มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-22 ต.ค. 2563

แชร์เลย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ลิงค์: https://ehenx.com/11537/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานพิมพ์
ระดับการศึกษา: ปวส.
อัตราเงินเดือน: 13,800-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต))
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ต.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัคร

ประกาศคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประการับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานพิมพ์

ประเภท : บริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 13800- บาท

คุณวุฒิ : ปวส.

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานพิมพ์

สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการ การจัดการทั่วไป หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานพิมพ์

ปฏิบัติงานในกลุ่มงานบริหารทั่วไป โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ในการดำเนินงานและปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหา และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านปฏิบัติการ
1.1 ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือ ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องใช้อย่างอื่นที่มีไว้เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพิมพ์เอกสารศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ เพื่อทำสรุปสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ
1.2 ช่วยวางแผนและตามงานในสำนักงาน เช่น งานสารบรรณ งานเอกสารการพิมพ์ งานยานพาหนะ งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง และทำสัญญาต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด
1.3 ศึกษา ตรวจสอบ กลั่นกรอง เรื่องประเด็นเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการวินิจฉัยสั่งการของผู้บริหาร
1.4 จัดประชุม งานรับรอง และพิธีต่างๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมหรือในงานพิธีต่างๆ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน
1.5 ดำเนินการเกี่ยวกับการติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน
1.6 ปฏิบัติและสนับสนุน จัดดำเนินโครงการต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.7 ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ติดตามผลการปฏิบัติงาน
1.8 จัดลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ รู้วิธีแก้ไขปัญหาและพัฒนางานได้
1.9 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
2. ด้านการวางแผน
วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ในฝ่ายบริหารงานทั่วไป รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
3. ด้านการประสานงาน
ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เกิดความร่วมมือ ทำให้งานสำเร็จลุล่วงสัมฤทธิ์ผลตามที่กำหนดไว้ รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ
4. ด้านบริการ
4.1 ให้คำแนะนำด้านต่างๆ ให้กับบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
4.2 ให้บริการงานด้านสารสนเทศในฝ่ายบริหารงานทั่วไป
งานในความรับผิดชอบ มีดังนี้
1. งานสารบรรณ
2. งานเอกสารการพิมพ์
3. งานยานพาหนะ

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี :ตนเอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารงานทั่วไป อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต) เลขที่ 2 พหลโยธิน 87 ซอย 2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 – 22 ตุลาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.025921955

ต่อ 2077

ดาวน์โหลดไฟล์ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

แผนที่ | ประกาศ 1 |