กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 มิ.ย. -18 มิ.ย. 2564

สาธารณสุข
แชร์เลย
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงสาธารณสุขเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์: https://ehenx.com/14373/ หรือ
ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,แพทย์แผนไทย,นักวิชาการพัสดุ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 13,800-19,500
อัตราว่าง: 4
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 14 มิ.ย. – 18 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดปทุมธานี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยจังหวัดปทุมธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานรา•ชการทั่วไป สะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ด® กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัติเฉพาะงาน และคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรีทุกสาขา*


แพทย์แผนไทย

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 19500- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักวิชาการพัสดุ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตากว่านี้ในทุกสาชาวิชา 


แพทย์แผนไทย

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชา การแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขา การแพทย์แผนไทย ประเภทเวขกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 


นักวิชาการพัสดุ

ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน่ตํ่ๅ[ๅว่ๅนี้ไนสาชาวิชา การบญช บริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทาง ไฟฟ้า ทางอเลกทรอนิคสํ ทางไฟฟ้าและอีเลกทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือ สาขาวชาใดสาขาวิชาหนง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวช้างด้น 


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอีนทีเทียบได้ ไมตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชาการทางบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด เลขานุการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานในระดับตัน ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงาน อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยนายทะเบียนจังหวัด ที่มีหน้าที่รับ ผิดชอบ การขับเคลื่อนงาน คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับผิดชอบ โดยปฏิบัติงาน ประสานงาน ดำเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองภูมิปัญญาๆ อีกทั้งรับผิดชอบงานบังคับใช้กฎหมายลำดับรอง และรวบรวม วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของนายทะเบียนจังหวัด โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้
๑) งานภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
๒) งานคุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกำเนิดของสมุนไพร
๓) งานเฝ็าระวังการละเมิดสิทธิและการแบ่งปืนผลประโยชน์
๔) รายงานผลการตำเนินงาน และบริหารจัดการทั่วไป 


แพทย์แผนไทย

ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ซงมีลักษณะงานทีปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การส่งเสริม การป้องกัน การบำบัดรักษา การหึ๋เนฟูสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับชีวิต สุขภาพและอนามัยของประขาชน ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย คิดค้น วางแผน และพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยีด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร ให้คำปรึกษา แนะนำ ผึเกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และปฏีบํตหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


นักวิชาการพัสดุ

ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์รายละเอียด ของพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรฐานและคุณภาพ การร่างสัญญาซื้อและสัญญาจ้าง การเสนอความเห็นเกี่ยวกับพัสดุ การวางระบบเกี่ยวกับระเบียบ และวิธีปฏิบีติงานด้านการพัสดุและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติค่อนข้างยากเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและการบัญชีทั่วไปของส่วนราขการ เช่น การตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทำรายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กระทรวงสาธารณสุข  :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 3

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 – 18 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงสาธารณสุข

แผนที่ ประกาศ 1 |