ก.พ. เลื่อนสอบไม่มีกำหนด ประกาศวันสอบใหม่ 30 ก.ย.64

แชร์เลย
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ก.พ. เลื่อนสอบไม่มีกำหนด ประกาศวันสอบใหม่ 30 ก.ย.64

ลิงค์: https://ehenx.com/14998/ หรือ
เรื่อง:

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ


ก.พ. เลื่อนสอบไม่มีกำหนด ประกาศวันสอบใหม่ 30 ก.ย.64

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม

ตามที่สำนักงาน ก.พ. ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง เลื่อนกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จากเดิมกำหนดสอบข้อเซียนเพื่อวัดความรู้ ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ และวันอาทิตย์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เป็นวันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ โดยสำนักงาน ก.พ. จะประกาศ วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ขยายขอบเขตการ แพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายเขตพื้นที่และอัตราการแพร่ระบาดสูงชื้น นายกรัฐมนตรีจึงได้ออก ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ข้อ ๙ การปฏิบัติงานของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้งดการจัด กิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดการรวมกลุ่มหรือเคลื่อนที่ของคนจำนวนมาก เช่น การจัดประชุม สัมมนา การจัดสอบ หรือ จัดปีกอบรม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๒ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำนักงาน ก.พ. จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบข้อเขียนเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี ๒๕๖๔ จากวันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ และวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๔ ตามประกาศข้างต้นออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้นไป ทั้งนี้ การดำเนินการสอบ ของสำนักงาน ก.พ. คำนึงถึงความปลอดภัยด้านสาธารณสุขของผู้เข้าสอบ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสอบ และประโยชน์ ของประเทศชาติเป็นหลัก โดยสำนักงาน ก.พ. จะแจ้งกำหนดการสอบให้ทราบภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ทางเว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. ที่ http://job2.ocsc.go.th
ประกาศ ณ วันที่ เอ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ไฟล์แนบ 1 |