กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ต.ค. -28 ต.ค. 2563

แชร์เลย

กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ลิงค์: https://ehenx.com/11633/ หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ต.ค. – 28 ต.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัคร

ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประการับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ประเภท : เทคนิค

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 11280-13800 บาท

คุณวุฒิ : ปวช.,ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

 1. ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
 2. ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะผู้นั้นจะต้องมีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะต้องปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น

 1. ช่วยดำเนินการ ตรวจสอและติดตั้งระบบ LAN และหมายเลข IP เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
 2. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องในระบบเครือข่าย ดูแล บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ
 3. สำรวจและกำหนดปรับปรุงมาตรฐานขั้นต่ำของเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องคอมพวเตอร์ให้สอดคล้องกับภารกิจงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป
 4. ดำเนินการติดตั้งระบบ LAN ให้กับหน่วยาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 5. ดำเนินการตรวจสอบ ประสานงานในการจัดทำเว็บไซต์ให้ตรงกับมาตรฐานที่กำหนด
 6. ดำเนินการ SCAN ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพือ่ประกอบการจัดทำเว็บไซต์
 7. ดำเนินการสั่งและตรวจเช็ค E-mail ของศูนย์สารสนเทศ
 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

วิชาที่สอบ

เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์

 1. มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสหกรณ์
 3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบัน
 4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ระเบียบสนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการและกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
 5. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
 6. มีความสามารถในการศึกษษหาข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 7. คุณลักษณะอื่นๆ ที่เหมาะสมหรือจำเป็นกับงานที่จะปฏิบัติเช่น ปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์บริการที่ดี การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานจริยธรรม และความร่วมแรงร่วมใจ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์ :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาคาร 1 ชั้น 5 ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2563 – 28 ตุลาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมส่งเสริมสหกรณ์

แผนที่ | ประกาศ 1 |