กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 29 พ.ย. -3 ธ.ค. 2564

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กระทรวงศึกษาธิการเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ

ลิงค์: https://ehenx.com/15745/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานจัดการงานบุคคล,พนักงานการพัสดุ,พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 5
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กระทรวงศึกษาธิการ )
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานจัดการงานบุคคล พนักงานการพัสดุ และพนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน ราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้าง ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพือเลือกสรรพนักงาน ราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานจัดการงานบุคคล

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานการพัสดุ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานจัดการงานบุคคล

คุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสังคมศาสตร์ ดังนี้
1. ปริญญาทางบริหารธุรกิจ
2. ปริญญาทางศิลปศาสตร์
3. ปริญญาทางการศึกษา
4. ปริญญาทางนิเทศศาสตร์
5. ปริญญาทางรัฐศาสตร์
6. ปริญญาทางครุศาสตร์
7. ปริญญาทางรัฐประศาสนศาสตร์
8. ปริญญาทางสังคมวิทยา


พนักงานการพัสดุ

คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
1. สาขาการบัญชี
2. สาขาบริหารธุรกิจ
3. สาขาเศรษฐศาสตร์และทางสังคมศาสตร์ ดังนี้
1. ปริญญาทางรัฐศาสตร์
2. ปริญญาทางนิติศาสตร์
3. ปริญญาทางพาณิชศาสตร์
4. ปริญญาทางการเงินและการธนาคาร


พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ดังนี้
1. ทางคอมพิวเตอร์
2. ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
3. ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ดังนี้
1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
3. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
4. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
6. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7. สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
8. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานจัดการงานบุคคล

 1. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
 2. ร่วมจัดทำมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ
 3. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพการจัดทำหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ การจัดสรรทุนการศึกษา และการดูแลนักเรียนทุน และบุคลากรภาครัฐในต่างประเทศ และแผนการจัดสรรทุนการศึกษาและฝึกอบรม
 4. ดำเนินการวิเคราะห์งาน เพื่อประกอบการกำหนดตำแหน่ง และการวางแผนอัตรากำลังของส่วนราชการ
 5. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน
  และการบริหารค่าตอบแทน
 6. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการวางหลักเกณฑ์ในการบริหารความสัมพันธ์
  การจัดสรรสวัสดิการและแรงจูงใจที่เหมาะสมให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
 7. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
 8. ร่วมอำนวยการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 9. ปฏิบัติงานหรือร่วมปฏิบัติงานของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย

พนักงานการพัสดุ

 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 4. พระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 10. ความรู้ความสามารถและทักษะ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 11. การบริหารจัดการข้อมูล
 12. ความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 13. ความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำนักงาน
 14. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 15. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. 2561
 16. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 17. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 18. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 19. ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS)
 20. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
 21. พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 22. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
 23. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
 24. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543
 25. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

 1. ดำเนินการประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำ
  และทันสมัย
 2. ดำเนินการทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้มีระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้อง
  ตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงาน
 3. ดำเนินการเขียนคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้
  อย่างมีประสิทธิภาพ
 4. ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซ้ำซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงาน
 5. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์
  เพื่อให้ได้ระบบงานที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
 6. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศการจัดการระบบการทำงานของเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน
 7. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศการจัดการระบบการทำงานของเครื่องการติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันและตรงตามความต้องการใช้ของหน่วยงาน
 8. ศึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับการนำมาตรฐานการด้านความปลอดภัยระบบเครือข่ายอมพิวเตอร์ และวิธีการป้องกันการกระทำที่เป็นภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมดูแลเว็บไซต์ที่ผิดศีลธรรมหรือผิดกฎหมาย เพื่อรักษาและคุ้มครองความปลอดภัย เว็บไซต์
  และการป้องกันการก่ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
 9. ร่วมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป
  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
 10. ร่วมตรวจสอบ สืบค้น และรวบรวมข้อมูลการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้าข่าย
  ไม่เหมาะสม ขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่กำหนด หรือไม่เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพื่อความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบ
 11. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ การบริหารจัดการคลังข้อมูลและฐานข้อมูลและการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  ไปประยุกต์ใช้เพื่อให้งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
 12. ร่วมเขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง
  เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
 13. ปฏิบัติงานหรือร่วมปฏิบัติงานของหน่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

พนักงานจัดการงานบุคคล

 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 4. พระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 10. ความรู้ความสามารถและทักษะ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 11. การบริหารจัดการข้อมูล
 12. ความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 13. ความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำนักงาน
 14. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 15. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 16. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 17. กฎ ระเบียบเกี่ยวกับการเลื่อน เงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง และเลื่อนค่าตอบแทน
 18. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
 19. ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
 20. ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารผลการปฏิบัติงาน หรือการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
 21. ความรู้เกี่ยวกับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
 22. ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์งาน การกำหนดตำแหน่งและการวางแผนอัตรากำลัง

พนักงานการพัสดุ

 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 4. พระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
 10. ความรู้ความสามารถและทักษะ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 11. การบริหารจัดการข้อมูล
 12. ความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 13. ความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำนักงาน
 14.  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 15. พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. 2561
 16. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 17. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 18. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 19. ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารการเงิน การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS)
 20. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2562
 21. พระราชบัญญัติภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 22. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาประโยชน์ ในที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2552
 23. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545
 24. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับ การอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2543
 25. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียนและการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550

พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 4. พระราชบัญญัติความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
 5. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 6. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 7. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 8. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 10. ความรู้ความสามารถและทักษะ ในการวิเคราะห์ข้อมูล
 10. การบริหารจัดการข้อมูล
 11. ความรู้ และทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
 12. ความรู้ และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมสำนักงาน
 13. ความรู้ด้านระบบ เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ
 14. ความรู้ด้านการประมวลผล และปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล
 15. ความรู้ด้านเขียนชุดคำสั่งข้อกำหนด ของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูล
 16. ความรู้ด้านทดสอบความถูกต้อง ของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง
 17. ความรู้ด้านการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความต้องการของระบบงาน ประยุกต์และระบบข้อมูล
 18. ความรู้ด้านวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงาน
 19. ความรู้ด้านการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์ และระบบสารสนเทศ
 20. ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแผน ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล
 21. ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงศึกษาธิการ  :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน -๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ vwvw.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวประกาศ” และทางเว็บไซต์ www.bga.moe.go.th หัวข้อ “ข่าวประกาศ” และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ลงลายมือชื่อด้วยตนเอง และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครไปยัง กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น ๙ อาคารรัชมังคลาภิเษก

กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร10300 ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 – 3 ธันวาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงศึกษาธิการ

แผนที่ ประกาศ 1 |