กรมศิลปากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 27 พ.ย. -3 ธ.ค. 2563 รวม 19 อัตรา,

แชร์เลย

กรมศิลปากรเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมศิลปากร

ลิงค์: https://ehenx.com/11997/ หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้า,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างหล่อ,นายช่างศิลปกรรม,นายช่างศิลปกรรม,นายช่างประณีตศิลป์,นักวิชาการช่างศิลป์,นักจดหมายเหตุ,นักจดหมายเหตุ,นักอักษรศาสตร์,ภัณฑารักษ์,นักโบราณคดี,นักโบราณคดี,นักโบราณคดี,นักโบราณคดี
ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,280-23,110
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 27 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมศิลปากร เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมศึลปากร

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อเถือกสรรเป็นพนักงานราชการทวไป สังกัดกรมศึลปากร ครั้งที่ 1/2564

ด้วยกรมศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพี่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบรหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและการเถือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ประกาศคณะกรรมการบรัหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง การกำหนด ลักษณะงานและคุณสมบัดเฉพาะชองกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และประกาศคณะกรรมการบรหารพนักงานราชการ ลงวันที่ 26 กันยายน 2555 เรื่อง การกำหนดลักษณะงาน และคุณสมบัดิเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 จืงประกาศรับสมัครบุคคลเพี่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดด้งต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

นายช่างไฟฟ้า

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างไฟฟ้า

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นายช่างหล่อ

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.


นายช่างศิลปกรรม

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นายช่างศิลปกรรม

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 3 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280- บาท

คุณวุฒิ : ปวช.


นายช่างประณีตศิลป์

ประเภท : เทคนิคพิเศษ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 23110- บาท

คุณวุฒิ : ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะความชำนาญงานด้านช่างศิราภรณ์ไม่น้อยกว่า 12 ปี


นักวิชาการช่างศิลป์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจดหมายเหตุ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักจดหมายเหตุ

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักอักษรศาสตร์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


ภัณฑารักษ์

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 2 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักโบราณคดี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักโบราณคดี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักโบราณคดี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี


นักโบราณคดี

ประเภท : บริหารทั่วไป

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 18000- บาท

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

นายช่างไฟฟ้า

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลังหรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


นายช่างไฟฟ้า

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์


นายช่างหล่อ

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเทคนิคการหล่อ หรือสาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาศิลปกรรม หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต


นายช่างศิลปกรรม

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศิลปกรรม


นายช่างศิลปกรรม

ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศิลปกรรม


นายช่างประณีตศิลป์

ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะความชำนาญงานด้านช่างศิราภรณ์ไม่น้อยกว่า 12 ปี (โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานของรัฐหรือเอกชนซึ่งเป็นนิติบุคคล และระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติด้านช่างศิราภรณ์ หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติงานด้านช่างศิราภรณ์)


นักวิชาการช่างศิลป์

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์


นักจดหมายเหตุ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาไทย ทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์


นักจดหมายเหตุ

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาไทย ทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์


นักอักษรศาสตร์

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางวรรณคดีไทย หรือทางภาษาไทย


ภัณฑารักษ์

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอืนที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี หรือทางประวัติศาสตร์ศิลปะ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางมานุษยวิทยา


นักโบราณคดี

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี


นักโบราณคดี

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี


นักโบราณคดี

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี


นักโบราณคดี

ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมศิลปากร :สมัครทางอินเทอร์เน็ต  

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. – 3 ธ.ค. 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมศิลปากร

แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |