กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัครสอบ 11 พ.ย. -17 พ.ย. 2563 รวม 9,188 อัตรา,

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมการพัฒนาชุมชน

ลิงค์: https://ehenx.com/11814/ หรือ
ตำแหน่ง: ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่”โคกหนองนาโมเดล”
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 9,000-
อัตราว่าง: 9,188
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 11 พ.ย. – 17 พ.ย. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมการพัฒนาชุมชน เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบ้ติภารกิจตามโครงการพัฒนา พื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ‘‘โคก หนอง นาโมเดล”

ด้วยกรมการพัฒนาชุมซน จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นเป็นลูกจ้างเทมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ‘’โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อพื่บฟูเศรษฐกิจท้องลื่นและชุมขบผ่านการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ และกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องลื่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๖๐๑๙ (COVID – 19) รวม ๙,๑๘๘ อัตรา โดยอาศัยอำนาจตามความ ในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพื่มเดิม (ฉบัปที่ ๕) พ.ศ. ๖๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติภารกิจตาม โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

อัตราว่าง : 9188 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 9000- บาท

คุณวุฒิ : ไม่จำกัดคุณวุฒิ

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

 1. มีสัญขาติไทย
 2. มีอายุไม่ตํ่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
 3. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทรึ้ในที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผู้สมัครเข้าร่วม โครงการๆ
 4. สามารถปฏิบัติงานในพึ้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life ะ CLM) ระดับตำบล หรือพึ๋นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณกาพซีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือนได้ตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง ที่กำหนด ๑ ปี
 5. เป็นเกษตรกร บัณฑิตจบใหม่ ผู้ว่างงาน กลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐®)๙ (COVID -19) คำนิยาม เพิ่มเติม
  1. เกษตรกร หมายถึง เกษตรกรที่มีรายขื่อในทะเบียนเกษตรกร (ทบก.) หรีอผู้ประกอบ อาชีพด้านการเกษตร
  2. บัณฑิตจบใหม่ หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษาไม่ตากว่าระดับปริญญาตรี โดยสำเร็จ การศึกษาแล้วเป็นระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
  3. ผู้ว่างงาน หมายถึง ผู้ที่ไม่ได้ทำงาน หรือไม,มีงานประจำ
  4. แรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชน หมายถึง ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง หรือให้หยุดงาน หรือออกจากงาน โยกย้ายกลับภูมิลำเนา เนื่องจากสถานการณ์ในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) หรือสถานการณ์ต่อเนื่องจากการระบาดของโรค
 6. ไม่เป็น คู่สมรส และทายาทโดยธรรม ตา!ฝระมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๒๙ ได้แก่ (๑) ผู้สืบสันดาน (๒) บีดามารดา (๓) พึ่นัองร่วมบิดามารดาเดียวกัน (๔) พี่นัองร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน กับเจ้าของกรรมสิทธึ๋ในที่ดินที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯในพี้นที่ตำบลนั้น
 7. เป็นผ้มีภูมิสำเนาในปัจจุบันอยู่ในตำบล อำเภอที่ตั้งของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนด้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life ะ CLM) ระดับตำบล และหรือพื้นที่ ครัวเรือนด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ตั้งอยู่ หรืออาศัยอยู่ในอำเภอใกล้เคียง

ลักษณะต้องห้าม

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน

ฝากประชาสัมพันธ์

เพื่อประโยชน์ของท่านโปรดดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่รับสมัครสอบ ที่ลิงค์ด้านล่างเพื่อตรวจสอบข้อมูลการรับสมัครสอบ

 1. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 2. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าทึ่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟ้นเพีเอน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไวิใน กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ค. ๒๕๕สา
 3. ไม’เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมีอง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง หมายเหตุ : ในวันที่ทำสัญญาจ้าง ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องไมเป็นข้าราชการหรือ ลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานราชการหรือลูกจ้าง ของราชการส่วนท้องถิ่น

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

ผนวก ก

รายละเอียดลักษณะงานลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล”

1. ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำเดือนตามที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด

2. รายละเอียดในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย

2.1 กรณีเป็นผู้รับจ้างในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life ะ CLM) ระดับตำบล

2.1.1 พัฒนาพื้นที่เรียนรู้ชุมชนด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล

 1. วางแผน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่เรียนรู้ชุมชนด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตาม แบบมาตรฐาน โคก หนอง นาโมเดล
 2. ทำงานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ (หลักการทำเกษตรแบบพึ่งพิงธรรมชาติ) เช่น การปรับปรุงดิน ดูแลระบบนํ้า การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ บำรุงรักษา ทำให้พืช สัตว์เจริญเติบโต โดยการไม่ใช้ สารเคมี ทำการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 3. พัฒนาฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง และจัดทำสื่อเรียนรู้ประจำฐาน
 4. เป็นวิทยากรประจำฐานการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ ส่งเสริมการ เรียนรู้ พาทำ ปฏิบัติจริง จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันบนสถานการณ์จริง
 5. สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนด้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform
 6. ประสานงานการดำเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนด้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (Community Lab Model for quality of life : CLM) ระดับตำบล
 7. สื่อสารสังคมให้ทราบถึงการดำเนินงานโครงการในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนด้นแบบการพัฒนา คุณภาพชีวิต ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ประเภทต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ เป็นประจำทุกสัปดาห์

2.1.2 สนับสนุนการดำเนินงานครัวเรือนด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM)

 1.  หมุนเวียนไปร่วมเอามื้อกับครัวเรือนด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในตำบลที่พื้นที่ เรียนรู้ชุมชนด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ระดับตำบล ตั้งอยู่ เรียนรู้การเป็นครูพาทำ
 2.  สนับสนุนองค์ความรู้ แนะนำ ส่งเสริมครัวเรือนด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการ พัฒนาพื้นที่แปลงด้นแบบ และการเป็นวิทยากรฐานเรียนรู้ ครูพาทำ
 3. สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือน ด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform
 4. ประสานงานการดำเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือน ด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน

2.2 กรณีเป็นผู้รับจ้างในพื้นที่ครัวเรือนด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน

2.2.1 พัฒนาพื้นที่ครัวเรือนด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน

 1. วางแผน ปรับปรุงสภาพแวดล้อมพื้นที่ครัวเรือนด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามแบบมาตรฐาน โคก หนอง นา โมเดล
 2. ทำงานตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ (หลักการทำเกษตรแบบพึ่งพิงธรรมชาติ) เช่น การปรับปรุงดิน ดูแลระบบ‘นา การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ บำรุงรักษา ทำให้พืช สัตว์เจริญเติบโต โดยการไม่ใช้ สารเคมี ทำการเกษตรแบบใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาชาวบ้านในพื้นที่ครัวเรือนด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2.2.2 สนับสนุนองค์ความรู้แก่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM)

 1. หมุนเวียนไปร่วมเอามื้อกับครัวเรือนด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ใกล้เคียง เรียนรู้การเป็นครูพาทำ
 2. สนับสนุนองค์ความรู้ แนะนำ ส่งเสริมครัวเรือนด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในการ พัฒนาพื้นที่แปลงด้นแบบ
 3. สำรวจและจัดเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงทางด้านภูมิสังคมในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือน ด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผ่านระบบ Digital Platform
 4. ประสานงานการดำเนินงานโครงการร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เรียนรู้ครัวเรือน ด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life: HLM) ระดับครัวเรือน

2.3 (Community Lab Model for quality of life : CLM) และพื้นที่ครัวเรือนด้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (Household Lab Model for quality of life : HLM) ระดับครัวเรือน ให้กับผู้สนใจ

2.4 รายงานผลการดำเนินงาน

2.4.1 จัดทำแผนการปฏิบัติงานรายเดือน และรายงานผลการดำเนินงานที่รับผิดชอบทุกสิ้นเดือน

2.4.2 รายงานผลความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานตามโครงการในพื้นที่ ที่รับผิดชอบให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ เดือนละ ๑ ครั้ง

2.4.3 จัดทำสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ พร้อมข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น ต่อการ พัฒนาขยายผลโครงการที่สามารถนำไปสู่การวางแผนและกำหนดนโยบายเชิงพื้นที่ในอนาคตได้

2.5 ปฏิบัติงานในหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการพัฒนาชุมชน :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร กรมการพัฒนาชุมชน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 – 17 พฤศจิกายน 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมการพัฒนาชุมชน

แผนที่ ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |