พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ DOWNLOAD
 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การโอนบรรดากิจการ เงิน ทรัพย์สิน หนี้ สิทธิต่าง ๆ ของคุรุสภาตามพระราชบัญญัติครู พุทธศักราช ๒๔๘๘ ไปเป็นของคุรุสภาและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ DOWNLOAD
 • กฎกระทรวงการประกอบวิชาชีพควบคุม พ.ศ. ๒๕๔๙ [กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖] DOWNLOAD
 • คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง การแก้ไของค์ประกอบของคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา DOWNLOAD