ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบ ภาค ก. ก.พ. 2564

แชร์เลย
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบ ภาค ก. ก.พ. 2564

ลิงค์: https://ehenx.com/15613/ หรือ
เรื่อง:

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


ก.พ. ประกาศกำหนดการสอบ ภาค ก. ก.พ. 2564

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดการสอบเพี่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๓) ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยจะประกาศกำหนดการสอบให้ทราบภายใน วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห้งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงาน ก.พ. ซึงกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นวันอาทิตย์ที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๕ และวันอาทิตย์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และสำนักงาน ก.พ. จะประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ http://job2.ocsc.go.th ทั่งนี้ กำหนดการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C0VID-19) และข้อกำหนดของทางราชการ

ประกาศ ณ วันที่law) ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

แหล่งที่มา