กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ม.ค. -10 ม.ค. 2565

แชร์เลย
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กรมท่าอากาศยานเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมท่าอากาศยาน

ลิงค์: https://ehenx.com/15923/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ตรัง (ท่าอากาศยานตรัง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ม.ค. – 10 ม.ค. 2565
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานตรัง กรมท่าอากาศยาน

ด้วย ท่าอากาศยานตรัง ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กลุ่มงานเทคนิค ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานตรัง ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการ สรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและ คุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมท่าอากาศยาน ที่ ๑๓๒/๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เรื่องมอบอำนาจในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานตรัง จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

๗.๑ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา หริอ
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย ภายในสนามบินมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ปี ทั้งนี้ จะต้องมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงาน ด้นสังกัด (ฉบับจริง) มายื่นต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร
๗.๒ คุณสมบัติและทักษะเพิ่มเดิมที่กรมท่าอากาศยานกำหนดสำหรับ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย
(๑) อายุต้องไม่ตํ่ากว่า ๑๘- ๔๕ ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร (๒) มีสัญชาติไทย
(๓) สุขภาพ
–    ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจทุกคนต้องมีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสม กับจิตใจที่ดีและมีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการนิรภัย และการรักษาความปลอดภัย
–    ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจจะต้องไม่ใช้สารออกถุทธต่อจิตประสาท ตามที่กำหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
–    มีใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือ โรงพยาบาลของเอกชนซึ่งแสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสม กับหน้าที่ โดย
–    การได้ยิน : การสูญเลียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้อง น้อยกว่า ๓๐ เดซิเบล เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัดการได้ยิน ที่ความถี่ตํ่ากว่า ๒,๐๐๐ เฮิร์ช

– การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า ๒๐/๖๐ ทั้งสองข้างโดยไม่สวมแว่นตา/เลนส์ หรือเท่ากับหรือดีกว่า ๒๐/ ๒๐ สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ ๒๐/๓๐ ในอีกข้างหนึ่ง เมื่อสวมแว่นตาหรือใช้คอนแทคเลนส์ โดยจะต้องมองเห็นสี ที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและ วัตถุอันตรายจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามที่กรมท่าอากาศยาน กำหนดแนบท้ายประกาศนี้เท่านั้น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติมีรายละเอียด ดังนี้
(๘.๑) ดำเนินการตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย กระเป๋าผู้โดยสาร ตัวผู้โดยสาร สินค้า และไปรษณียภัณฑ์ ก่อนขึ้นอากาศยาน
(๘.๒) ควบคุม ดูแลรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุอันตรายให้อยู่ในสภาพ ใช้การได้ดีเสมอ
(๘.๓) ควบคุม ดูแล และแก่ไขสถานการณ์ผิดปกติที่เกิดขึ้นในห้องผู้โดยสาร และประสานกับ เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจให้มาดำเนินการ
(๘.๔) ชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้โดยสารเกี่ยวกับการตรวจค้นทั้งคนไทย และชาวต่างชาติ
(๘.๕) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมที่จะสามารถปฏิบัติงานเป็นกะ หรือเป็นผลัดได้

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย

๑. การประเมินความรู้ ความลามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ โดยใช้วิธีการสอบข้อเขียน (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน) ในหัวข้อ ความรู้ที่เกี่ยวซ้องกับการปฏิบัติงาน เข่น
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
–    พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก่ไขเพิ่มเดิม
–    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
–    ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔
–    ความรู้เกี่ยวกับทักษะและการแก่ไขปัญหาเบื้องด้น และสถานการณ์ ปัจจุบัน

–    กฎกระทรวง กำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจจะเป็นอันตราย ต่อความปลอดภัยอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน พ.ศ. ๒๔๕๐
–    ข้อบังคับชองคณะกรรมการการบินพลเรือน ว่าด้วยการตรวจค้น เพื่อรักษาความปลอดภัยในการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ
–    ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์ การตรวจค้นของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำขึ้นอากาศยาน หรือนำเข้า ไนในเขตหวงห้ามของสนามบินสาธารณะ พ.ศ.๒๕๖๒
–    ความรู้เกี่ยวกับภัยคุกคามด้านการบินพลเรือน
เป็นด้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสรรหาสามารถกำหนดความรู้ ที่ใช้ในการทดสอบได้ตามความเหมาะสม
๒    . การประเมินความรู้ ความลามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ (คะแนนเต็ม ๑00 คะแนน)
– พิจารณาจากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่ง การมีมนุษยสัมพันธ์ ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น การพูด อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจรรยาบรรณ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมท่าอากาศยาน  :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. – 10 ม.ค. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมท่าอากาศยาน

แผนที่ ประกาศ 1 |