กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-25 ม.ค. 2564

แชร์เลย
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กรมยุทธศึกษาทหารบกเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

กรมยุทธศึกษาทหารบก

ลิงค์: https://ehenx.com/12249/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนนายสิบทหารบก
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 25 ม.ค. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมยุทธศึกษาทหารบก เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารบก

เรื่อง การรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา 2564

กองทัพบก มีกำหนดรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก เพื่อเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเรียนนายสิบทหารบก

คุณวุฒิ : ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา*

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเรียนนายสิบทหารบก

๑. ประเภทของผู้สมัคร

๑.๑ บุคคลพลเรือน

๑.๒ ทหารกองประจำการใน สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการ กองทัพไทย และสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑.๓ พลอาสาสมัคร (ประจำการ) ในสังกัดกองทัพบก

๑.๔ อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก

๑.๕ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ ในสังกัดกองทัพบก)

๒. คุณสมบัติทั่วไป

๒.๑ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพบก รวมทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิบไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

๒.๒ เป็นชายมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ หรือเป็นทหาร กองประจำการ มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์(ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔) นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ในปีที่จะเข้า เป็นนักเรียนนายสิบ

๒.๓ สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ หรือสายอาชีพ หรือเทียบเท่าตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการ

๒.๔ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร สัญญาบัตร หรือ นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้ ในกรณีที่ ปู หรือ ย่า, ตา หรือ ยาย ของผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนนายสิบ มีสัญชาติอื่น ซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทย ให้ใช้หลักฐานเพิ่มเดิมในการรับสมัครดังต่อไปนี้

(๑) สูติบัตรของบิดาหรือมารดาแล้วแต่กรณี หรือ

(๒) หนังสือรับรองการเกิดของบิดาหรือมารดา แล้วแต่กรณีจากนายทะเบียนท้องถิ่น

๒.๕ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง และมีรูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดพิกัดของร่างกาย เหมาะสมกับการเป็นทหาร ไม่มีโรคหรือความผิดปกติหรือความพิการ ซึ่งขัดต่อการเป็นนักเรียนนายสิบ ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยนักเรียนนายสิบทหารบก

๒.๖ ต้องว่ายนี้าได้ ไม่น้อยกว่า ๒๕ เมตร

๒.๗ เป็นโสดและไม่เคยมีภรรยาหรือสัมพันธ์กับหญิงอื่นฐานะสามีภรรยามาก่อน

๒.๘ ไม่อยู่ในสมณเพศ

๒.๙ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

๒.๑๐ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๑๑ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำ พิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือ ความผิดลหุโทษ

๒.๑๒ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ เนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ

๒.๑๓ ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ

๒.๑๔ ไม่เคยทำการทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบมาก่อน

๒.๑๕ ไม่เคยพ้นสภาพจากความเป็นนักเรียนนายสิบ

๒.๑๖ ไม่เป็นผู้ที่ด้องเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ ตามพระราชบัญญัติ รับราชการทหาร ในปีที่สมัครสอบ และผู้ที่อยู่ระหว่างใช้สิทธการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

๓. คุณสมบัติเฉพาะ

๓.๑ เป็นบุคคลพลเรือนชายมีอายุครบ ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๒ ปีบริบูรณ์ หรือเป็น ทหารกองประจำการมีอายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ ในปีที่ จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (พ.ศ. ๒๔๖๔)

๓.๑.๑ ทหารกองเกิน อายุ ๑๘ ถึง ๒๒ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๔ร๒ ถึง พ.ศ.๒๔๔๖) โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจำการในปี ๒๕๖๔(เกิด พ.ศ. ๒๔๔๓) สำหรับผู้มี อายุ ๒๒ ปีบริบูรณ์ ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบสด.๔๓) แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกฯ “ร่างกายสมบูรณ์ดี” ผลการจับสลาก “ดำ” หรือ “ส่งคนร้องขอเข้ากองประจำการพอ” ไม่ต้องส่งเข้ากองประจำการ

๓.๑.๒ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ อายุ ๑๘ ถึง ๒๒ ปีบริบูรณ์ (ผู้เกิดระหว่าง พ.ศ. ๒๔ร๒ ถึง พ.ศ. ๒๔๔๖) สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการ’ฟิกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ (นศท.ปี ๓) ของศูนย์การกำลังสำรอง หรือศูนย์ฟิกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกต้องแสดงหลักฐานสมุดประจำตัวทหารกองหนุน หรือหนังสือสำคัญ (แบบ สด.๘) เท่านั้น สำหรับ ผู้แสดงหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ในกรณีขอคะแนนเพิ่มพิเศษ

๓.๒ ทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน ๒๔ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๔๔๐)

๓.๓ ทหารกองประจำการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.๒๕๔๐) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยด้นสังกัด และ เวลารับราชการทหารกองประจำการ

๓.๔ พลอาสาสมัคร (ประจำการ)ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน ๒๔ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๔ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๔๔๐)

๓.๕ อาสาสมัครทหารพรานในสังกัดกองทัพบก มีอายุไม่เกิน ๒๔ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๔๔๐)

๓.๖ ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจำการ สังกัดกองทัพบก) มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๔๔๐)

๔. การรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตและการชำระเงิน

๔.๑ เปิดรับสมัครสอบทาง

๔.๑.๑ ผู้สมัครจะต้องตรวจสอบข้อมูลที่กรอกในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อน การยืนยันการส่งใบสมัคร เมื่อส่งใบสมัครสอบในระบบแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแก่ไขข้อความ ใดๆได้อีก และถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้สำหรับการสมัคร โดยผู้สมัครได้อ่านประกาศ หรือระเบียบ การรับสมัครเข้าใจโดยละเอียดถี่ถ้วน และยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของประกาศหรือระเบียบการรับสมัคร

๔.๑.๒ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ที่ปรากฏในใบสมัคร ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือไม่ถูกต้อง หรือใช้เอกสารปลอม หรือเอกสารต่างๆ ที่ไม่ตรงตามที่กำหนดไว่ในการประกาศรับสมัคร กองทัพบกขอสงวนสิทธ ในการปฏิเสธ การรับสมัครเข้าสอบคัดเลือกทันที โดยผู้สมัครไม่สามารถเรียกร้องสิทธึ่ใดๆ ทั้งสิ้นจากกองทัพบกได้

๔.๑.๓ ภายหลังการสมัครเสร็จสิ้นแล้ว ให้ผู้สมัครสอบพิมพ์ใบสมัครเพื่อเก็บไว้ เป็นหลักฐาน และพิมพ์ใบชำระเงิน เพื่อนำไปชำระเงินตั้งแต่วันที่๑๑ ธันวาคมถึงวันที่๒๘ มกราคม๒๔๖๔ เวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกาโดยผ่านระบบการชำระเงิน ๓ ช่องทางของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ คือ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

๔.๑.๓.๑. ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร (เวลาทำการของธนาคาร) จำนวน ๔๐ บาท (ค่าธรรมเนียมทางธนาคาร จำนวน ๓๐ บาท และค่าบริการส่งข้อความ (SMS) จำนวน ๒๐ บาท)

๔.๑.๓.๒. ชำระเงินผ่านตู้ ATM จำนวน ๔๐ บาท (ค่าธรรมเนียมทางธนาคาร จำนวน ๓๐ บาท และค่าบริการส่งข้อความ (SMS) จำนวน ๒๐ บาท

๔.๑.๓.๓. ชำระเงินผ่านธนาคารออนไลน์ (Internet Banking) จำนวน ๔๐ บาท (ค่าธรรมเนียมทางธนาคาร จำนวน ๓๐ บาท และค่าบริการส่งข้อความ (SMS) จำนวน ๒๐ บาท
โดยผู้สมัครต้องตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินสมัครสอบด้วยตนเองว่าถูกต้องหรือไม่ หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ผู้สมัครแจ้งเจ้าหน้าที่ของธนาคารให้ดำเนินการแก่ไขให้ทันที ทั้งนี้การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ เรียบร้อยแล้ว และกรมยุทธศึกษาทหารบก จะไม่คืนค่าธรรมเนียม การสมัครให้กับผู้สมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

๔.๑.๔ ผู้สมัครที่มีการชำระเงินภายในเวลากำหนดแล้ว ภายหลังจากการรับสมัคร เสร็จสิ้น ระบบจะทำการประมวลผล เพื่อจัดลำดับเลขประจำตัวสอบ ผู้สมัครสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ ซึ่งมีการระบุหมายเลขประจำตัวสอบ สถานที่สอบได้ ตั้งแต่วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔

๔.๑.๔ การตรวจสอบเอกสารหลักฐานและคุณสมบัติในครั้งนี้ เป็นเพียงการตรวจสอบ เบื้องด้น หากในภายหลังปรากฏว่า ผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือ ขาดคุณวุฒิหรือ มีเหตุอันไม่เหมาะสมที่จะเป็นข้าราชการทหาร กองทัพบก จะถือว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมา ตั้งแต่ด้น และให้ถือว่าการสอบคัดเลือกของบุคคลดังกล่าวเป็นโมฆะ และผู้สมัครจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ต่อกองทัพบก ๕. หลักฐานการสมัคร

๔.๑ อัพโหลดภาพถ่ายหน้าตรงเป็นไฟล์รูปภาพ ขนาด ไม่เกิน ๑ MB ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งกายสวมเสื้อคอปก และต้องเป็นภาพถ่ายไวไม่เกิน ๓ เดือน (หากเป็นทหารกองประจำการให้แต่งกายตามสังกัด นักเรียนนักศึกษา ให้แต่งกายตามสถาบันที่กำลังเข้ารับการศึกษา) และอัพโหลดวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรอง สถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า และหลักฐานทางทหารตามคุณสมบัติแต่ละประเภท การสมัครสอบ สำหรับภาพถ่ายที่ไม่ผ่านการพิจารณามีดังต่อไปนี้

๔.๑.๑ ภาพถ่ายครึ่งตัว (ไกลเกินไปจนมองไม่ชัดเจน)

๔.๑.๒ ภาพเบลอ (เห็นหน้าไม่ซัดเจน)

๔.๑.๓ ภาพถ่ายเล่น (มีการโพสต์ท่าทางในการถ่ายภาพ หรือภาพเซลพี)

๕.๑.๔ ภาพมืดหรือสีของรูปภาพจางเกินไป

๕.๑.๕ ภาพเอียง หรือตะแคงข้าง

๕.๒ ผู้มีรายชื่อสอบผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ให้นำหลักฐานที่ใซ้ในการกรอก ใบสมัครทางอินเทอร์เน็ต มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่กองทัพภาคในการสอบขั้นตอนที่ ๒ รายละเอียดดังนี้

๕.๒.๑ สำเนาหลักฐานใบสมัครทางอินเทอร์เน็ตจำนวน ๑ ชุด

๕.๒.๒ สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร, บิดา และมารดา ผู้ให้กำเนิด ที่แสดง วัน เดือน ปี เกิด ที่ชัดเจนและระบุสัญชาติของบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิด (ฉบับจริง)

๕.๒.๓ ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรอง ของสถานศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า พร้อมสำเนาจำนวน ๑ ชุด

๕.๒.๔ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)

๕.๒.๕ หลักฐานทางทหารได้แก่ ใบสำคัญทหารกองเกิน ( แบบ สด. ๙) ใบรับรองผล การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (แบบสด.๔๓ ) สำเนาทะเบียนกองประจำการ (แบบ สด.๓) สมุดประจำตัวทหารกองหนุน (หนังสือสำคัญฯ แบบ สด.๘) แล้วแต่กรณี พร้อมสำเนาจำนวน ๑ ชุด

๖. การรับเอกสารคะแนนเพิ่ม ผู้สมัครสอบซึ่งมีความประสงค์ขอรับสิทธิพิเศษ จะต้องยื่น หลักฐานเพิ่มเติมด้วยตนเองหรือผู้ปกครองที่ได้รับมอบอำนาจ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ สถานที่ที่กองทัพภาคกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๖.๑ หลักฐานแสดงว่าผู้สมัครสำเร็จหลักสูตรการ’ฟิกวิชาทหารขั้นปีที่ ๑ ถึงขั้นปีที่ ๕ ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ’ฟิกวิชาทหาร ซึ่งออกโดยศูนย์การกำลังสำรอง หรือศูนย์ฟิก/หน่วยฟิกนักศึกษา วิชาทหารของมณฑลทหารบก เท่านั้น

๖.๒ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มกล้าหาญ หรือ เหรียญกล้าหาญ

๖.๓ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือ คนงาน ซึ่งต้องประสบอันตรายถึง ทุพพลภาพ ในขณะปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำการตามหน้าที่ หรือต้องบาดเจ็บ ถึงตายเพราะเหตุนั้น ซึ่งได้รับบำเหน็จบำนาญพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ หรือได้รับ เงินค่าทำขวัญตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยคนงาน

๖.๔ หลักฐานแสดงว่าเป็นบุตรของทหาร ข้าราชการ หรือคนงาน ซึ่งได้กระทำหน้าที่ใน ระหว่างเวลาที่มีการรบ หรือสงคราม หรือมีการปราบปรามการจลาจล หรือในระหว่างที่มีพระบรมราชโองการ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวิคูณตามกฎหมายว่าด้วยบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

๗. การสอบคัดเลือก แบ่งเป็น ๒ ขั้นตอนโดยใช้พื้นที่ในกองทัพภาคที่ ๑,๒,๓ และ ๔มีรายละเอียด ดังนี้

๗.๑ การสอบขั้นที่ ๑

๗.๑.๑ การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ดึงข้อ, ลุกนั่ง, ดันพื้น, วิ่ง, ว่ายนํ้า) ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตามวัน เวลา ตามสถานที่ที่ผู้สอบเลือกไว้

๗.๑.๒ ประกาศผลการสอบขั้นที่ ๑ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทางอินเทอร์เน็ต http://atc.rta.mi.th

๗.๒ การสอบขั้นที่ ๒

๗.๒.๑ การสอบภาควิชาการ, สัมภาษณ์, ตรวจโรค, การตรวจประวัติอาชญากรรม, การตรวจเอกสาร ระหว่างวันที่ ๒๐,๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามสถานที่ที่ประกาศสอบคัดเลือก ดังนี้

๗.๒.๑.๑ บุคคลพลเรือนสอบในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

๗.๒.๑.๒ ทหารกองประจำการสอบในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓

๗.๒.๒ ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ทางอินเทอร์เน็ต http://atc.rta.mi.th

๘. การประกาศผลการสอบ

๘.๑ ประกาศผลสอบขั้นที่ ๑ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
๘.๒ ประกาศผลการสอบรอบสุดท้าย วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
๘.๓ การประกาศผลสอบตามข้อ ๘.๑ และ ๘.๒ จะประกาศทางอินเทอร์เน็ต ช่องทางเดียว vww.atc-rta.com และ vww.radd-rta.com และติดประกาศด้านหน้ากองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร กรมยุทธศึกษาทหารบก

๙. การรายงานตัว ทำสัญญา เพื่อเข้ารับการศึกษา
–    รายงานตัวทำสัญญา วันที่ ๑- ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก ค่ายโยธินศึกษามหามงกุฎ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑0. ประกาศเรียกบุคคลสำรองเข้ารายงานตัวและทำสัญญา
–    หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประกาศเรียกบุคคลสำรองรายงานตัวเข้ารับการศึกษา วันที่ ๑ พฤษภาคม – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ จนกว่าจะครบตามยอดที่กองทัพบกกำหนดเพื่อทดแทนบุคคลตัวจริง ที่สละสิทธหรือลาออก และให้รายงานตัวตามวัน เวลาที่ประกาศเรียก

๑๑. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่จะจัดการให้ทราบประกาศดังกล่าวข้างด้น และประกาศอื่นใดที่ เกี่ยวข้องกับการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ด้วยตนเอง จะไม่มีการแจ้งให้ทราบเป็นบุคคล ผู้สนใจจะสมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกสอบถามข้อมูลเพิ่มเดิม ได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารบก๔๑ ถนนเทอดดำริแขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ หมายเลขโทรศัพท์ กองอำนวยการรับสมัคร ๐-๒๒๔๑-๔๐๓๗ และโทรศัพท์ทหาร ๘๙๑๐๐ หรือทาง www.atc-rta.com และ www.radd-rta.com ตังแต่บัดนีเป็นด้นไป

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมยุทธศึกษาทหารบก :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 25 ม.ค. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมยุทธศึกษาทหารบก

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |