กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-14 ก.พ. 2564

แชร์เลย

กองทัพเรือเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

กองทัพเรือ

ลิงค์: https://ehenx.com/12236/ หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนจ่าทหารเรือ
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 14 ก.พ. 2564
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กองทัพเรือ เปิดรับสมัคร

ประกาศประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการ อาสาสมัครทหารพราน และทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบ คัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นักเรียนจ่าทหารเรือ

คุณวุฒิ : ม.ปลาย

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นักเรียนจ่าทหารเรือ

๑. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร    (รายละเอียดตามคำแนะนำการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔)
๑.๑ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
๑.๒ เป็นชายโสด มีอายุ ๑๘- ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม ๒๕๔๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๖) เว้นผู้ที่เป็นทหารกองประจำการซึ่งจะครบกำหนดปลด เป็นทหารกองหนุนใน ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ หรืออาสาสมัครทหารพราน หรือทหารกองหนุน ที่สังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุไม่เกิน ๒๔ ปี (ไม่เป็นผู้ที่เกิดก่อน ๑ มกราคม ๒๕๔๐)
๑.๓ มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือ นายทหารประทวน นายตำรวจประทวน ชึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมึใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

๒. หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร (รายละเอียดคำแนะนำการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๔)
๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
๒.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาหลักสูตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ตามหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
๒.๓ สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
๒.๔ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
๒.๕ ภาพถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา หรือเครื่องแบบทหารเท่านั้น และต้องเป็นภาพถ่าย ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน

๓. การรับสมัคร
สมัครทาง Internet    ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th ระหว่างวันที    ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึง ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครศึกษาชั้นตอนการดำเนินการสมัครทาง Internet โดยละเอียดและปฏิบัติตามชั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง

๔. รับเอกสารคะแนนเพิ่ม และหลักฐานความสามารถทางการกีฬา (เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะใช้สิทธี๋เท่านั้น)
ให้ผู้สมัครศึกษาชั้นตอนการดำเนินการโดยละเอียดและปฏิบัติตามชั้นตอนที่แนะนำ พร้อมแนบไฟล์ลงในระบบการรับสมัครทาง Internet ให้ถูกต้อง

๕. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายละเอียด จะแจ้งให้ทราบในบัตรประจำตัวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย และวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑

๖. รายละเอียด สามารถดาวน์โหลดไฟล์คำแนะนำการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th

๗. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเดิม ได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๑๖ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๒๙ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓ และ ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๕๔ ในวันและเวลาราชการ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ กองทัพเรือ :สมัครทางอินเทอร์เน็ต

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ บัดนี้ – 14 ก.พ. 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กองทัพเรือ

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |