กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 24 พ.ค. -28 พ.ค. 2564 รวม 20 อัตรา,

แชร์เลย
กรมการเงินทหารบกเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

กรมการเงินทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/14164/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานการเงินและบัญชี(หญิง),พนักงานบริการ(ชาย/หญิง)
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 20
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมการเงินทหารบก)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ค. – 28 พ.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการเงินทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการเงินทหารบก

เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

กรมการเงินทหารบก มีความประสงค์รับสมัครบุคคลพลเรือน/ทหารกองหนุน เพื่อสอบคัดเลือก บรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานราชการ กรมการเงินทหารบก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานการเงินและบัญชี (หญิง)

อัตราว่าง : 16 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานบริการ (ชาย/หญิง)

อัตราว่าง : 4 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะบุคคลชาย

 • อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือก เข้าเป็นทหารกองประจำการและ/หรือผู้ที่ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการในปีที่สมัครสอบ
 • มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแกการเป็น พนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก โดยต้องมีความสูงอย่างตํ่า 160 ซม. รอบอก 76/79 ซม. โดยจะพิจารณา จากผลการวัดขนาดร่างกายที่ระบุในแบบ สด.43
 • ผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการแล้ว ผลการตรวจเลือกจะต้องระบุเป็นคนจำพวกที่ 1 เท่านั้น
 • งดรับบรรจุบุคคลพลเรือนชายที่เกิด พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2544 ซึ่งจะต้อง เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
 • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

คุณสมบัติเฉพาะบุคคลหญิง

 1. ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ อายุไม่ตํ่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2534-2546
 2. นํ้าหนักไม่น้อยกว่า 40 กก. และมีความสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
 3. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง
 4. ตำแหน่ง พนักงานบริการ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

คุณสมบัติทั่วไปทั้ง บุคคลชาย/หญิง (คุณสมบัติเพิ่มเดิม)

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ
 2. มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ ไม่ขัดต่อการรับราชการ ตามระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ 2547 และที่แกไขเพิ่มเดิม
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา โดยเฉพาะคดียาเสพติด ทุกประเภท มาก่อน ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือมีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด และ เป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย
 4. ไม่เป็นผู้บกพร่อง ในศีลธรรม ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลาย
  ตามคำพิพากษา
 5. 4ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษา ของศาลในคดีอาญายกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
 7. ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิดหรือลูกไล่ออกจากราชการ
 8. 8ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในกองทัพบกมาก่อน
 9. ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด
 10. เมื่อตรวจสอบพบในภายหลังว่าไม่แจ้งต่อหน่วยรับการบรรจุตามความเป็นจริง
  กรมการเงินทหารบก จะถือว่าผู้สมัคร แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อกองทัพบกภายหลัง ดังนั้น กรมการเงินทหารบก จะสงวนสิทธิ้ในการพิจารณาไม่รับบรรจุภายหลังได้

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมการเงินทหารบก :สมัครทางไปรษณีย์

ผู้ประสงค์จะสมัคร ส่งใบสมัคร (ท้ายประกาศรับสมัครสอบ) พร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครมาทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปที่

กรมการเงินทหารบก กรมการเงินทหารบก ในกองบัญชาการกองทัพบก ถนนราดำเนินนอก เขตพระนครกรุงเทพมหานคร10200 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 – 28 พฤษภาคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการเงินทหารบก

แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 |