กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ก.ย. -2 ต.ค. 2563 รวม 32 อัตรา,

แชร์เลย

กรมสุขภาพจิตเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

กรมสุขภาพจิต

ลิงค์: https://ehenx.com/11163/ หรือ
ตำแหน่ง: พนักงานประจำห้องยา,พนักงานบริการ,พนักงานบริการ(ขับรถยนต์),พนักงานช่วยเหลือคนไข้,พนักงานประกอบอาหาร
ระดับการศึกษา: ม.ต้น
อัตราเงินเดือน: 7,590-
อัตราว่าง: 32
ปฏิบัติงานที่: นนทบุรี (โรงพยาบาลศรีธัญญา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ก.ย. – 2 ต.ค. 2563
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**กรมสุขภาพจิต เปิดรับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลศรีธัญญา

เรื่อง รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานประจำห้องยา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานบริการ

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัตราว่าง : 28 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น


พนักงานประกอบอาหาร

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน : 7590- บาท

คุณวุฒิ : ม.ต้น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

พนักงานประจำห้องยา

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6)


พนักงานบริการ

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6)


พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายหรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสม
1.2 ต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบอนุญาตขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

1. มีความรู้ ความสามารถ หรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร
มัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
2. มีความรู้ ความสามารถ และมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็น
เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือ
4. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมับติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


พนักงานประกอบอาหาร

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือตอนปลายสายสามัญ (ม.6)

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

พนักงานประจำห้องยา

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการทำงานด้านการจ่ายยาและแบ่งบรรจุยาและทำความสะอาด บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงาน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของเภสัชกรและเจ้าพนักงานเภสัชกรรม และปฏิบัติงานอื่นตามได้รับมอบหมาย


พนักงานบริการ

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทำงาน โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการในการให้บริการด้านต่างๆ เช่น บริการต้อนรับ รับรองแขกหรือผู้มาใช้บริการ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การดูแลจัดทำความสะอาด ความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และ การขับรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานบริการ (ขับรถยนต์)

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทํางาน โดยใช้ประสบการณ์และความชํานาญในการขับรถยนต์ ตรวจเช็คสภาพรถ แก้ไขข้อขัดข้องของรถยนต์ พร้อมใช้งานตลอดเวลา บํารุงดูแลรักษาความสะอาดรถยนต์ของทางราชการประเภทต่างๆ ก่อนนําออก ปฏิบัติงาน ดูแลความปลอดภัยของรถยนต์ในขณะปฏิบัติงาน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ รวมทั้ง ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ปฏิบัติงานทางด้านการพยาบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนไข้หรือช่วยเหลือแพทย์ และพยาบาลในการให้บริการแก่ผู้ป่วย การส่งเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ การควบคุม ป้องกันโรค และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง


พนักงานประกอบอาหาร

ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาหาร การเลือกใช้วัสดุประกอบอาหาร การเก็บรักษา การถนอมอาหาร ได้ตามมาตรฐานโภชนาการ และหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร รวมทั้งดูแลทำความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และบริเวณสถานที่สิ่งแวดล้อมภายในหน่วยงาน ให้สะอาด ปลอดภัย ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบของนักโภชนาการ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมสุขภาพจิต :ตนเอง  

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารนายแพทย์หลวงวิเชียรแพทยาคม โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลศรีธัญญา ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2563 – 2 ตุลาคม 2563 (ในวันและเวลาราชการ)

ดาวน์โหลดไฟล์ “กรมสุขภาพจิต

แผนที่ | ประกาศ 1 |