สนจ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มิ.ย. -18 มิ.ย. 2564

แชร์เลย

สนจ.สุพรรณบุรีเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

สนจ.สุพรรณบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/14408/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิชาการอุตสาหกรรม
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 18,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: สุพรรณบุรี (สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 มิ.ย. – 18 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**สนจ.สุพรรณบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม

ด้วยจังหวัดสุพรรณบุรี โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค์จะรับสมัคร บุคคลเพื่อจัดจางเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกากี คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงาน ราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะ กรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัด กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรร โดย มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิชาการอุตสาหกรรม

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิชาการอุตสาหกรรม

เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีวุฒิ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และอักษรศาสตร์ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิชาการอุตสาหกรรม

ด้านการปฏิบัติการ

  1. ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรมและด้านอื่นที่ เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการวางแผนพัฒนา และสนับสนุนอุตสาหกรรม พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาการ จัดการอุตสาหกรรม พัฒนาศักยภาพการแช่งขันในตลาดอุตสาหกรรม หรือให้ข้อเสนอแนะเพื่อแกไขปัญหา ที่เกิดชัน ให้สอดคล้องด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด แผน ยุทธศาสตร์ของกระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและปัจจัย แวดล้อมอื่น ๆ
  2. ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ กิจการด้านอุตสาหกรรมเพื่อ ประกอบการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาในการส่งเสริม พัฒนาอุตสาหกรรม ตลอดจนดำเนินการประสานงาน เพื่อให้มีผลสัมฤทธิ้ของงานตรงตามนโยบายชองหน่วยงานที่กำหนดไว้

ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานและ โครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธึ๋ที่กำหนด

ด้านการประสานงาน

  1. ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธึ๋ตามที่กำหนด
  2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

ด้านการบริการ

ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน อบรมหรือเผยแพร่ให้ความรู้แก่ ผู้ประกอบการในด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ประกอบการมีศักยภาพและ สามารถแช่งขันไต้ในระดับประเทศและระดับสากล

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สนจ.สุพรรณบุรี  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ 

สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ ๙ หมู่ที่ ๔ ถนนสุพรรณบุรี-บางลี่ ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 – 18 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “สนจ.สุพรรณบุรี

แผนที่ | ประกาศ 1 |