนด

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) ประกาศ วันที่ 7 ม.ค. 2565

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ และวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทั้งนี้ กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (00710-19) และข้อกำหนดของทางราชการ นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (00710-19) ได้กลับมา แพร’ระบาดออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่และมีอัตราการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เพื่อลดความเลี่ยง ต่อการแพร่ระบาดของโรค และความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของผู้เข้าสอบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบ ตลอดจน ผู้เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการภายใต้ข้อกำหนดของทางราชการ สำนักงาน ก.พ. จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และหนังสือ สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ขอเลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ จากวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ และวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามประกาศข้างต้นออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (00710-19) จะคลี่คลาย
ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดการสอบให้ทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. ที่ ก่11|ว:/ำ0เว2.0(2ร(ะ.50.11า

ประกาศ ณ วันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕