เตรียมสอบท้องถิ่น 12 ธ.ค. 2564

แชร์เลย

เตรียมสอบท้องถิ่น 12 ธ.ค. 2564

ลิงค์: https://ehenx.com/15713/ หรือ
เรื่อง:


เตรียมสอบท้องถิ่น 12 ธ.ค. 2564

ม.บูรพา ส่งหนังสือด่วนที่สุด กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาค ก. และ ภาค ข.

ตามที่มหาวิทยาลัยบูรพาได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ อว 8128/3346 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง แจ้งกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตามที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตอบรับเป็นศูนย์สอบภาคเหนือ เขต 1 ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 และมหาวิทยาลัยบูรพาได้แจ้งเลื่อนกำหนดการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (กาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ออกไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ความทราบแล้วนั้น ทั้งนี้เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ฝ่ายสาธารณสุขได้ประเมินว่าค่อนข้าทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น อาศัยข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 37) ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 ข้อ 6 มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และช่วยลดอัตราการว่างงานของประชาชน และมีบุคลากรในการปฏิบัติงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไประเทศ มหาวิทยาลับบูรพาจึงขอแจ้งกำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ดังนี้

1. ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็ฯข้าราชการหรือพนักงานส่นท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภายในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2564

2. ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2564 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2564

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานสอบแข่งขันฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยบูรพาจึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์สอบภาคเหนือ เขต 1 ในการประสานงานไปยังสนามสอบที่รับผิดชอบ ขอยืนยันข้อมูลรายละเอียดห้องสอบ หากสนามสอบใดมีข้อขัดข้องไม่สามารถดำเนินการในวันดังกล่าวได้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดห้องสอบ ขอความอนุเคราะห์ท่านประสานงานจัดหาสนามสอบใหม่ทดแทน และแจ้งกลับมายังมหาวิทยาลัยบูรพา ภายในวันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เพื่อจะได้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดผังที่นั่งสอบต่อไป

แหล่งที่มา