ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-31 มี.ค. 2564 รวม 9 อัตรา,

แชร์เลย

ศาลปกครองเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

ศาลปกครอง

ลิงค์: https://ehenx.com/13812/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงาน
ระดับการศึกษา: ปวช.
อัตราเงินเดือน: 9,400-
อัตราว่าง: 9
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 31 มี.ค. 2564
**เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**ศาลปกครอง เปิดรับสมัคร

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเช้ารับราชการสังกัดสำนักงาน
ศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน

ด้วยสำนักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน
อาศัยอำนาจตามมาตรา ๘๕ มาตรา ๘๗ และมาตรา ๑๐๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ มติคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองในการประชุมครั้งที่ ๘๖-๑๑/©๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ประกอบ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรือง การสรรหาใดยการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ และที่ นร ๑๐๐๘.๑/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรื่อง การกำหนดอัตรา เงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ซึ่งสำนักงานศาลปกครองได้นำมาใช้โดยอนุโลม ประกอบกับคำสั่ง สำนักงานศาลปกครอง ที่ ๖๒๑/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองปฏิบัติราชการแทน ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ และคำสั่งสำนักงานศาลปกครอง ที่ ๒๘๔/๒๕๖๓ เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการ ฝ่ายศาลปกครองปฏิบัติราชการแทน (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจาพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน

อัตราว่าง : 9 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9400- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน

  1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ตํ่ากว่านี้ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง และ
  2. สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่ไม่ตํ่ากว่านี้ของสำนักงาน ก.พ. หรือ ที่สำนักงานศาลปกครองเคยจัดทดสอบ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานพัสดุ งานการเงินและบัญชี งานบันทึกข้อมูล และงานบริการทั่วไปที่ต้องใช้ความรู้ทางเทคนิคหรือวิชาการที่สามารถ เรียนรู้พัฒนาขึ้นได้ตามประสบการณ์ โดยปฏิบัติงานภายใต้การกำกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคำสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่อย่างกว้างๆ หรืออาจได้รับมอบอำนาจงานบางส่วนให้รับผิดชอบ ซึ่งจะมี การรายงานผลเป็นระยะ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ รวมถึงได้รับคำแนะนำในกรณีมีปัญหาและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

วิชาที่สอบ

เจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน

สำนักงานศาลปกครองจะดำเนินการสอบแข่งขัน โดยวิธีการดังต่อไปนี้

1. สอบภาคความรู้ความสามารลที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๒๐๐ คะแนน) โดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) และทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ดังนี้

  1. โดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) มีเนื้อหาความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง งานสารบรรณ งานธุรการทั่วไป งานพัสดุ งานการเงินและ บัญชีเบื้องต้น งานนโยบายและแผน แผนยุทธศาสตร์ การบริหารงานบุคคล ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย อย่างถูกต้องและเหมาะสม กฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวช้องกับการปฏิบัติงาน ตลอดจนความรู้ เบื้องด้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ และความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เป็นต้น และ
  2. โดยการทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft office version 2010 โดยทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ ดังนี้ (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)
    1. ทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ด้วยการพิมพ์ภาษาไทย โดยมาตรฐานระดับการพิมพ์ ไม่น้อยกว่า ๓๕ คำ/นาที
    2. พิมพ์รายงานกระบวนพิจารณา คำสั่ง คำพิพากษา หรือข้อความภาษาไทย .ตามรูป.แบบที่กำหนด

ทั้งนี้ สำนักงานศาลปกครองจะดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ก่อน เมื่อผู้สมัครสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียน (แบบปรนัย) ได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ แล้ว จึงจะมีสิทธิ เช้ารับการทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ และเมื่อผู้สมัครสอบผ่านการทดสอบปฏิบัติการพิมพ์โดยได้คะแนน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ จึงจะมีสิทธิเช้ารับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งต่อไป

2. สอบภาคความเหมาะลมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน)

โดยการประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการคิกษา ประวัติการทำงาน จากการสังเกตพฤติกรรมที่ปรากฏของผู้เข้าสอบ และจากการสัมภาษณ์ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเดิม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ที่อาจใช้เป็นประโยชน์ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ จรรยาบรรณของ ข้าราชการ คุณธรรม จริยธรรม การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ปฏิภาณไหวพริบ และบุคลิกภาพอย่างอื่น เป็นต้น 

วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศาลปกครอง :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 31 มี.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “ศาลปกครอง

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |