กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-14 มิ.ย. 2564

แชร์เลย

กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบ

กระทรวงการต่างประเทศ

ลิงค์: https://ehenx.com/14127/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 15,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 มิ.ย. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัคร

ประกาศประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการลือสาร ที่ ๕/๒๕๖๔

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา

ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 15000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย ๑ ปี
 • สัญชาติไทย อายุไม่ตํ่ากว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน ๓๕ ปี
 • หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น
 • มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น
 • สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
 • หากมีความรู้/ประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ และการติดต่อประสานงาน ทางราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้งานโปรแกรมจัดการสำนักงาน เช่น Word, Excel, PowerPoint
 • สามารถจัดทำ Presentation ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ Infographic
 • มีความรู้ความเช้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference หรือ Web Conference) เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเช้าใจงานด้าน IT ทั้ง Hardware, Software, Network และสามารถแก้ไข บีญหาเชิงเทคนิคด้าน IT เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเช้าใจ เกี่ยวกับ กฎหมายทางคอมพิวเตอร์ เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์, พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไชเบอร์ พ.ร.ก. ว่าด้วยการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศกระทรวงดิจิทัลฯ เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นต้น
 • มีความรู้ความเช้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ การจัดทำโครงการเกี่ยวกับระบบ คอมพิวเตอร์ รวมถึงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 • อำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับการใช้งานระบบประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • จัดทำโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดการด้านครุภัณฑ์ จัดการงานด้านธุรการ จัดการงานด้านเอกสาร/ฐานข้อมูล
 • ภารกิจอื่นๆ ตามที่!ด้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงการต่างประเทศ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัคร (ส่วนท้ายของประกาศรับสมัครสอบ)
ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใซ้ในการสมัครได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้

 • ส่งทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าชองถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์”) ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์ จะต้องส่งถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายในเวลาราชการ (๑๖.๓๐ น.) ของวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เท่านั้น
 • ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ la.dechakittipat@mfa.mail.go.th
  ภายในเวลาราชการ (๑๖.๓๐ น.) ของวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เท่านั้น
  หมายเหตุ : โปรดลงชื่อร

กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 – 14 มิถุนายน 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กระทรวงการต่างประเทศ

แผนที่ | ประกาศ 1 |