กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 ม.ค. 2564

แชร์เลย

กรมราชทัณฑ์เปิดรับสมัครสอบ

กรมราชทัณฑ์

ลิงค์: https://ehenx.com/12309/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 8,000-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: นครราชสีมา (เรือนจำอำเภอบัวใหญ่)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศจังหวัดนครราชสีมา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเช้าริบการสอบคัดเสือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่

ด้วยจังหวัดนครราชสีมา โดยเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเช้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : – บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก

2.1 คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังนี้

 1. มีสัญชาติไทย
 2. มีอายุไม่ตากว่า 18 ปี
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 4. ไม่เป็นผู้มีร่างกาย ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไรัความสามารถ หรือสติฟ้นเพิอน ไม่สมประกอบ
 5. ไม่เป็นผู้มีประวัติเสื่อมเสียในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
 6. ไม่เป็นผู้บกพร่องศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
 7. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยัน เอาใจใส่ต่อหน้าที่ เป็นผู้ตรงต่อเวลา รักษา ระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบสูง
 8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหนวยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการ ส่วนท้องถิ่น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 1. เป็นผู้!ด้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ป.ว.ช.) หรือเป็นผู้!ด้รับวุฒิ
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) สาขาพาณิชยกรรม หรือสาขาบริหารธุรกิจ หรือเป็นผู้!ด้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาอื่น ๆ
 2. มีทักษะและความสามารถใช้การพิมพ์ดีดเป็นอย่างดี
 3. มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์!ด้เป็นอย่างดี เช่น Microsoft Word หรือ Microsoft Excel

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลผู้ต้องขังสู่ระบบคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องบันทึกข้อมูลผู้ต้องขังเรือนจำ/ทัณฑสถานให้ครบด้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันตามสถิติผู้ต้อง ราชทัณฑ์ทั่วประเทศ รท. 102 (ก) และสถิติราชทัณฑ์รท. 103 ในแต่ละเดือน ในระบบงานดังต่อไปนี้

 1. งานทะเบียนประวัติผู้ต้องขัง ให้ทำการบันทึกข้อมูลในประวัติผู้ต้องขัง พฤติการณ์ กระทำผิด ประวัติการต้องโทษ ประวัติทางสังคม ญาติและเพื่อนสนิท รูปถ่าย ลายพิมพ์นิ้วมือ และการอายัดตัว
 2. งานหมายศาล ให้ทำการบันทึกข้อมูลหมายศาลทุกคดี และบันทึกหมายศาลให้ ครบทุกประเภทของหมายศาลในแต่ละคดี
 3. งานสิทธิประโยชน์ ให้ทำการบันทึกข้อมูล เลื่อน/ลดชั้น
 4. งานย้ายผู้ต้องขัง ให้ทำการบันทึกข้อมูลการโอนย้ายผู้ต้องขังในระบบคอมพิวเตอร์ ภายใน 3 วันทำการ หลังจากย้ายตัวผู้ต้องขังไปยังเรือนจำปลายทางได้รับตัวไว้ และให้ระบุรหัสผู้ต้องขังใน หนังสือการย้ายตัวผู้ต้องขังและบัญชีรายชื่อผู้ต้องขังย้ายเรือนจำด้วยทุกครั้ง
 5. งานจำหน่ายผู้ต้องขัง ให้ทำการบันทึกข้อมูลการจำหน่ายผู้ต้องขัง ภายใน 2 วัน ทำการหลังจากผู้ต้องขังถูกจำหน่ายออกจากเรือนจำ
 6. งานอื่น ๆ ตามที่กรมราชทัณฑ์มอบหมาย
  อัตราการรับสมัคร จำนวน 1 อัตรา โดยปฏิบัติงานที่ฝ่ายทัณฑปฏิบัติ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ ระยะเวลาการจ้าง กำหนดระยะเวลาการจ้าง 7 เดือน (เดือนมีนาคม 2564 ถึงเดือน
  กันยายน 256

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมราชทัณฑ์ :ตนเอง  

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ขอและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองไต้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรือนจำอำเภอบัวใหญ่

เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2564 – 22 มกราคม 2564 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.044462347

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมราชทัณฑ์

แผนที่ | ประกาศ 1 |