กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 17 ส.ค. -27 ส.ค. 2564

แชร์เลย

กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/15176/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อุตรดิตถ์ (สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ส.ค. – 27 ส.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภท ทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัด ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๕ และคำสั่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ ๕๖๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบคำสั่งจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ ๑๕๐๒๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด อุตรดิตถ์ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๒ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี ของหน่วยงานที่ค่อนข้างยาก โดย ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง เช่น
๑) จัดทำฎีกา ใบนำส่ง ตรวจสอบหลักฐาน และใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน
๒) จัดทำบัญชีทั่วไป และบัญชีต่างๆ ที่เกี่ยวกับงบประมาณของราชการ
๓) จัดทำและควบคุมบัญชีพัสดุ
๔) จัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี
๕) การพิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับ ระเบียบปฏิบัติด้านการเงิน การงบประมาณ และการบัญชี
๖) ร่างบันทึกและแจ้งทำหนังสือโต้ตอบ เกี่ยวกับงานที่!ด้รับมอบหมาย
๗) การบันทึก ตรวจสอบ และล่งข้อมูลต่างๆ ในระบบการคลังอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ๘) ดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสรีม สนับสนุนระบบ GFMIS เป็นไปด้วยความ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน ๙) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับงานในหน้าที่ ๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

๑) มีความรู้ในวิชาด้านการเงินและบัญชีแก่ การปฏิบัติงานในหน้าที่
๒) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับการสหกรณ์
๓) มีความรู้ความสามารถในการปฏีน้ติงาน ธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม ในการปฏิบ้ติหน้าที่ และมีความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
๔) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วย ระเบียบราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วย ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ และกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อบังคับอื่น ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๕) มีความรู้ความสามารถในการใช้ ภาษาและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมในการปฏิน้ติหน้าที่
๖) มีความสามารถในการศึกษา
หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล ๗) คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสม หรือ จำเป็นกับงานที่จะปฏิบิติ เช่น ปฏิน้ติงาน แบบนุ่งผลส้มฤทธี๋ บริการที่ดี การทั่งสม ความเชี่ยวชาญในงาน จริยธรรม และ ความร่วมแรงร่วมใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป 

สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงาน สหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ ๗ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564 – 27 สิงหาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ ประกาศ 1 |