กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 พ.ย. -30 พ.ย. 2564

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมประมงเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมประมง

ลิงค์: https://ehenx.com/15684/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น3,พนักงานประมง
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
อัตราว่าง: 3
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมประมง)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 พ.ย. – 30 พ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบกรมประมง เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมประมง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมประมงประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สังกัด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบ อัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงาน ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมประมง ที่ ๘๙๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ สังกัดกรมประมงมีอำนาจตำเนินการและปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรม ประมงเกี่ยวกับการบริหารพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 3

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 10430 บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย


พนักงานผู้ช่วยประมง

อัตราว่าง :  อัตรา

อัตราเงินเดือน :  บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น,ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 ได้รับคุณกุฒิปริญญาตรี จากสถาบันการศึกษา ที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบัญชี


นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 3

 ได้รับประกาศนึยบัตรนายท้ายเรือกล เดินทะเลขั้นหนึ่ง หรือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลเดินทะเลขั้นสอง จากกรมเจ้าท่า


พนักงานผู้ช่วยประมง

ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง

หลักฐานที่ต้องยื่น/ใช้ในการสมัคร

 • รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 โดยถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1.5×2 นิ้ว ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) อย่างละ 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานทางทหาร (สด.8 หรือ สด.43 หรือ สด.9 เฉพาะผู้สมัครเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา (ปริญญาบัตร และ/หรือ ประกาศนียบัตร) ตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน1 ฉบับ
  ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษาและวันที่ที่ได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
  ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษาใดนั้น จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครสอบ
 • ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือนและแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ.2553
 • ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองว่า สำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วยทุกแผ่น

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   ปฏิบัติงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสบุนการบริหาร สำนักงานไนด้านต่าง ๆ เข่น งานบริหารทรัพยากร บุคคล งานบริหารงานงบประมาณ งานบริหาร แผนปฏิบัติราชการ งานบริหารอาคารสถานที่ และงานสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น งานเลขานุการ ของผู้บริหาร เข่น การกลั่นกรองเรื่อง การจัด เตรียมเอกสารสำหรับการประชุม เป็นต้น เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการ ชองผู้บริหาร จัดเตรียมการประชุม บันทึกและ เรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพและ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ทำเรื่องติดต่อ กับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเบีาหมาย ตามที่กำหนด ช่วยติดตามการปฏิบัติตามมติของ ที่ประชุม หรือการปฏิบัติตามคำสั่งชองผู้บริหาร ของหน่วยงาน เพื่อการรายงานและเป็นข้อมูล ประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาต่อไป และปฏีบ้ติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามทั่เ1ด้รับ
  มอบหมาย


  นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 3

   ปฏิบัติหน้าที่ถือท้ายเรือกลชายทะเลชึ่งมีขนาด เกินกว่า ๓๐ ต้นกรอสส์ แต่ไม่เกิน ๖๐ ต้นกรอสส์ โดยบังดับเรือให้เดินตามทิศทางที่กำหนด และหลบหลีกสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ในการเดินเรือ ควบคุมอัตราความเร็วของเรือ ตัดสินใจแกไข ปัญหาในการควบคุมบังคับเรือซึ่งต้องใช้เทคนิค และความขำนาญสูงพอสมควร แนะนำการใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อช่วยในการเดินเรือ ดูแลและ บำรุงรักษาเรือ แกไขข้อขัดช้องต่าง ๆ ติดต่อ ประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติงาบแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา และปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ไต้รับ
  มอบหมาย


  พนักงานผู้ช่วยประมง

  ช่วยปฏิบัติงานด้านประมง งานศึกษาทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยทางวิชาการประมงเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ งานสำรวจ ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ และวิจัยทางวิชาการเกี่ยวกับทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อส่งเสริมและพัฒนางานด้านระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ดำเนินการตามแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน จัดทำทะเบียนจับสัตว์น้ำ และทะเบียนอื่นๆ เกี่ยวกับการประมง เพื่อควบคุมให้การดำเนินการต่างๆ เป็นไปตามประกาศและกฎระเบียบของทางราชการ รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับการประกอบการประมง เพื่อประกอบการวางแผนงานและนโยบายของหน่วยงาน ดูแลการประกอบการประมงของผู้ประกอบอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และชาวประมง เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐาน และไม่ทำลายสมดุลของสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

  วิชาที่สอบ

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

   –    ความรูด้านระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
  –    ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งด้านงานบริหารทรัพยากร บุคคล ด้านงาน บริหารงบประมาณ
  –    ความรู้เกี่ยวกับงานด้านธุรการ และงานบริการทั่วไป
  –    ความรู้ด้านพระราขบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  –    ความรู้ทั่วไปด้านการเงินและบัญชี
  –    ความรู้ด้านระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
  –    ความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม


  นายท้ายเรือกลชายทะเล ชั้น 3

   –    พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านนํ้าไทย พ.ศ. ๒๔๕๖ และที่ แก้ไขเพิ่มเดิม
  –    พระราชบัญญัติการป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. ๒๕๒๒
  –    พระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. ๒๔๘๑
  –    พระราชบัญญัติสิทธิการทำการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ. ๒๔๘๒
  –    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องยนตํเรือ
  –    พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชกำหนดการประมง (ฉบับ
  ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
  –    ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่ เกี่ยวข้อง


  พนักงานผู้ช่วยประมง

  –    ความรู้ด้านระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๓! และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ-ศ. ๒๕๖๐
  –    ความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม
  –    ความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  –    ความรู้ความสามารถด้านการประมง

  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมประมง  :ตนเอง  

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถขอและยื่นใบสมัครพร้อมยื่น เอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องประชุมปลาลัง ชั้น ๗ อาคารปลอดประสพ กองวิจัย และพัฒนาประมงทะเล

  กรมประมง กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

  ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมประมง

  แผนที่ ประกาศ 1 |