ก.พ. ประกาศสถานที่สอบ ก.พ. 2564

แชร์เลย

ก.พ. ประกาศสถานที่สอบ ก.พ. 2564

ลิงค์: https://ehenx.com/15890/ หรือ
เรื่อง:


ก.พ. ประกาศสถานที่สอบ ก.พ. 2564

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ นั้น สำนักงาน ก.พ. จึงประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังต่อไปนี้

(ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

(ข) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๑. การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป จะไข้วิธีสอบข้อเขียนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ หลักสูตรและวิธีการสอบ ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ ข้างต้น ทั้งนี้ให้ผู้สอบปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบและวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด
๒. ให้ผู้สอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้
๒.๑ ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตนเป็นสุภาพชน
๒.๒ ต้องใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการสอบ
๒.๓ ต้องให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าบริเวณสนามสอบ โดยใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกายของสนามสอบ หากผลการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายมีค่าเกิน ๓๗.๕ องศาเซลเซียส จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
๒.๔ ต้องนำเอกสารแสดงผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในระยะเวลา ๗๒ ชั่วโมงก่อนการสอบ โดยวิธี RT-PCR หรือการใช้ชุดตรวจ ATK (Antigen test kit) จากสถานที่ตรวจ หรือเอกสารแสดงการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หากไม่มีเอกสาร ดังกล่าวมาแสดง จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดที่เป็นศูนย์สอบกำหนดในการเข้าสถานที่สอบ หรือจะกำหนดต่อไป
๒.๕ ต้องนำบัตรประจำตัวสอบซึ่งพิมพ์จากทางเว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th ที่มี การอี’ปโหลด (upload) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม1สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว (ประเภทของไฟล์เป็น .JPG ความละเอียดประมาณ ๔๐-๑๐๐ KB) ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในขั้นตอนที่ ๕ ของประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ ข้างต้น ไปแลดงควบค่กับ บัตรแสดงตน ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถ่าย

ลายมือซี่อ และเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ หรือใบอนุญาตขับรถที่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก หรือหนังสือ เดินทาง (passport) ฉบับจริง เพื่อแสดงตนในการเช้าสอบ ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาเพื่อแสดงตนในการเช้าสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวช้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง ตังกล่าว ให้ใช้เอกสารรับรอง รายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงไปแสดงแทน หากไม่มีบัตรประจำตัวสอบและบัตรแสดงตนช้างต้น ไปแสดงคู่กัน จะไม่อนุญาตให้เช้าสอบ ทั้งนี้ หากตรวจพบหลังจากดำเนินการสอบไปแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้อง ยุติการสอบ โดยต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
กรณีที่เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม1ตรงกับฐานข้อมูลการสมัครสอบ จะไม่อนุญาตให้เช้าสอบ แต่หากตรวจพบหลังจากที่เริ่มเวลาสอบแล้ว ผู้สอบรายนั้นจะต้องยุติการสอบ โดยต้อง นั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

กรณีที่รูปถ่ายไม่เป็นไปตามที่กำหนดในข้อ ๒.๕ หัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ อาจไม่อนุญาตให้เช้าสอบ โดยถือเป็นความบกพร่องของผู้สมัครสอบและจะอ้างว่าระบบรับสมัครได้ทำการ อัปโหลด (upload) รูปถ่ายไว้แล้วไม่ได้

๒.๖ อนุญาตให้นำสิ่งของเข้าห้องสอบได้เฉพาะบัตรประจำตัวสอบที่อัปโหลด (upload) รูปถ่าย ตามข้อ ๒.๕ และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัว ข้าราชการกลาโหม หรือบัตรประจำตัวทหารกองประจำการ หรือใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองรายการบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า ปากกา ยางลบดินสอ ซึ่งจะต้องจัดเตรียมไปเอง

๒.๗ ห้ามนำ เครื่องมือสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพ เครื่องบันทึกเสียง อุปกรณ์ที่ใช้คำนวณได้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ นาฬิกาทุกชนิด รวมทั้งเอกสาร ตำรา หนังสือ บันทึกข้อความ กระเป๋า หรืออุปกรณ์อื่นใด นอกเหนือจาก ข้อ ๒.๖ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนำเช้าห้องสอบ จะถือว่าส่อเจตนากระทำการทุจริต และจะต้องถูกยุติการสอบ โดยต้องนั่งอยู่ในห้องสอบนั้นจนกว่าจะหมดเวลาสอบ และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

๒.๘ หากมีความจำเป็นต้องนำกุญแจรถ รีโมทรถยนต์ กระเป๋าเงินใบเล็ก เครื่องประดับทุกชนิด เข้ามาในห้องสอบให้ใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งจะต้องจัดเตรียมไปเอง และวางไวใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบ ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิด การเสียหายหรือสูญหาย สำนักงาน ก.พ. จะไม่รับผิดขอบใด ๆ ทั้งสิน

๒.๙ ต้องเช้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามทีกำหนดไว้ในท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ ถือเป็นหน้าที่ของผู้สอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบของตนเอง

๒.๑๐ ห้ามเข้าห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ โดยจะเรียกผู้สอบเข้าห้องสอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที และผู้สอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากเวลา ที่กำหนดให้เริ่มสอบไปแล้ว ๓๐ นาที จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

๒.๑๑ หลังจากเริ่มเวลาสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ หากผู้ใดออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบดังกล่าว จะถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบ จะต้องถูก ยุติการสอบและจะไมได้รับการตรวจให้คะแนน

๒.๑๒ ต้องนั่งสอบตามที่นั่งสอบ ห้องสอบ สถานที่สอบ วันหรือเวลาสอบที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด ผู้ใดนั่งสอบผิดที่นั่งสอบ ผิดห้องสอบ ผิดสถานที่สอบ ผิดวัน หรือผิดเวลาสอบ หากตรวจพบหลังจาก เริ่มเวลาสอบแล้ว จะต้องถูกยุติการสอบและไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาสอบ รวมทั้ง จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน และถูกคัดสิทธิในการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔

๒.๑๓ ต้องใช้กระดาษคำตอบที่สำนักงาน ก.พ. จัดให้โดยเฉพาะ หากผู้ใดลงลายมือขื่อ และทำตอบในกระดาษคำตอบที่ไม่ใช่ของตนเอง จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน

๒.๑๔ การระบายวงกลมในกระดาษคำตอบให้ปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ต้องระบายให้ดำเช้มเต็มวงกลม จะระบายไม่เต็มวงกลม หรือใช้เครื่องหมายอื่น ไม่ได้ และต้องใช้ดินสอที่มีความดำเท่ากับ 2B หรือมากกว่า จะใช้ดินสอที่จางกว่าที่กำหนด หรือใช้ดินสอสีอื่น หรือปากกาไม่ได้
(๒) ต้องระบายรหัสแบบทดสอบให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้บนหน้าปกแบบทดสอบ ที่ได้รับ หากระบายผิด ระบายจาง ระบายด้วยปากกา หรือไม่ระบาย จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน
ทั้งนี้ เครื่องตรวจกระดาษคำตอบจะตรวจตามข้อมูลที่ผู้สอบระบายเท่านั้น หากขีดเขียน หรือระบายอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนด หรือหากเกิดความผิดพลาดใด ๆ ในการระบายกระดาษคำตอบอันเกิดจาก การกระทำของผู้สอบเอง สำนักงาน ก.พ. จะไม่รับผิดขอบใด ๆ ทั้งสิ้นกับผลการตรวจกระดาษคำตอบของผู้นั้น ที่ได้รับจากเครื่องตรวจกระดาษคำตอบ

๒.๑๕ ห้ามผู้สอบคัดลอกข้อสอบ ฉีกแบบทดสอบ นำแบบทดสอบ หรือนำกระดาษคำตอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด หากผู้ใดฝ่าฟินจะถือว่ากระทำการทุจริต จะต้องถูกยุติการสอบและจะไม่ได้รับ การตรวจให้คะแนน รวมทั้งอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

๒.๑๖ ต้องเชื่อพิงและปฏิบัติตามคำสั่ง คำแนะนำของหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ ที่ไม่ขัดกับระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ โดยเคร่งครัด

๒.๑๗ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องสอบ

๒.๑๘ ต้องหยุดทำตอบทันทีเมื่อหมดเวลาทำตอบ และหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่ คุมสอบสั่งให้หยุดทำตอบ แต่จะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหัวหน้าห้องสอบหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบได้อนุญาตแล้ว
ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบนี้ หรือผู้ใดมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือพยายามกระทำการทุจริตในการสอบ หรือกระทำการใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้สอบคนอื่น ๆ ในระหว่างการสอบ จะไม,ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ หรือต้องยุติการสอบสำหรับบุคคลผู้นั้น และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมือ หมดเวลาสอบแล้ว ทั้งนี้ คณะกรรมการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป อาจจะพิจารณาสั่งงด การตรวจให้คะแนน หรืออาจพิจารณาให้เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือน ตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ต่อไป
ทั้งนี้ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ ของสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการ ภายใต้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราขอาณาจักร ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด รวมถึงคำแนะนำของทางราชการที่ผู้เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติ ดังนั้น จึงขอให้ผู้สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ ติดตาม ตรวจสอบ และปฏิบัติตามประกาศมาตรการการเข้าสถานที่สอบของคณะกรรมการ โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรึอคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดที่เป็นศูนย์สอบ ได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ http://job2.ocsc.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 01. ศูนย์สอบกรุงเทพมหานครและนนทบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 02. ศูนย์สอบปทุมธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 03. ศูนย์สอบพระนครศรีอยุธยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 04. ศูนย์สอบราชบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 05. ศูนย์สอบชลบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 06. ศูนย์สอบเชียงใหม่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 07. ศูนย์สอบพิษณุโลก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 08. ศูนย์สอบนครราชสีมา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 09. ศูนย์สอบอุบลราชธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 10. ศูนย์สอบขอนแก่น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 11. ศูนย์สอบสุราษฎร์ธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 12. ศูนย์สอบสงขลา

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ก.พ. 64 ตรวจสอบรายชื่อที่นี่!!!

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564

ศูนย์สอบ 01 กรุงเทพฯและนนทบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี ลำดับที่ 1-31200
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี ลำดับที่ 31201-62400
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี ลำดับที่ 62401-93600
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี ลำดับที่ 93601-124800
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี ลำดับที่124801-141351
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 02 ปทุมธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 03 พระนครศรีอยุธยา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 04 ราชบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 05 ชลบุรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 06 เชียงใหม่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 07 พิษณุโลก
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 08 นครราชสีมา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 09 อุบลราชธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 10 ขอนแก่น
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 11 สุราษฎร์ธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท

ศูนย์สอบ 12 สงขลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ระดับอนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาตรี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ระดับปริญญาโท

แหล่งที่มา