กศน. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 16 ส.ค. -20 ส.ค. 2564 รวม 11 อัตรา,

แชร์เลย

กศน.เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กศน.

ลิงค์: https://ehenx.com/15190/ หรือ
ตำแหน่ง: ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน,นักวิชาการศึกษา,นักวิชาการพัสดุ,นักจัดการงานทั่วไป,นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 11
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ส.ค. – 20 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กศน. เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง ประกาศรับสมัศรบุฅฅลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาบราชการทั่วไป

ด้วยสำนักงานส่งเสรีมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัยจังหวัดนครราชสิมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจัางเป็นพนักงานราชการทั่วไป เพื่อทดแทนตำแหน่งว่าง
เพื่อให้การตำเนินการเป็นไปด้วยความเรียนร้อย จึงอาศัยอำนาจตามชัอ ๑๙ แห่งระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ แบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และคำสั่งสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๒๗๐/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๑ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ สำนักงาบส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัยจังหวัดและผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัยกรุงเทพมหานครปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๕๓๑/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่ง มอบอำนาจ ข้อ ๔ และตามหนังสือสำนักงาน กศน. ที่ ศธ ๐๒๑๐.๑๑๘/๘๓๙๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคุณสมบัติการสรรหาและเลือกสรรพนักงาบราชการ สังกัดสำนักงาน กศน. จีงประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการศึกษา

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจัดการงานทั่วไป

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

๑. ผู้ประสงค์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ต้องมีวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ดังนึ้ ครุศาลดรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต หรือศึกษาศาสดรบัณฑิต ที่ ก.ค.ศ. รับรอง
๒. กรณีทุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แด่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถึอว่าเป็นผู้มืคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการเลือกสรรเนินพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูอาสาสมัคร การศึกษานอกโรงเรียน ได้
๓. ผู้สมัครต้องมืใบอบุญาตประกอบวิชาชีพครู
๔. หากผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าวแลัว ถ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบในตำแหน่งครูผู้ช่วย จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ ก.ค.ศ. และคุรุสภา กำหนด โดยคุณสมบัติของการเป็น ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน ไม่ผูกพันกับคุณสมบ้ติการสมัครสอบครูผู้ช่วย แต่อย่างใด 


นักวิชาการศึกษา

๑. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรีทุกสาขา
๒. มีความรู้ความสามารถในการไช้คอมพิวเตอร์ปฏิบ้ติงานได้เป็นอย่างดื


นักวิชาการพัสดุ

๑. ไต้รับวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการการคลัง และพาณิชยศาสตร์
๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบ้ติงานได้เป็นอย่างดี 


นักจัดการงานทั่วไป

๑. ไต้รับวฺฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
๒. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาบได้เป็นอย่างดี 


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๑. ไต้รับวุฒิการศึกษาไม่ตํ่ากว่าปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การบริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์
๒. มีความรู้ความสามารถในการไข้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานไต้เป็นอย่างดี


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

๑. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ด่ำกว่าปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และสาขาที่เกี่ยวข้องทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

๑. ขัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมการเรียนรู้ตามภารกิจเฉพาะกลุ่มเป๋าหมายและพื้นที่
๒. ส่งเสริมและสนับสบุนการเรียนการสอบ
๒.๑ สำรวจข้อมูลกลุ่มเป๋าหมาย ศึกษาชุมชน และวางแผนระดับจุลภาค โดยดำเนินการ ร่วมกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในระดับตำบล/หมู่บ้าน
๒.๒ บริหารขัดการ ประสานงาบกับหน่วยงาบเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนใบทุกระดับ เพึ่อระดมสรรพกำลังในการจัดการศึกษานอกโรงเรียนการศึกษาตามอัธยาศึย และส่งเสริมการศึกษาในระดับโรงเรียน
๒.๓ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกขนในการขัด กิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนทุกรูปแบบ
๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนากระบวนการขัคกิจกรรมการศึกษา นอกโรงเรียนทุกรูปแบบในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๒.๕ ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักพึ่งพาตนเองเพื่อใหัมีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๒.๖ ร่วมกับชุมชนในการพัฒนาเพึ่อให้เกิดระบบการบริหารการจัดการและการบริหาร การศึกษาตลอดชีวิตในระดับตำบล/หมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
๒.๗ พัฒนาและแสวงหาความรู้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งในเรื่องหลักสูตรวิธีการใหม่ ๆ ในการขัดการเรียน การสอน นวัตกรรมทางการศึกษา ฯลฯ
๒.๘ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


นักวิชาการศึกษา

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอนไยบาย แผน มาดรฐานการศึกษา หลักสูดร แบบเรียน ตำรา สื่อการเรียนการสอน สื่อการศึกษา ผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี ส่งเสริมสนับสบุนการจัดการศึกษา พัฒนางานด้านวิชาการศึกษา จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ดำเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา ส่งเสริมการขัดการศึกษา เพื่อให้การจัดการศึกษา มีคุณภาพและมาตรฐาน ติดคาม ประเมินผลการดำเนินงาน/กิจกรรม และสรุปผล เพื่อพัฒนางานด้านการศึกษา วางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ ประสานการทำงานร่วมกันทังภายในและภายนอกหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการรวบรวมและศึกษาข้อมูลงานพัสดุ เพื่อกำหนดคุณภาพ มาตรฐานของพัสดุ ตรวจสอบดูแลการจัดชื้อ จัดจ้าง จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเอพาะ ของวัสดุ ซ่อมแชมดูแลรักษาพัสดุใหัมีสภาพพรัอมไข้งาน จำหน่ายพัสดุเมื่อขำรุดหรือเสื่อมสภาพ จัดเก็บข้อมูล เบื้องด้น ทำสถิติ ปรับปรุง หรือจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับงานพัสดุ เพื่อใหัสอดคล้องและสนับสนุนภารกิจ ของหน่วยงานและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติงานบริหารจัดการภายในสำนักงานและการบริหารราชการทั่วไป ดึกษา วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูล สถิติการรายงาน ช่วยวางแผนและติดตามงาน การติดตามนัดหมาย จัดงานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ เดรียมเรื่อง และเตรียมการสำหรับการประชุม จดบันทึก และเรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการและรายงานอื่น ๆ ติดดามผลการปฏิบัติงานดามมติที่ประชุมหรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหนัาหน่วยงาน ควบคุมและบริหารงาน ด้านงานสารบรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาบ งานบริหารงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ งานเอกสาร งาบระเบียบแบบแผน งานรวบรวมข้อมูลสถิติ งานสัญญา และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ตัวเลข หลักฐาน การทำสัญญา และเอกสารต่าง ๆ ทางด้านการเงิน การบัญชี จัดทำรายงานการตรวจสอบ เพื่อเสนอข้อตรวจพบ และข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดรับทราบผลการดำเนินงาน วางแผนการทำงานของ หน่วยงานหรือโครงการ ประสานการทำงานร่วมกันทั้งในและภายนอกหน่วยงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ และการส่งเสริม สนับสนุน ไห้การนำเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารใปประยุกต์ใช้ รวบรวมข้อมูล จัดทำโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายในการบริหาร จัดการในโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพี่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ 

วิชาที่สอบ

ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๓) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒) พระราชบัญญัตืการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพื่มเต็ม
๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
๔) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ค.๒๕๕๑
๕) พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการน้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
๖) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔ตเ และที่แก้ไขเพื่มเติม
๗) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
๘) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๙) นโยบายรัฐบาลนโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาชองกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน
๑๐) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel และ SPSS

๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแบนเต็ม ๑๐๐ คะแนบ)
๑) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๒) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไนชุมชน
๓) การจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศ
๔) ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน
๕) ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๖) การประเมินผลโครงการ และ รายงานผลโครงการ
๗) สื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
๘) การจัดทำแผนงาน โครงการ แผนปฏิบัติการ
๙) การพัฒนาหลักสูตรการศึกษานอกวิะบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๑๐) บทบาทภารกิจ ครูอาสาสมัควิการศึกษานอกโรงเรียน


นักวิชาการศึกษา

๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) วัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และทื่แก้โขเพิ่มเติม
๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ค.๒๕๕๖
๕) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบแสะการศึกษาดามอัธยาศัย พ.ค.๒๕๕๑
๕) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบัานเมืองที่ดึ พ.ค.๒๕๕๖
๖) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕ห และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดชองเจัาหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
๘) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๐
๙) นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน.
๑๐) ความรู้ความลามารถเกี่ยวกับการไข้คอมพิวเตอร์ ไปรแภรมสำเร็จรูป เข่น Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel และ SPSS

๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยวิธิการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) การจัดทำมาตรฐาน ตัวบ่งชี้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
๒) การวิเคราะห์ วิจัย ข้อมูลด้านการศึกษา
๓) การวัดประเมินผลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๕) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๕) การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีไนระบบการประกันคุณภาพการศึกษา


นักวิชาการพัสดุ

๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒) พระราขบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ แคะที่แก้ไขเพื่มเติม
๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖
๔) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๕๑
๕) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖
๖) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพื่มเดิม
๗) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
๘) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๙) นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาชองกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักทน กศน
๑๐) ความรู้ความลามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแภรมสำเร็จรูปเช่น Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel แสะ SPSS

๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อแบบปรนัย (คะแบบเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒) ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างแสะการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๓) ความรู้เกี่ยวกับกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๔) ความรู้เกืยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 


นักจัดการงานทั่วไป

๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธลักราช ๒๕๖๐
๒) พระราชบัญญ้ติการศึกษาแห่งชาติ พ.ค.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๓) พระราชบัญญ้ติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๕๖
๔) พระราชบัญญ้ติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.๒๕๕๓
๕) พระราชกฤษฏิกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบัานเมีองที่ดี พ.ค.๒๕๔๖
๖) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๗) พระราชบัญญ้ติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
๘) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๐
๙) นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสดร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษชิการ และสำนักงาน กศน
๑๐) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป เข่น Microsoft Word,
Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel และ SPSS

๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดย่วํธิการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแบน)
๑) ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ
๒) การบริหารงานบุคคล
๓) การลืบด้นข้อมูล
๔) การจัดการงานเอกสาร
๕) การจดบันทึกและสรูปรายงาน 


นักวิชาการตรวจสอบภายใน

๑. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธคักราช ๒๕๖๐
๒) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเดิม
๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
๔) พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาคัย พ.ศ.๒๕๕๑
๕) พระราชกฤษฏิกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบัานเมืองที่ดิ พ.ศ.๒๕๔๖
๖) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรืว่าต้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
๘) พระราชบัญญ่ตัข้คมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๙) นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาชองกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน.
๑๐) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเรืจรูป เข่น Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel และ SPSS

๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธึการลอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภาครัฐ พ ศ.๒๕๖๐
๒) พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
๓) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง
๔) ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติ การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
๕) ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานชองรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑
๖) ความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การบริหารจัดการความเสียงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒
๗) ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๘) มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของ ส่วนราชการ
๙) ความรู้เกี่ยวกับงานตรวจสอบภายใน 


นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๓) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖
๔) พระราชบัญญัติส่งเสริมการคึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ค.๒๕๕๑
๕) พระราชกฤษฏิกาว่าด้วยหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
๖) ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗) พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหบ้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
๘) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
๙) นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงาน กศน.
๑๐) ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปเช่น Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel แสะ SPSS

๒. วิชาความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย (คะแนนเต็ม๑๐๐คะแนน)
๑) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้!ขเพิ่มเดิม
๒) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒
๓) ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ.๒๕๖๒
๔) ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป
๕) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล
๖) ความรู้เกี่ยวกับกาวเขียนโปรแกรมภาษา PHP JAVA
๗) ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
๘) ความรู้เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลและวิเคราะห์ผลข้อมูล

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กศน.  :สมัครทางไปรษณีย์  

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลดบัตรประจำตัวผู้สมัคร ใบสมัคร แบบเสนอผลงานและแนวทางการ พัฒนางานตามแบบที่กำหนดทางเว็บไซต์สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา และกรอกรายละเอียด ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อให้เรียบร้อย และจัดส่งเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมด ทางไปรษณีย์ หรือ ระบบขนส่งเอกชน ปิดผนึกและจ่าหน้าซองถึง กลุ่มอำนวยการ งานบุคลากร (สมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป)

สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา 14 ถนนสืบศิริ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา30000 ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 – 20 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.044243350

ดาวน์โหลดไฟล์ “กศน.

แผนที่ ประกาศ 1 |