องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-31 ส.ค. 2564

แชร์เลย

องค์การจัดการน้ำเสียเปิดรับสมัครสอบพนักงาน

องค์การจัดการน้ำเสีย

ลิงค์: https://ehenx.com/15252/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานพัสดุ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (องค์การจัดการนั้าเลีย)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**องค์การจัดการน้ำเสีย เปิดรับสมัคร

ประกาศองค์การจัดการนํ้าเลีย

เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ ๓-๕ กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ สายงานบริหาร

องค์การจัดการนํ้าเลีย รัฐวิสาหกิจ กระทรวงมหาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัคร บุคคลที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานใน ตำแหน่งพนักงานพัสดุ ระดับ ๓-๕ กองพัสดุและบริการ ฝ่ายอำนวยการ ลายงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานพัสดุ

๑.๑ คุณวุฒิไม,ตากว่าปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า
๑.๒ อายุไม1เกิน ๓๕ ปี ในวันสมัคร
๑.๓ ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ หรือผลการสอบอืนที่เทียบเท่า หรือผลการทดสอบขององค์การจัดการนํ้าเลีย
๑.๔ มีความรู้ในงานเลขานุการ งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานบริการภายใน อย่างเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหน้าที่
๑.๕มีความรู้,ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ไนการ ปฏิบัติ งานในหน้าที่
๑.๖ มีความสามารกในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผลเชียนรายงาน และมีความสามารกในการติดต่อประสานงาน
๑.๗ ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม และคุณสมบัติตามข้อบังคับองค์การจัดการ นํ้าเสีย ฉบับที่ ๕๓ ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานองค์การจัดการนํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเดิม ครั้งที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อบังคับองค์การจัดการนํ้าเสีย ฉบับที ๕๖ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๑.๘ ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบีติของผู้มีสิทธิสอบ โดยคุณวุฒิ การศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไร้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าชี่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศเพื่อ สมัครคัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณวุฒิ ที่เทียบเท่ากับคุณวุฒิตามประกาศ และผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้จะถือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการ สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

วิธีการสมัครงานพนักงาน องค์การจัดการน้ำเสีย  :ตนเอง   ,สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครได้ด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล 

องค์การจัดการนั้าเลีย องค์การจัดการนั้าเลีย เลขที่ ๓๓๓ อาคารเล้าเป๋งง้วน ๑ ชั้น ๒๓ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “องค์การจัดการน้ำเสีย

แผนที่ ประกาศ 1 |